งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Provincial Health Strategist

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Provincial Health Strategist"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Provincial Health Strategist
6 September 2007 นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรุงทิมพู ภูฏาน

2 Dr.Supakit Sirilak Cure Rate Doctor A 100% Doctor B 80% Doctor C 50%
Who is the best doctor?

3 Dr.Supakit Sirilak Cure Rate Case Cure Doctor A 100% 1 1
Doctor B % Doctor C % Do you want to change your mind?

4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Dr.Supakit Sirilak ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficient Economy

5 พอประมาณ Goal Setting Balance All มีเหตุผล Evidence Based
Dr.Supakit Sirilak พอประมาณ Goal Setting Balance All มีเหตุผล Evidence Based Situational Analysis สร้างภูมิคุ้มกัน Future Projection Change Management Risk Management ความรู้ + คุณธรรม

6 Dr.Supakit Sirilak “I do not want you to be only a Doctor But
I also want you to be a Man”

7 Sun Tzu (Sun Zi) ซุนวู Dr.Supakit Sirilak รู้เรา รู้เขา
รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้เรา ไม่รู้เขา เจ้าจะชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งสลับกันไป ไม่รู้เรา ไม่รู้เขา รบไปก็แพ้ตลอดกาล

8 Dr.Supakit Sirilak The Changing World

9 NanoTechnology Tera x1,000,000,000,000 Giga x1,000,000,000
Dr.Supakit Sirilak Tera x1,000,000,000,000 Giga x1,000,000,000 Mega x1,000,000 Kilo x1,000 Deci 1/10 Centi 1/100 Milli /1,000 Micro 1/1,000,000 Nano 1/1,000,000,000 Pico 1/1,000,000,000,000

10 Dr.Supakit Sirilak Richard Feynman 1959 “สักวันหนึ่งเราจะสามารถประกอบสิ่งต่างๆ ผลิตสิ่งต่างๆ ขึ้นมาจากการจัดเรียงอะตอมด้วยความแม่นยำ และเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ ไม่มีกฎทางฟิสิกส์ใดๆ แม้แต่หลักแห่งความไม่แน่นอน (Uncertainty principle) ที่จะมา ขัดขวางความเป็นไปได้นี้” There is Plenty of Room at the Bottom

11 Dr.Supakit Sirilak

12 Global Perspective Dr.Supakit Sirilak ความไว (Speed)
องค์กรจินตนาการ (Virtual corporation) การบริการ (Citizen centric) การเปิดเสรี (Liberalization) Microsoft , April 2005

13 หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance
Dr.Supakit Sirilak หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม

14 The process of policy making
1. Problem Identification and Issue Recognition How do issues get on to the policy agenda? Why do some issues not even get discussed? 2. Policy Formulation Who formulates policy? How is it formulated? Where do initiatives come from? 3. Policy Implementation Arguably the most important aspect of policy - yet often gets short shrift. What resources are there available? Who should be involved? How can implementation be enforced? 4. Policy Evaluation What happens once a policy is put into effect? Is it monitored? Does it achieve its objectives? Does it have unintended consequences?

15 กระบวนการดำเนินนโยบาย (Policy Process)
กระทรวง/ กรมต่างๆ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ/ ปัญหาสุขภาพ National Agenda แหล่งข้อมูล/ หลักฐานประกอบการพิจารณา Policy Formation Policy Formulation Policy Implementation Policy Evaluation พื้นที่/ ท้องถิ่น

16 Strategy : Strategos ; Military commander (Greek)
Dr.Supakit Sirilak มาตรการ/วิธีการที่ทำให้โอกาสไม่บรรลุเป้าประสงค์น้อยที่สุด ทิศทางของการดำเนินการขององค์กร Strategy is the overall plan Tactic is the actual mean used to achieve a goal

17 Where will we want to be: Vision
Dr.Supakit Sirilak KPI Impact Outcome Output Where will we want to be: Vision Goal Objective Target 2 4 How do we know where we are How do we get there: Mission Strategy Tactic Activity 3 Process Where are we now: SWOT 1

18 Traditional Approach M : Mission V : Vision O : Objective S : Strategy
Dr.Supakit Sirilak M : Mission V : Vision O : Objective S : Strategy A : Action Plan Core Value

19 Dr.Supakit Sirilak Mission Vision Why do we exist What are our main
Products and Services Mission Vision Where or What do we want to be How excellent of our Products and Services

20 Hierarchy of Purpose Dr.Supakit Sirilak Vision Goal Objective Target
How excellent of our Products and Services Hierarchy of Purpose Goal What is the final effect (How does it look like) Objective What is the effect at the operation level (Output) What is the amount of effect at the operational level that can be measured Target

21 Hierarchy of Action Dr.Supakit Sirilak Mission Strategy Tactic
The main final products and services Hierarchy of Action Strategy The overall plan of well integrated measures/actions Tactic The measure used to achieve the target The daily operations, frontline actions Activity

22 Dr.Supakit Sirilak Goal 1 Goal 3 Goal 2 Goal 4 Vision Mission
Strategy 1 Strategy 2

23 Mission Dr.Supakit Sirilak Objective 1 Goal 1 Strategy 1 Goal 2
Vision Plan Action 1. A 2. B 3. C 4. D Objective 1 Goal 1 Strategy 1 Goal 2 Objective 1 2 Plan Action 5. A 6. B 7. C Strategy 2 Mission Objective 1 2 Goal 3 Strategy 3 Plan Action 8. A 9. B 10. C Objective 1 2 3 Goal 4

24 5 Principles of Strategy – Focused Organization
Dr.Supakit Sirilak 5 Principles of Strategy – Focused Organization (Kaplan & Norton) 1. Translate the Strategy to Operational Term 2. Align the Organization to the Strategy 5. Mobilize Change through Executive Leadership Strategy 4. Make Strategy a Continual Process 3. Make Strategy Everyone’s Everyday Job

25 Planning Process For Future Action Effectiveness and Efficiency
Dr.Supakit Sirilak Process For Future Action Effectiveness and Efficiency

26 Management process Monitoring Planning Implementation Evaluation
Dr.Supakit Sirilak Monitoring Planning Implementation Evaluation Control

27 Result Base Management
Dr.Supakit Sirilak ผลสัมฤทธิ์ RESULTS วัตถุประสงค์ OBJECTIVES ปัจจัยนำเข้า INPUT กิจกรรม PROCESS ผลผลิต OUTPUT ผลลัพธ์ OUTCOMES ECONOMY:ประหยัด EFFICIENCY: ประสิทธิภาพ EFFECTIVENESS : ประสิทธิผล

28 Level of Plan Policy Strategic Plan Action (Operational) Plan Program
Dr.Supakit Sirilak Policy Strategic Plan Action (Operational) Plan Program Project Corporate vs Unit Plan

29 The Effective Strategist
Dr.Supakit Sirilak Generalist Situational Analyst Innovative Thinker Strategic Planner Effective Evaluator Informative Advisor

30 Pareto Law (The 80/20 Principal)
Dr.Supakit Sirilak Pareto Law (The 80/20 Principal) 20 80 80 20 EFFORT RESULT INPUT OUTPUT CAUSE EFFECT

31 เป็นstrategistได้รึป่ะ
I.Q.150 เป็นstrategistได้รึป่ะ


ดาวน์โหลด ppt The Provincial Health Strategist

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google