งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Memory Organization Microprocessor and Interfacing 261313.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Memory Organization Microprocessor and Interfacing 261313."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Memory Organization Microprocessor and Interfacing 261313

2 CPU 8088 10 MHz 8/16 Bit 1M RAM

3 CPU 80486 66 MHz 32 Bit 8M RAM

4 Pentium 133 MHz 32 Bit 16M RAM

5 Pentium MMX 200 MHz 32 Bit 48M RAM

6 Pentium II 366 MHz 32 Bit 128M RAM

7 Pentium M 1.6 GHz 32 Bit 512M RAM

8 Core2 Duo 2.0 GHz 32/64 Bit 4G RAM

9 MHzRAM CPU Bits

10 What does “Bits” mean?

11 How many bits Is this PIC CPU?

12

13 ระบบ 32 Bit กำลังเจอ ทางตัน ?

14 RAM ใหญ่ที่สุดที่ระบบ 32 bit มองเห็นมีค่าเป็น เท่าใด ?

15 Memory Limit of 32bit Machines = 4 Giga Bytes

16 How to support bigger memory? 1.Upgrade to 64-bit systems 64-bit OS64-bit CPU

17 Limitation of moving to 64-bit systems Need 64-bit Hardware Drivers Applications need to be re-compiled with a 64-bit compiler

18 How to support bigger memory? 2. Expand existing bits

19 วิธีแก้ปัญหาของ Intel Physical Address Extension (PAE) 4 bits32 bits = 64 GB

20 PAE Support CPU with PAE (Since P-Pro) PAE Aware OS

21 Benefits of PAE Backward Compatible Limitations Taking advantage of the added memory still requires changes in the software

22 Memory Limit of 64 Bit Machines?

23 How big can we get? 1 kilobyte 1 megabyte 1 gigabyte 1 terabyte 1 petabyte 1 exabyte 1 zettabyte 1 yottabyte 1 xonabyte 1 wekabyte 1 vundabyte 1,024 1,048,576 1,073,741,824 1,099,511,627,776 1,125,899,906,842,624 1,152,921,504,606,846,976 1,180,591,620,717,411,303,424 1,208,925,819,614,629,174,706,176 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 1,298,074,214,633,706,907,132,624,082,305,024

24 สองเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ หน่วยความจำของ PIC Microcontroller

25 1. When Memory Grows Beyond Anticipation ( เมื่อหน่วยความจำขยายโต เกินคาด )

26 1.1 การอ้างอิงตำแหน่งใน Flash Memory

27 K = 11 bit Maximum memory = 2^11 = 2K Bytes

28 PIC 16F877 has 8K Flash Memory: How do we access all of it? PCLATH (F# 0x0A) Bit 3-4 in PCLATH are used for memory access 07 Total Memory becomes 2^13 = 8K Bytes

29 Creating a 13 bit memory address PCLATH 07 01012 CALL or GOTOk (Literal) 0101113 13 Bit Memory Address OPCODE

30 PIC Flash Memory is Divided in to 4 Pages of 2KBytes 2K 01012

31 0x500 คำสั่ง 0x501CALL 0x900 …… 0x900 คำสั่งถัดไป Fix this program

32 Address 0x900 exceeds 11 bits 0101 01012 0x900 = 000000000 0x1000x01

33 0x4FFBCF PCLATH, 4 0x500BSF PCLATH, 3 0x501CALL 0x100 …… 0x900 คำสั่งถัดไป 0101 01012 0x900 = 000000000 0x1000x01


ดาวน์โหลด ppt Memory Organization Microprocessor and Interfacing 261313.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google