งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ท. หญิง วัชราพร เชย สุวรรณ t-test. Steps of hypothesis testing 1. State the null (H 0 ) and alternative (H a ) hypotheses. 2. Decide on the significance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ท. หญิง วัชราพร เชย สุวรรณ t-test. Steps of hypothesis testing 1. State the null (H 0 ) and alternative (H a ) hypotheses. 2. Decide on the significance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ท. หญิง วัชราพร เชย สุวรรณ t-test

2 Steps of hypothesis testing 1. State the null (H 0 ) and alternative (H a ) hypotheses. 2. Decide on the significance level (α) 3. Compute the value of the test statistic. 4. Decision to accept or reject H 0 If p-value(Sig.)  α, then reject H 0 ; otherwise, not reject H 0 5. State the conclusion in words.

3 ข้อตกลงเบื้องต้น Assumptions Normal distribution: ข้อมูลต้องมาจาก ประชากรที่มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ Analyze Descriptive Stat. Explore ตัวแปร เป็น interval or ratio scale

4 Normal Distribution (Mean, SD) -2-30+1+2 +3 mean= 0, SD=1

5 Characteristics of Hypothesis Test for t- test One Population Mean (1 group) 1.Hypothesis Test for One Population Mean (1 group) Two Population Means (2 groups) 2. Hypothesis Test for Two Population Means (2 groups) 2.1 Using Independent groups - Variances Assumed Equal - Variances Not Assumed Equal 2.2 Using Paired (Dependent) groups

6 t - test 1 GROUP 2 GROUP dependent gr. independent gr. equal var. unequal var.

7 Hypothesis Test for One Population Mean (1 group) Null hypothesis:Alternative hypothesis: H 0 : µ  µ 0 H a : µ ≠ µ 0 H 0 : µ ≥ µ 0 H a : µ  µ 0 H 0 : µ ≤ µ 0 H a : µ  µ 0 µ 0 : constant

8 t-test for One Population Mean SPSS: Analyze > Compare Means > One-Sample T Test…

9 The U.S. surveys households to obtain data on residential energy expenditure. According to that report, the mean residential energy expenditure of all U.S. families 1987 was $1080. That same year, 15 randomly selected upper-income families data. At the 5% significance level, do the data indicate that in 1987, upper-income families spent more for energy, on the average, than the national average of $1080? 12111307118411111747 1572147886511881326 16681250116213081142

10 1. The hypotheses are H 0 : µ  1080 $ 2. The significant level 3. Statistic test H a : µ  1080 $ α =.05 SPSS: Analyze > Compare Means > One-Sample T Test …

11

12 1 2

13 1 interpretation จำนวนครัวเรือนที่สำรวจ 15 ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน $1301.267 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 230.998 2 ค่า t ที่คำนวณ มีค่า 3.710 ค่า p แบบทิศทางเดียว.002/2 =.001  ค่า α.05 ดังนั้น ปฏิเสธ Ho

14 p-value (.001) <  (.05), then reject Ho 4. Decision to accept or reject Ho 5. Conclusion Upper-income families spent more for energy than the national average of $1080 at significance level.05

15 น้ำหนักทารกแรกเกิดปกติทั่วไปมี น้ำหนักเฉลี่ยมาตรฐาน 3000 กรัม นักโภชนาการต้องการทราบว่าน้ำหนัก ทารกแรกเกิดเฉลี่ยของจังหวัด ปทุมธานีต่างจากค่าเฉลี่ยมาตรฐาน หรือไม่ จึงสุ่มทารกแรกเกิดของ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 8 คน น้ำหนัก (กรัม) 3,0052,995 2,9253,005 2,935 2,9652,905

16

17 a. The hypotheses are H 0 : µ = 3000 ( น้ำหนักทารกแรกเกิดมีน้ำหนักเฉลี่ย เท่ากับ 3000 กรัม ) H a : µ ≠ 3000 ( น้ำหนักทารกแรกเกิดมีน้ำหนักเฉลี่ยไม่ เท่ากับ 3000 กรัม ) b. The significant level c. Statistic test α =.05 d. Decision to accept or reject H0 e. Conclusion น้ำหนักทารกแรกเกิดเฉลี่ยของจังหวัดปทุมธานี ไม่เท่ากับ 3000 กรัม ที่ระดับนัยสำคัญ.05 t= -2.972, p=.021 mean = 2958.75, SD=39.26 ค่า p < ค่า α ดังนั้น reject Ho

18 A company that produces snack foods uses a machine to package 454 gram bags of pretzels. To check whether the machine is working properly, the quality-assurance department takes a random sample of 24 bags of pretzels. The net weights,in grams, of the 24 bags of pretzels are displayed here 465456438454447449 442449446447468433 454463450446447456 452444447456 435 Do the data provide sufficient evidence to conclude that the packaging machine is not working properly?

19

20 a. The hypotheses are H 0 : µ = 454 grams (the machine is working properly) H a : µ ≠ 454 grams (the machine is not working properly) b. The significant level c. Statistic test α =.05 d. Decision to accept or reject H0 e. Conclusion เครื่องจักรทำงานไม่เหมาะสม บรรจุขนมต่อถุงไม่ เท่ากับ 454 กรัม ที่ระดับนัยสำคัญ.05 t= -2.262, p=.033 mean = 450.00, SD=8.66 ค่า p < ค่า α ดังนั้น reject Ho

21 A nutritionist thinks the average person with an income below the poverty level gets less than 800 mg of calcium. To test her conjecture, she obtains the daily intakes of calcium for a random sample of 18 people with incomes below the poverty level. At the 5% significance level, do the data provide sufficient evidence to conclude that the mean calcium intake of all people with incomes below the poverty level is less than 800 mg? 686433743647734641 993620574634850858 9927751113672879609

22

23 a. The hypotheses are H 0 : µ  800 mg b. The significant level c. Statistic test H a : µ  800 mg α =.05 d. Decision to accept or reject H0 e. Conclusion t= -1.298, p=.212/2 =.106 mean = 747.39, SD=171.99 ค่า p > ค่า α ดังนั้น not reject Ho The mean calcium intake of the poverty people is not less than 800 mg at the.05 significance level

24 t - test 1 GROUP 2 GROUP dependent gr. independent gr. equal SD. unequal SD.

25 Hypothesis Test for Two Population Means Null hypothesis:Alterative hypothesis: H 0 : µ 1 = µ 2 H 1 : µ 1 ≠ µ 2 H 0 : µ 1 ≥ µ 2 H 1 : µ 1 < µ 2 H 0 : µ 1 ≤ µ 2 H 1 : µ 1 > µ 2

26 t - test 1 GROUP 2 GROUP dependent gr. independent gr. equal SD. unequal SD.

27 If standard deviations assumed equal If standard deviations not assumed equal t-test for Two Population Means (independent) SPSS: Analyze>Compare Means>Independent-Samples T Test …

28

29 a. The hypotheses are H 0 : µ 1 = µ 2 b. The significant level c. Statistic test H a : µ 1  µ 2 α =.05

30 1 2 1. การทดสอบ Levene test for Equality Ho : H a : ค่า F ที่คำนวณ มีค่า 0.236 ค่า p แบบสองทิศทาง =..236  ค่า α.05 ดังนั้น not reject Ho จึงใช้ ค่า t แถว equal variances assumed

31 d. Decision to accept or reject H0 e. Conclusion t= 4.377, p=.000 ค่า p < ค่า α ดังนั้น reject Ho 2 เพศต่างกันมีลักษณะการเจริญเติบโตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05 c. Statistic test

32 Samples of costs($) to public and private hospitals per patient/day Public hospitalPrivate hospital 633616659535790587997735852 666675524746686839545724554 585748696609889797722483579

33

34 การทดสอบ Levene test for Equality Ho : H a : ค่า F ที่คำนวณ มีค่า 5.228 ค่า p แบบสองทิศทาง =.031 < ค่า α.05 ดังนั้น reject Ho จึงใช้ ค่า t แถว equal variances not assumed

35 a. The hypotheses are H 0 : µ 1  µ 2 µ 1 = public hospital b. The significant level c. Statistic test H a : µ 1  µ 2 µ 2 = private hospital α =.05 t= -1.795, p=.087/2=.043 d. Decision to accept or reject H0 ค่า p < ค่า α ดังนั้น reject Ho e. Conclusion ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของโรงพยาบาลรัฐบาลน้อยกว่า โรงพยาบาลเอกชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

36 t - test 1 GROUP 2 GROUP dependent gr. independent gr. equal SD. unequal SD.

37 ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระกัน หรือมีความสัมพันธ์กัน 1. ประชากร 1 กลุ่ม เก็บข้อมูล 2 ครั้ง : repeated measure : การทดสอบ pre test – post test : เปรียบเทียบผล ก่อนและหลังการทดลอง 2. ประชากร 2 กลุ่ม ที่มีลักษณะบางประการ เหมือนกันเป็นคู่ๆ / เป็นคู่ที่มี ลักษณะสัมพันธ์กัน : สามีภรรยา คู่แฝด match paired design

38 t-test for Two Population Means (dependent) SPSS: Analyze > Compare Means > Paired-Samples T Test … ; d = x 1 -x 2

39 EX. An exercise physiologist wants to determine whether a certain type of running program will reduce heart rates. He measures the heart rates of 15 randomly selected people who are then placed on the running program. One year later he again measures the heart rates of them. The heart rates, both before and after the running program,are displayed here. PersonBeforeAfter 16867 27677 374 47174 57169 67270 77571 88377 PersonBeforeAfter 97571 1074 117673 127768 137971 147572 157577

40 a. The hypotheses are b. The significant level c. Statistic test α =.05 H 0 : H a :

41

42

43 c. Statistic test ค่า p < ค่า α.05, reject Ho d. Decision to accept or reject H0 e. Conclusion t = 2.686, p =.018/2 =.009 The running program will reduce heart rates at the.05 significance level

44 Hypothesis Test Conclusion t-test hypothesis:Reject null hypothesis H0 H a : µ 1 ≠ µ 2 Sig.(2-tailed) < α H a : µ 1 > µ 2 Sig.(2-tailed) 0 2 H a : µ 1 < µ 2 2 Sig.(2-tailed) <α, t <0 2


ดาวน์โหลด ppt น. ท. หญิง วัชราพร เชย สุวรรณ t-test. Steps of hypothesis testing 1. State the null (H 0 ) and alternative (H a ) hypotheses. 2. Decide on the significance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google