งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 A Stakeholder Perception on Factors Influencing Fast Food Consumption in Thai Adolescents Sirinya Phulkerd June 24, 2009 Sirinya Phulkerd June 24, 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 A Stakeholder Perception on Factors Influencing Fast Food Consumption in Thai Adolescents Sirinya Phulkerd June 24, 2009 Sirinya Phulkerd June 24, 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 A Stakeholder Perception on Factors Influencing Fast Food Consumption in Thai Adolescents Sirinya Phulkerd June 24, 2009 Sirinya Phulkerd June 24, 2009

2 2 Aim and objectives Background Conceptual framework Methods Study timeline Outline

3 3 To explore the perceptions of key stakeholders about factors influencing fast food consumption in adolescents. Aim

4 4 1.To review the literature on factors influencing fast food intake in adolescents; 2.To identify stakeholders who can influence, or are affected by, fast food consumption in Thai adolescents (aged 15-18 years); 3.To use semi-structured interviews with stakeholders to investigate the perceptions of key stakeholders from government, non-government and private sectors concerning factors influencing fast food consumption in adolescents; 4.Based on the findings, to make recommendations for national government policy on potential approaches to reduce fast food intake, and improve the diets of Thai adolescents. Objectives

5 5 Background

6 6 Under-nutrition, while Over-nutrition Situation of nutrition-related diseases Sources: National Health Examination Survey (NHES) I, age group > 20 years. Ministry of Public Health. National Health Examination Survey (NHES) II, age group 13-59 years. Ministry of Public Health. National Health Examination Survey (NHES) III, age group ≥ 15 years. Ministry of Public Health. Growth of fast food culture : One of key determinants to an increase in overweight and dietary change from under- nutrition to over-nutrition (French S et al., 2001; Paeratakul S et al., 2003; Katherine L et al., 2001; Adair LS et al., 2005)

7 7 What is ‘ Fast Food ’ ? ‘Food with high energy density, content of saturated and trans fat, glycemic load and sugar, but low content of fibre’ ‘Food purchased in self-service or carry-out eating places without wait service’ Examples are pizza, hamburger, hotdog and fried chicken. Source: the United States Department of Agriculture (USDA)

8 8 Cheeseburger 310 kcal (18% total fat, 30% saturated fat and 12% carbohydrate of total daily demand energy) Thai Recommended Daily Dietary Allowances (for Thais aged 6 yrs and over) Daily demand energy = 2,000 kcal Daily energy derived from - Total fat = 30% (65 g) - Sat. fat = 10% (20 g) - Protein = 10% (50 g) - Carbohydrate = 60% (300 g) (of daily demand energy) 1 g of fat = 9 kcal; 1 g of protein = 4 kcal; 1 g of carbohydrate = 4 kcal Pepperoni pizza with cheese 358 kcal (26% total fat, 34% protein and 12% carbohydrate of total daily demand energy)

9 9 Growth of fast food in Thailand (US fast food restaurants) 80% of the Foreign Food Franchise market in Thailand (~$240m) in 2002 30-40% growth between 1999 and 2004 (Pizza Company) 29% growth from 2003 to 2005 146 of 164 outlets around the world located in Thailand in 2005 (Pizza Hut) 60% increase for pizza delivery by 2008 (KFC) 50% market share in fast food in Thailand 20% a sales increase from 2006 to 2007 319 outlets in the whole country in >60 provinces of 76 provinces

10 10 Media Spending Source: Positioning magazine, May 2008

11 11 Convenience Stores 7-Eleven largest US convenience store chain 4th largest number of stores worldwide (behind USA, Japan and Taiwan) 4,402 stores in Thailand in 2008 1,500 stores in Bangkok in 2008 5,000 stores in 2009 7,000 stores in 2014 TESCO largest British retailer 110 million pounds on expanding in Thailand in 2007 additional 450 stores in 2007

12 12 Top ten light meals (Thais aged 6-14 yrs) 61% consumed fast food and only 24% consumed brown rice (Thais aged 15-59 yrs) Average daily food intake (gram) Fast Food Intake for Thais Source: National Food and Nutrition Survey 2003-04, Department of Health, Ministry of Public Health

13 13 Frequency of fast food consumption behaviour in Thais Source: National Food and Nutrition Survey 2003-04, Department of Health, Ministry of Public Health

14 14 Frequency of fast food consumption in schoolchildren aged 6-14 years in Bangkok who eat fast food Source: National Food and Nutrition Survey 2003-04, Department of Health, Ministry of Public Health

15 15 Conceptual Framework

16 16 Conceptual Framework Based on Social cognitive theory (SCT) and the ecological perspective

17 17 Methods

18 18 1.Literature reviews in relation to Thai dietary behaviours 2.Semi-structured interviews with key stakeholders Two Methods

19 19 Literature Reviews

20 20 Aim To review the existing literature on factors influencing fast food consumption in adolescents including Thai food and nutrition policies and other policies relevant to Thai adolescents and fast food over the last 10 years.

21 21 Objectives To explore – factors influencing fast food consumption in adolescents at various levels; individual, and social, physical and macro environment levels; – the available knowledge and research on Thai policies relevant to the study issue; – the roles stakeholders play, and their views on policies and interventions to reduce health problems caused by increasing fast food consumption. To help compile a list of relevant stakeholders.

22 22 Sources Online databases (PubMed, CAB Abstract, Web of Science, EMBASE and PsycINFO) Article indexes (ie. References) The libraries of major Thai universities Websites of the Ministry of Public Health (MOPH) and Health System Research Institute Publications and reports produced by interest groups such as the Thai Health Promotion Foundation Major Thai newspapers (through MyFirstInfo database)

23 23 Findings on factors influencing fast food consumption in adolescents Individual factors – Self-efficacy – Attitude – Lifestyle: TV viewing – Taste Physical environment factors – Home: food availability, food preparation – School: school types, eat-in/eat- out school, school policies – Fast food outlets/restaurants: an increase in fast food restaurants, location – Prices of fast food Social environment factors – Family structure – Parent diets – Peers – Globalization – Mall culture – Street culture – Time Macro-level environment factors – Media and advertising – Governmental sector: policies and interventions – NGO and Private sectors – Collaboration between different sectors

24 24 Findings on Thai food and nutrition policies/projects and other relevant policies from 2000-09 (1) (*1-34 เป็นกิจกรรม/ โครงการที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานและกระทรวง สาธารณสุขดำเนินร่วมกัน)

25 25 Findings on Thai food and nutrition policies/projects and other relevant policies from 2000-09 (1)

26 26 List of Possible Stakeholders พ่อแม่/ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน:ผู้อำนวยการโรงเรียน, อาจารย์สอนสุขศึกษาหรือโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข: กองโภชนาการ กรมอนามัย, องค์การอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กองสาธารณสุข เทศบาลตำบล หรือ องค์กรบริหารส่วนตำบล กระทรวงศึกษาธิการ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขี้นพื้นฐาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: คณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กลุ่ม NGO ด้านผู้บริโภคระดับจังหวัด บริษัท fast food –บริษัท แมคไทย จำกัด –บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) –บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดทำโฆษณา

27 27 Limited number of studies about the combination of fast food consumption and factors at each level in adolescents Few studies examining the influence of self-efficacy, knowledge, and social and cultural norms on fast food or other types of food consumption in adolescents No studies researching the relationship between non- governmental and private sectors and fast food consumption in adolescents No studies examining individual and environmental factors determining fast food or other related food consumption in adolescents in Thailand Limitations

28 28 Semi-Structured Interviews with Key Stakeholders

29 29 Aim To explore the perceptions of key stakeholders about factors influencing fast food consumption in adolescents.

30 30 Objectives To understand the perception of key stakeholders in relation to factors influencing Thai adolescent’s fast food consumption, the roles they play, and their views on policies and interventions to reduce health problems caused by increasing fast food consumption To make recommendations for national government policy on potential approaches to reduce fast food intake, and improve the diets of Thai adolescents

31 31 Adult stakeholders who can influence, or are affected by, fast food consumption in Thai adolescents (especially in age 15-18 years) from governmental, non- governmental and private sectors Subjects

32 32 Procedures 1.Develop interview topic guide from the literature review 2.Select the key stakeholders by asking key academics to suggest key informants from the list 3.Obtain both verbal and written consent from interviewees during interview process 4.Conduct the interviews (30-45 min) 5.Transcribe interview data 6.Analyze data using content analysis

33 33 14 Potential Representatives ผู้ปกครอง/พ่อแม่ กระทรวงสาธารณสุข: กองโภชนาการ กรมอนามัย โรงเรียน: ผู้อำนวยการโรงเรียน, อาจารย์สอนสุขศึกษาหรือ โภชนาการกระทรวงศึกษาธิการ: สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขี้นพื้นฐาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: สำนัก สนับสนุนการสร้างสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงรอง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กลุ่ม NGO ด้านผู้บริโภคระดับจังหวัด บริษัท fast food –บริษัท แมคไทย จำกัด –บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) –บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดทำโฆษณา

34 34 Interview questions

35 35 Project Timeline Jan-May09Review an existing literature Develop an interview guide Jun-Jul09Interview key stakeholders Aug-Dec 09Analyse interview data Write up a final report

36 36 Source: The Stop&Go Fast Food Nutrition Guide by Dr. Steven G Aldana (http://www.stevealdana.com/index_bio.php)


ดาวน์โหลด ppt 1 A Stakeholder Perception on Factors Influencing Fast Food Consumption in Thai Adolescents Sirinya Phulkerd June 24, 2009 Sirinya Phulkerd June 24, 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google