งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบของรังสีในอวกาศ ต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกและผล ทางรังสีชีววิทยาในมนุษย์ (2) รองศาสตราจารย์ ดร. สำรี มั่นเขตต์กรน์ หน่วยวิจัยเคมีฟิสิกส์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบของรังสีในอวกาศ ต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกและผล ทางรังสีชีววิทยาในมนุษย์ (2) รองศาสตราจารย์ ดร. สำรี มั่นเขตต์กรน์ หน่วยวิจัยเคมีฟิสิกส์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบของรังสีในอวกาศ ต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกและผล ทางรังสีชีววิทยาในมนุษย์ (2) รองศาสตราจารย์ ดร. สำรี มั่นเขตต์กรน์ หน่วยวิจัยเคมีฟิสิกส์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพระดับ โมเลกุล ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 อีเมลล์ : samlee@chiangmai.ac.th และ samlee@cemithai.comsamlee@chiangmai.ac.th และ samlee@cemithai.com

2

3 Photo: Basuki; www.who.int/phe Source: www.global- greenhouse-warming.com/

4 7-11-2007 ดร. จิรพล สินธุนาวา 4 Greenhouse Gases Combustion of fossil fuels and forest fires Water vapor Animal husbandry, irrigated agriculture and oil extraction Modified from Dr. Chirapol Sinthunawa Combustion of fossil fuels and ploughing farm soils Protective layer in the upper atmosphere from UV radiation. If excessive produced caused air pollution such as smog & fog Use of refrigerators, air conditioners, aerosol spray and cleaning agents cause depletion of atmospheric ozone layer

5 Source : IPCC …and “climate change” is happening!! “ Global climate change is happening !” Loaded greenhouse gases by man- made at atmosphere Emitted CO 2 by burning fossil fuels for power and by deforestation CH 4 released from paddy field, animal husbandry and landfills

6 CO 2 levels will arise another twice times by the year 2100.

7 USA, Saudi Arabia released highest CO2 per head of population in the world. Thailand

8 Wider Ozone hole prevent less UV radiation

9 CFCs (Chlorofluorocarbon)

10 The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer In 1981 the United Nations Environment Organization has established the legal and technical working group for drafting to achieve agreements in international treaties to resolve the damage called the Vienna Convention on ozone layer protection. Contains a pledge to cooperate in research and surveillance data exchange volume Emissions and destroy the ozone layer as well as control the operation of the Convention to the future with the Vienna Convention The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer adopted in March 1985, entered into force, 1988 by 28 countries Source: Hazardous Substances Control Bureau

11 The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer To have negotiated the draft regulations and measures to prevent the destruction of the ozone layer under the Vienna Convention, which the draft was completed in the short time on 16 September 1987 at City Diamond Three Seasons of Canada in 47 countries worldwide, entered into force, 1989 Currently, 184 countries around the world have jointly ratified the Vienna Convention included Thailand

12 Thailand's role Must take steps to reduce and stop using the substances in accordance with the specified period. Must report the amount of controlled substance to UNEP who serves as the Secretariat of the Protocol. Department of Industrial Works Ministry of Industry as the primary agency responsible conducted studies in amount of substances destroying the ozone layer in different industry sectors and the import volume controls destroying substances. National Plan of Thailand: to stop using substances that destroy the ozone layer and prepared for the period of disuse substances destroying the ozone layer.

13 Global warming Globalization Pop. Growth & Urbanization Deforestation & others factorsIndustrialization & trade

14 Increasing sea-levels will lead to costal erosion Photo: @ Greenpeace/Jeremy Sutton-Hibbert Photo: www.allposters.com Increasing sea-levelsIncreasing sea-levels Increasing Strong windIncreasing Strong wind What if…Climate Change?

15 Changes in the Claciers at Shrong Himal, Nepal over 26 years Source : Nagoya University, http://snowman.hyarc.nagoya-u.ac.jp

16 Impact of Climate Change: How does it all relate to me? Event-based Change in 21 centuryImpact on Human Health  Warmer Temperatures and stagnant air masses  Increased risk of Diseases  Unsafe food.  Animal as reservoir/amplifying vector/transmitter of pathogens. Heavy precipitation events Flash Floods and Land slides  Costal erosion  Reduced crop yields  Intense weather events (Cyclones, Storms)  Loss of Life, injuries, life long handicaps.  Diseases outbreak. Damage of Animals/Insects/Plant Ecosystems. Droughts and Floods Reduced crop yields. Reduced electricity and power production. Monsoon seasons change in regionPhenomenon Droughts and Floods

17 Weather events VS Impacts on human health (1) Heat stroke, Respiratory dis. Cardio-vascular illness Heat waves / air pollution Warmer temp. & disturbed rainfall patterns Vector-borne diseases:

18 Changes in climate may alter the distribution of important vector species and may increase the spread of disease. สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

19 Water/ food- borne diseases: cholera, harmful algae bloom, etc. Heavy precipitation events Malnutrition & Starvation Psychosocial Stress Droughts Weather events VS Impacts on human health (2)

20 Marine HABs: Toxins & Toxicity Diarrheic, Paralytic, Neurotoxic, Amnestic shellfish poison, Ciguatera fish poison (DSP, PSP, NSP, ASP, CFP) Freshwater HABs Toxins Hepatoxins, Neurotoxins All are blue-green algae (cyanobacteria) Harmful Algal Blooms (HAB) & Global warming Expansion of water surface Warmers temp & longer duration Tendency to be toxic strains “Especially temperate zone”

21 Harmful algal bloom Harmful algal bloom ;Florida

22 Death, Injuries Damage infrastructure Diseases related to extreme climates eg. Leptospirosis Social problems Psychosocial Stress Cyclones, Storms, flooding  Disappearance of Land  Migration  Social conflict  Stress Weather events VS Impacts on human health (3) Sea level rise & Coastal storms

23 Projected impacts of global warming in Asia (1)  Glacier melt in the Himalayas is projected to increase flooding, rock avalanches from destabilised slopes, and affect water resources within the next two to three decades. This will be followed by decreased river flows as the glaciers recede.  Freshwater availability in Central, South, East and Southeast Asia particularly in large river basins is projected to decrease due to climate change which, along with population growth and increasing demand arising from higher standards of living, could adversely affect more than a billion people. Source: IPCC WGII Fourth Assessment Report, April 2007

24 Projected impacts of global warming in Asia (2)  Coastal areas, especially heavily- populated mega-delta regions in South, East and Southeast Asia, will be at greatest risk due to increased flooding from the sea and in some mega-deltas flooding from the rivers.  Climate change is projected to impinge on sustainable development of most developing countries of Asia as it compounds the pressures on natural resources and the environment associated with rapid urbanisation, industrialisation, and economic development. Source: IPCC WGII Fourth Assessment Report, April 2007

25 Projected impacts of global warming in Asia (3)  Endemic morbidity and mortality due to diarrhoeal disease primarily associated with floods and droughts are expected to rise in East, South and Southeast Asia due to projected changes in hydrological cycle associated with global warming.  Increases in coastal water temperature would exacerbate the abundance and/or toxicity of cholera in South Asia. Source: IPCC WGII Fourth Assessment Report, April 2007

26 It is projected that crop yields could increase up to 20% in East and Southeast Asia while it could decrease up to 30% in Central and South Asia by the mid 21 st century. Taken together and considering the influence of rapid population growth and urbanization, the risk of hunger is projected to remain very high in several developing countries. Projected impacts of global warming in Asia

27 ธารน้ำแข็งหิมาลัยในเอเชียมีอัตราการ ละลายเร็วที่สุด ปัจจุบันจึงบางลง มากกว่าธารน้ำแข็งอื่นๆ

28 Source: Dr. Chirapol Sintunawa 12-10-2007 Southeast Asia if West sheet melted (17-foot rise) LocationVolume(km 3 )Potential sea-Level rise (m) East Antarctic ice sheet26,039,20064.80 West Antarctic ice sheet3,262,0008.06 Antarctic Peninsula227,100.46 Greenland2,620,0006.55 All other ice caps, ice field, and valley glaciers 180,000.45 Total32,328,30080.32

29 Slightly increasing temperature around 1-2 °C Summer season will be longer 1-2 months Winter season will be shorter 1-2 months Rainy season remains unchanged BUT water volume will increase 10-20% Uncertain season interval changed dramatically ( Extreme scenario ) Climate Change: Study Impact to Thailand Climate change tend to be : higher and longer temperatures BUT not dryness What if Climate Change effected Thailand? Encourage to conduct various of continued-studies and brain storming

30 Impacts in Thailand Sea Level Increasing sea-levels approximately 0.09 – 0.88 meters will lead to costal erosion. Gulf of Thailand Erosion crisis worse than the Andaman Sea; six areas crisis included Bangkok, Rayong, Petchaburi down to Narathivas

31 30-10-2007 ดร. จิรพล สินธุนาวา 31 Bangkhunthien coast Bangkhunthien coastal water erosion

32 Floods Within 3 decades, country severely affected by climate change in the frequency of extreme weather events result Floods and storms, especially in eastern coastal lines and southern area near the ocean as well as Bangkok, Hadyai and Chiangmai. Climate change may also affect diseases spread both human and animal/plants delta regions

33 Land Slide Flash Floods

34 Drou ght Drought occurs in summer caused dryness reservoir, reduced crop yields. Dryness affecting in crops produced caused farmers stress

35 Fog and Forest Fires Long term high temperature has been rise in key air pollutants causes respiratory diseases.

36 Diagnosis / Surveillance Clinical Finding, Epidemiology, Laboratory Diagnose Clinical Treatment Strictly follow guideline for IC, PPE Logistic preparation Monitor Researchers Supervise team and health education to population Selected key message Quality assurance Collecting, Recording, Analyze and report Updating new knowledge Teachers/Mentors Clinicians Reporting on time Encourage team Alerting Message Role Of Medical team to EID / PHER

37 Conclusion (1)  Now the world is changing in many directions.  Climate change and global warming caused public health problem and diseases outbreak in the world.  Thailand should prepare for respond to Communicable diseases / Infectious diseases and other new/re-emerging diseases for example;  Vector-Borne Disease; hemorrhagic fever, Malaria, Japanese encephalitis, Elephantiasis  Food and water Borne Diseases; Diarrhea, Food Poisoning, Hepatitis  Respiratory Diseases; Influenza  Emerging and re-emerging Diseases; Avian Influenza, Nipah and Westnile  Infectious Diseases from Natural Disaster Impact

38 Conclusion (2) Preparedness concepts  Strengthen and Development of public Health System  Surveillance and Rapid Response  Enhancement of capacity building and knowledge  Strengthen multi-sectoral collaboration and network

39 Sawasdee krab

40 “คาร์บอนเครดิต” สินค้าตัวใหม่ จากประเทศกำลังพัฒนา Carbon Credit คือ ปริมาณก๊าซเรือน กระจก ที่ลดได้จาก กิจกรรมของมนุษย์ เป็นเครื่องมือสำคัญใน พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) โดยกำหนดให้ประเทศ พัฒนาแล้ว 41 ประเทศ ลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกอย่างน้อย 5% เมื่อ เทียบกับปี 2533 ภายใน ปี 2555

41 ฉลากคาร์บอน (Carbon Label) ทางเลือก ใหม่เพื่อลดภาวะโลกร้อน ฉลากคาร์บอน : ฉลากที่แสดงระดับการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อ หน่วยผลิตภัณฑ์ เราทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในฐานะผู้ก่อปัญหา ภาวะโลกร้อนผ่านการใช้ทรัพยากรและ พลังงานรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินกิจวัตร ประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางเลือกหนึ่งเพื่อชดเชยสิ่งที่คุณทำ คือ การ เลือกซื้อสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อย หรือสินค้าที่มี “ฉลากคาร์บอน”

42 แหล่งข้อมูลเรื่อง Global Warming องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ; www.tgo.or.th www.tgo.or.th Intergovernmental Panel on Climate Change ; www.ipcc.ch/ www.ipcc.ch/ World Health Organization ; www.searo.who.int www.searo.who.int

43 Bibliography Allen, D.J., S. Nogues, and N. Baker. 1998. Ozone depletion and increased UV-B radiation: is there a real threat to photosynthesis? Journal of Experimental Botany. Vol. 49, No. 328, pp. 1775 – 1788. Executive: summary: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1994, World Meteorological Organization, Geneva, [World Meteorological Organization Global Ozone Research and Monitoring Project – Report No. 37] Antarctic Ozone Bulletin: 2005, World Meteorological Organization, 2006. [Antarctic Ozone Bulletin No 8/2005 Winter/spring summary] Bojkov, R.D., V.E. Fioletov. 1996. Total ozone variations in the tropical belt: An application for quality of ground based measurements. Meteorology and Atmospheric Physics, - SpringerTotal ozone variations in the tropical belt: An application for quality of ground based measurements Britt, A.B.2000. Plant Biology: An unbearable beating by light? Nature. 406, 30 – 31. Descamps, F.J., E. Martens, P. Proost, S. Starckx, P. E. VandenSteen, J.VanDamme and G. Opdenakker. 2005. Gelatinase B/matrixmetalloproteinase-9 provokes cataract by cleaving lens BB1 Crystallin. The FASEB Journal. 19:29-35. Environmental effects of ozone depletion and its interactions with climate change: Progress Report 2003; United Nations Environmental Programme, Environmental Effects Assessment Panel 2003. [The Royal Society of Chemistry and Owner Societies 2004] Photochemistry and Photobiology Science 2004, 3, 1 – 5. Hader D.P., H.D. Kumar, R.C. Smith, and R.C. Worrest. 1998. Effects on aquatic ecosystems. Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology 46: 53 – 68. Kerr, R. 1987. Winds, pollutants drive ozone hole. Science. 238: 156 – 159. Last, J.M. 1993. Global change: Ozone depletion, greenhouse warming and public health. Annual Review of Public Health. 14: 115-36. M.M. Caldwell (USA), A.H. Teramura (USA), M. Tevini (FRG ), J.F. Bornman (Sweden), L.O. Björn (Sweden), and G. Kulandaivelu (India). EFFECTS OF INCREASED SOLAR ULTRAVIOLET RADIATION ON TERRESTRIAL PLANTS. Environmental Effects of Ozone Depletion: 1994 Assessment

44 Neale P. J., R. Davis, and J. Cullen. 1998. Interactive effects of ozone depletion and vertical mixing on photosynthesis of Antarctic phytoplankton. Nature. 392, 585 – 589. Randal, W.J. and F.Wu. 1999. Cooling of Artic and Antarctic Polar Stratosphere due to depletion. Journal Climate. 12; 1467 – 1479. Shell, E.R. 1988. Solarflights into the ozone hole reveal its causes. Smithsonian. Smith, R. C., B. B. Prezelin, K. S. Baker, R R. Bidigare, N. P. Boucher, T. Coley, D. Karentz, S. MacIntyre, H. A. Matlick, D. Menzies, M. Ondrusek, Z. Wan, and K. J. Waters. 1992. Ozone depletion: Ultraviolet radiation and phytoplankton biology in Antarctic waters. Science 255: 952- U.S. Environmental Protection Agency. Ozone Depletion Rules & Regulations www.epa.gov/ozone/enforce/index.html Van Der Mei, I.A., A.L. Ponsonby, T. Dwyer, L. Blizzard, R. Simmons, B.V. Taylor, H. Butzkueven and T. Kilpatrick. Past exposure to sun, skin phenotype and risk of multiple sclerosis: case-control study. British Medical Journal, 2003, 327, 316 – 322. Whitehead R. F. S.de Mora, and S. Demers. 2000. Enhanced UV radiation – a new problem for the marine environment. Cambridge Environmental Chemistry Series (No. 10) World Meteorological Organization, Geneva, 2003. Executive: summary: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2002. [Reprinted from Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2002, Global Ozone Research and Monitoring Project – Report No. 47, 498 pp., World Meteorological organization, Geneva, 2003.] www.cmdl.noaa.gov/.../ wmobro/graphics/fig9m.gif www.ntt.co.jp/.../ detail/detail_281.html www.coolantarctica.com/.../ozone_hole.htm www.dermis.multimedica.de/.../ en/13007/image.htmdermis.multimedica.de/.../ en/13007/image.htm www.epa.gov/air/airtrends/ aqtrnd95/stratoz.html www.ldeo.columbia.edu/.../ lectures/ozone_health/ www.met.sjsu.edu/~cordero/ education/education.htm www.unep.ch/ozone/faq-env.shtml

45 เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและเพื่อ เปิดรับข้อคิดเห็น การจัดงานแสดงมุติตาจิตเนื่องใน วโรกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2554 รองศาสตราจารย์ ระวีวรรณ กัน ไพเราะ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมพันตน


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบของรังสีในอวกาศ ต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกและผล ทางรังสีชีววิทยาในมนุษย์ (2) รองศาสตราจารย์ ดร. สำรี มั่นเขตต์กรน์ หน่วยวิจัยเคมีฟิสิกส์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google