งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Provincial Health Strategist นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 6 September 2007 กรุงทิมพู ภูฏาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Provincial Health Strategist นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 6 September 2007 กรุงทิมพู ภูฏาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Provincial Health Strategist นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์konc62@yahoo.com 6 September 2007 กรุงทิมพู ภูฏาน

2 Cure Rate Doctor A 100% Doctor B 80% Doctor C 50% Who is the best doctor?

3 Cure Rate Case Cure Doctor A 100% 1 1 Doctor B 80% 50 40 Doctor C 50% 20 10 Do you want to change your mind?

4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficient Economy

5 พอประมาณ Goal Setting Balance All มีเหตุผล Evidence Based Situational Analysis สร้างภูมิคุ้มกัน Future Projection Change Management Risk Management ความรู้ + คุณธรรม

6 “ I do not want you to be only a Doctor But I also want you to be a Man ”

7 Sun Tzu (Sun Zi) ซุนวู ซุนวู รู้เรา รู้เขา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้เรา ไม่รู้เขา เจ้าจะชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งสลับกันไป ไม่รู้เรา ไม่รู้เขา รบไปก็แพ้ตลอดกาล

8 The Changing World

9 NanoTechnology Deci 1/10 Centi 1/100 Milli 1/1,000 Micro 1/1,000,000 Nano 1/1,000,000,000 Pico 1/1,000,000,000,000 Tera x1,000,000,000,000 Giga x1,000,000,000 Mega x1,000,000 Kilo x1,000

10 “ สักวันหนึ่งเราจะสามารถ ประกอบสิ่งต่างๆ ผลิตสิ่งต่างๆ ขึ้นมา จากการจัดเรียงอะตอมด้วยความ แม่นยำ และเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ ไม่มีกฎ ทางฟิสิกส์ใดๆ แม้แต่หลักแห่งความ ไม่แน่นอน (Uncertainty principle) ที่จะมา ขัดขวางความ เป็นไปได้นี้ ” There is Plenty of Room at the Bottom Richard Feynman 1959

11

12 ความไว (Speed) องค์กร จินตนาการ (Virtual corporation) การบริการ (Citizen centric) การเปิดเสรี (Liberaliza tion) Global Perspective Microsoft, April 2005

13 หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance หลักความ คุ้มค่า หลักความ รับผิดชอบ หลักการมี ส่วนร่วม หลักความ โปร่งใส หลัก คุณธรรม หลักนิติ ธรรม

14 3. Policy Implementation Arguably the most important aspect of policy - yet often gets short shrift. What resources are there available? Who should be involved? How can implementation be enforced? The process of policy making 1. Problem Identification and Issue Recognition How do issues get on to the policy agenda? Why do some issues not even get discussed? 2. Policy Formulation Who formulates policy? How is it formulated? Where do initiatives come from? 4. Policy Evaluation What happens once a policy is put into effect? Is it monitored? Does it achieve its objectives? Does it have unintended consequences?

15 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ / ปัญหาสุขภาพ แหล่งข้อมูล / หลักฐาน ประกอบการพิจารณา Policy Formation Policy Formulation Policy Implementation Policy Evaluation พื้นที่ / ท้องถิ่น กระทรวง / กรม ต่างๆ กระบวนการดำเนินนโยบาย (Policy Process) National Agenda

16 Strategy : Strategos ; Military commander (Greek) Strategy is the overall plan Tactic is the actual mean used to achieve a goal มาตรการ / วิธีการที่ทำให้โอกาสไม่บรรลุเป้าประสงค์น้อยที่สุด มาตรการ / วิธีการที่ทำให้โอกาสไม่บรรลุเป้าประสงค์น้อยที่สุด ทิศทางของการดำเนินการขององค์กร ทิศทางของการดำเนินการขององค์กร

17 How do we get there: Mission Strategy Strategy Tactic Tactic Activity Activity Where will we want to be: Vision Goal Goal Objective Objective Target Target Where are we now: SWOT KPIImpactOutcomeOutput Process How do we know where we are 1 2 3 4

18 M : Mission V : Vision O : Objective S : Strategy A : Action Plan Core Value Traditional Approach

19 Mission Vision Why do we exist What are our main Products and Services Where or What do we want to be How excellent of our Products and Services

20 Goal Objective What is the final effect (How does it look like) What is the effect at the operation level (Output) Target What is the amount of effect at the operational level that can be measured Vision How excellent of our Products and Services Hierarchy of Purpose

21 Strategy Tactic The overall plan of well integrated measures/actions The measure used to achieve the target Activity The daily operations, frontline actions Mission The main final products and services Hierarchy of Action

22 Goal 1 Mission Vision Goal 2 Goal 3 Goal 4 Strategy 1 Strategy 2

23 Goal 4 Goal 3 Goal 2 Goal 1 Object ive 1 2 Objec tive 1 2 Objec tive 1 2 3 Vision Miss ion Strate gy 1 Strate gy 2 Strate gy 3 Acti on Pla n 1. A 2. B 3. C 4. D Acti on Pla n 5. A 6. B 7. C Acti on Pla n 8. A 9. B 10. C

24 Strategy 1. Translate the Strategy to Operational Term 2. Align the Organization to the Strategy to the Strategy 3. Make Strategy Everyone ’ s Everyday Job Everyday Job 4. Make Strategy a Continual Process Continual Process 5. Mobilize Change through Executive Leadership Executive Leadership 5 Principles of Strategy – Focused Organization (Kaplan & Norton)

25 Planning Process Process For Future Action For Future Action Effectiveness and Efficiency Effectiveness and Efficiency

26 Planning Implementation Monitoring Evaluation Management process Control

27 วัตถุประสงค์OBJECTIVESผลลัพธ์OUTCOMESปัจจัยนำเข้าINPUTกิจกรรมPROCESSผลผลิตOUTPUT ผลสัมฤทธิ์ RESULTS EFFECTIVENESS : ประสิทธิผล EFFICIENCY: ประสิทธิภาพ ECONOMY: ประหยัด Result Base Management

28 Level of Plan Policy Policy Strategic Plan Strategic Plan Action (Operational) Plan Action (Operational) Plan Program Program Project Project Corporate vs Unit Plan

29 The Effective Strategist Generalist Generalist Situational Analyst Situational Analyst Innovative Thinker Innovative Thinker Strategic Planner Strategic Planner Effective Evaluator Effective Evaluator Informative Advisor Informative Advisor

30 Pareto Law (The 80/20 Principal) EFFORT RESULT 20 20 80 80 INPUTOUTPUT CAUSEEFFECT

31 I.Q.150 เป็น strategist ได้รึป่ะ


ดาวน์โหลด ppt The Provincial Health Strategist นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 6 September 2007 กรุงทิมพู ภูฏาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google