งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 Forecasting technique การพยากรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 28 มิถุนายน 2556 Forecasting technique การพยากรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 Forecasting technique การพยากรณ์

4 Forecasting Predicting future events Usually demand behavior over a time frame Qualitative methods –based on subjective methods Quantitative methods –based on mathematical formulas

5 การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ การพยากรณ์เทคโนโลยี การพยากรณ์อุปสงค์พื้นฐาน ทบทวนการ พยากรณ์อุปสงค์ พยากรณ์ทรัพยากร ที่ใช้

6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพยากรณ์อุปสงค์ วงจรธุรกิจ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ปัจจัยอื่นๆ เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค ค่านิยม การแข่งขัน

7 Components Of Forecasting Demand Time Frame short-range, medium-range, long-range Demand Behavior –trends, cycles, seasonal patterns, random

8 Time Frame Short-range to medium-range –daily, weekly monthly forecasts of sales data การควบคุมระยะสั้น –up to 2 years into the future การวางแผนรวม Long-range –strategic planning of goals, products, markets –planning beyond 2 years into the future การวางแผน ธุรกิจ

9 Forecasting Methods Qualitative methods –management judgment, expertise, opinion –use management, marketing, purchasing, engineering Delphi method –solicit forecasts from experts Quantitative methods Causal Time series (Smoothing, Decomposition )

10 Demand Behavior Trend –gradual, long-term up or down movement Cycle –up & down movement repeating over long time frame Seasonal pattern –periodic oscillation in demand which repeats Random movements follow no pattern

11 Forms Of Forecast Movement Demand Time Trend Random movement Demand Time Seasonal pattern Demand Time Demand Time Cycle Trend with seasonal pattern

12 Time Series Methods Statistical methods using historical data –moving average –exponential smoothing –linear trend line Assume patterns will repeat Naive forecasts –forecast = data from last period Demand

13 Smoothing Effects Longer-period moving averages react more slowly

14 Exponential Smoothing Averaging method Weights most recent data more strongly Reacts more to recent changes Widely used, accurate method F t+1 =  D t + (1 -  )F t where, F t+1 = forecast for next period D t = actual demand for present period F t = previously determined forecast for present period  = weighting factor, smoothing constant

15 Ch 10 - 19 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Exponential Smoothing Forecasts

16 Regression Methods Study relationship between two or more variables Dependent variable depends on independent variable

17 Linear Regression Line

18 จบเรื่องนี้แล้วต้องรู้ว่า Initial demand คืออะไร มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิตอย่างไร องค์ประกอบของ demand มีเรื่องกรอบเวลา และพฤติกรรมของเส้น demand (Trend Seasonal Cycle) การพยากรณ์มี 2 วิธี เชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณ การเลือกวิธีการพยากรณ์ เครื่องมือที่ใช้พยากรณ์ในแต่ละวิธี


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 28 มิถุนายน 2556 Forecasting technique การพยากรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google