งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Memory Organization Microprocessor and Interfacing 261313.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Memory Organization Microprocessor and Interfacing 261313."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Memory Organization Microprocessor and Interfacing 261313

2 CPU 8088 10 MHz 8/16 Bit 1M RAM

3 CPU 80486 66 MHz 32 Bit 8M RAM

4 Pentium 133 MHz 32 Bit 16M RAM

5 Pentium MMX 200 MHz 32 Bit 48M RAM

6 Pentium II 366 MHz 32 Bit 128M RAM

7 Pentium M 1.6 GHz 32 Bit 512M RAM

8 Core2 Duo 2.0 GHz 32/64 Bit 4G RAM

9 Core i5 1.33 – 1.86 GHz 32/64 Bit 4G RAM

10 What has changed the least?

11 MHzRAM CPU Bits

12 What does “Bits” mean?

13 A CPU “bits” is typically defined by: ALU Size How many bits can be computed at one time? Bus Size How many bits can be transferred on the bus? Memory Address Size How many address bits are in the instruction?

14 How many bits Is this PIC CPU?

15 .................... int16 i;........................................ i=1; 0017: BCF 03.6 0018: CLRF 22 0019: MOVLW 01 001A: MOVWF 21.................... i = i+2; 001B: MOVLW 02 001C: ADDWF 21,F 001D: BTFSC 03.0 001E: INCF 22,F 16-bit operation on a 8-bit CPU Microchip PIC16 series

16 .................... int16 i;........................................ i=1; 0017: BCF 03.6 0018: CLRF 22 0019: MOVLW 01 001A: MOVWF 21.................... i = i+2; 001B: MOVLW 02 001C: ADDWF 21,F 001D: BTFSC 03.0 001E: INCF 22,F 01 01

17 16-bit operation on a 16-bit CPU Microchip PIC24 series.................... int16 i;........................................ i=1; 00210: MOV #1,W4 00212: MOV W4,802........................................ i = i+2; 00214: MOV 802,W4 00216: ADD W4,#2,W4 00218: MOV W4,802

18 ระบบ 32 Bit กำลังเจอ ทางตัน ?

19 RAM ใหญ่ที่สุดที่ระบบ 32 bit มองเห็นมีค่าเป็น เท่าใด ?

20 Memory Limit of 32bit Machines = 4 Giga Bytes

21 How to support bigger memory? 1.Upgrade to 64-bit systems 64-bit OS64-bit CPU

22 Limitation of moving to 64-bit systems Need 64-bit Hardware Drivers Applications need to be re-compiled with a 64-bit compiler

23 How to support bigger memory? 2. Expand existing bits

24 วิธีแก้ปัญหาของ Intel Physical Address Extension (PAE) 4 bits32 bits = 64 GB

25 PAE Support CPU with PAE (Since P-Pro) PAE Aware OS

26 Benefits of PAE Backward Compatible Limitations Taking advantage of the added memory still requires changes in the software

27 Memory Limit of 64 Bit Machines?

28 How big can we get? 1 kilobyte 1 megabyte 1 gigabyte 1 terabyte 1 petabyte 1 exabyte 1 zettabyte 1 yottabyte 1 xonabyte 1 wekabyte 1 vundabyte 1,024 1,048,576 1,073,741,824 1,099,511,627,776 1,125,899,906,842,624 1,152,921,504,606,846,976 1,180,591,620,717,411,303,424 1,208,925,819,614,629,174,706,176 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 1,298,074,214,633,706,907,132,624,082,305,024 2 64 = 18,446,744,073,709,551,616 ~ 18 exabyte

29 ปี Amount of RAM (GB) in a typical computer About 4TB in 2025

30 64-Bit Architectures IA-64 AMD 64, EM64T Or X86-64 True 64bit CPU Hybrid 32/64 bit CPU

31 A hybrid 32/64 bit system Has the benefits of a 64-bit programs Can also run older 32-bit programs 32-Bit programs will not benefit from the 64- bit architecture Architecture not as clean as true 64-bit systems

32 สองเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ หน่วยความจำของ PIC Microcontroller

33 1. When Memory Grows Beyond Anticipation ( เมื่อหน่วยความจำขยายโต เกินคาด )

34 1.1 การอ้างอิงตำแหน่งใน Flash Memory

35 0x500 คำสั่ง 0x501CALL 0x900 …… 0x900 คำสั่งถัดไป What is wrong with this call command?

36 K = 11 bit Maximum memory = 2^11 = 2K Bytes

37 PIC 16F877 has 8K Flash Memory: How do we access all of it? PCLATH (F# 0x0A) Bit 3-4 in PCLATH are used for memory access 07 Total Memory becomes 2^13 = 8K Bytes 4 3

38 Creating a 13 bit memory address PCLATH 07 01012 CALL or GOTOk (Literal) 0101113 13 Bit Memory Address OPCODE 4 3

39 PIC Flash Memory is Divided in to 4 Pages of 2KBytes 2K 01012

40 0x500 คำสั่ง 0x501CALL 0x900 …… 0x900 คำสั่งถัดไป Fix this program

41 Address 0x900 exceeds 11 bits 0101 01012 0x900 = 000000000 0x1000x01

42 0x4FFBCF PCLATH, 4 0x500BSF PCLATH, 3 0x501CALL 0x100 …… 0x900 คำสั่งถัดไป 0101 01012 0x900 = 000000000 0x1000x01


ดาวน์โหลด ppt Memory Organization Microprocessor and Interfacing 261313.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google