งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป I การทดลองเคมีแบบย่อส่วน การทดลองที่ 5 ความดันไอและความร้อนแฝงของ การเกิดไอ ( Vapor pressure and Heat of Vaporization ) *

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการเคมีทั่วไป I การทดลองเคมีแบบย่อส่วน การทดลองที่ 5 ความดันไอและความร้อนแฝงของ การเกิดไอ ( Vapor pressure and Heat of Vaporization ) *"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป I การทดลองเคมีแบบย่อส่วน การทดลองที่ 5 ความดันไอและความร้อนแฝงของ การเกิดไอ ( Vapor pressure and Heat of Vaporization ) *

2 If you have a glass of a cool drink, well supplied with ice, you can expect its temperature to drop until it is close to 0ºC. You also can expect (and can easily check with a thermometer) that it will remain cold, regardless of the outside temperature, as long as there remains some unmelted ice in the drink. Only after all the ice has melted will the temperature of the drink begin to rise. Why is this?  Energy must be supplied to overcome molecular attractive forces.  As the effects are not measurable as a temperature change, we call this heat latent heat, meaning “invisible” heat.  This energy is supplied externally, normally as heat, and does not increase the temperature.  Latent heat of fusion is the amount of heat required to convert a unit mass of solid into liquid without a change in temperature. Ice to water: 80 Cal g -1

3  Energy must also be supplied to overcome molecular attractive forces in a liquid.  As a fluid changes from liquid to vapor at its boiling point, its temperature will not rise above its boiling point.  As for a solid, this energy is supplied externally, normally as heat, and does not increase the temperature.  Latent heat of vaporization is the amount of heat required to convert a unit mass of liquid into vapor without a change in temperature. water to water vapor: 540 Cal g -1 Liquid  Gas (Vaporization)

4 Evaporation - Ordinary evaporation is a surface phenomenon - some molecules have enough kinetic energy to escape. If the container is closed, an equilibrium is reached where an equal number of molecules return to the surface. The pressure of this equilibrium is called the equilibrium vapor pressure. http://www.vivoscuola.it/us/rsigpp3202/umidita/copie/vappre.htm#c3 Air inside the container for which evaporation has reached equilibrium with the surface is saturated. Evaporation Equilibrium vapor pressure - the equilibrium pressure of a vapor above its liquid (or solid); that is, the pressure of the vapor resulting from evaporation of a liquid (or solid) above a sample of the liquid (or solid) in a closed container. gas-liquidgas-solid The number of molecules leaving the solid or liquid surface is equivalent to the number of molecules condensing back onto the surface once equilibrium is reached. The number of molecules coming and going is temperature dependent for all substances.

5 Equilibrium Vapor Pressure t=0t=later Adopted from http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/notes/Forces/Vapor/Forces05.htm Equal pressure (force per unit area) exerted initially. P 1 =P 2 =1 atm (~ 1000 mb, 760 mm Hg) P1P1 P2P2 Greater pressure (force per unit area) exerted by gas in container at later time. P 1 >P 2 P1P1 P2P2 100°C At equilibrium P 1 -P 2 = 1013 mb (760 mm Hg) - the equilibrium vapor pressure for water at 100°C. - The pressure inside the closed container is 2x the atmospheric pressure at this point! Vapor Pressure

6 Clasius-Clapeyron Equation Log(P water ) 1/T Slope = - ∆Hvap 2.303R ** How can you calculate P ? ** T is easy to measure

7 การทดลอง เทอร์มอมิเตอร์ อากาศ ใส่น้ำกลั่นประมาณ 200 ml ในบีกเกอร์ขนาด 250 ml พยายามให้มีอากาศใน หลอดประมาณ 1.5 ml ต้มน้ำให้ที่อุณหภูมิ 50 ( ใช้แท่งแก้วคนให้ อุณหภูมิสม่ำเสมอ ) วันปริมาตรอากาศใน หลอด จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิที ละ 5 องศา จนกระทั่ง 80 ๐ C และวัดปริมาตรใน หลอด บันทึกผล ( 7 exps.) อย่าทำการคนแรงเพื่อ ป้องกันไม่ให้อากาศเข้า ไปในหลอด

8 เทอร์มอ มิเตอร์ อากาศ น้ำแข็ง ค่อย ๆ ใส่น้ำแข็ง ลงไปเพื่อให้ อุณหภูมิต่ำกว่า 5 ๐ C คำนวณโมลของอากาศ คำนวณความดันย่อย คำนวณความดันของไอน้ำ * ค่อย ๆ ใส่น้ำแข็งเพื่อป้องกันฟองก๊าซ และถ้าน้ำ ล้นให้เอาดร๊อปเปอร์ดูดออก ( เช่นกัน ทำอย่างระวัง เพื่อป้องกันฟองก๊าซ เข้าไปในหลอดทดลอง )

9


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการเคมีทั่วไป I การทดลองเคมีแบบย่อส่วน การทดลองที่ 5 ความดันไอและความร้อนแฝงของ การเกิดไอ ( Vapor pressure and Heat of Vaporization ) *

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google