งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดต้นทุนด้วยการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดต้นทุนด้วยการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดต้นทุนด้วยการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์อัญชลี สุพิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

2 Outline The Important of Inventory Inventory Model Managing the Inventory Inventory Control Measurement

3 ความสำคัญของสินค้าคงคลัง
ธุรกิจต้องอาศัย สินค้าคงคลัง เนื่องจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนที่สำคัญ สินค้าคงคลังช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนอง เพิ่มสินค้าคงคลังและตั้งอยู่ใกล้ลูกค้า เพื่อเพิ่มความเร็ว ลดสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

4 Inventory Inventory: Material held in an idle or incomplete state awaiting for future sale, use, or transformation. Types of inventory Supplies Raw Material Work-in-process Finished Goods Pipe-line

5 Inventory Model Inventory Costs
Purchase Cost (P) of an item is the unit purchase price if it is obtained from an external source, or the unit production cost if it is produced internally. Order/Setup Cost (C) originates from the expense of issuing a purchase order to an outside supplier or from internal production setup costs. Holding Cost (H), synonymous with carrying cost, subsumes the costs associated with investing in inventory and maintaining the physical investment in storage.

6 Inventory Model Inventory Costs (continued)
Stockout Cost (depletion cost) is the economic consequence of an external or internal shortage. An external shortage occurs when a customer’s order is not filled; an internal shortage occurs when an order of a group or dependent within the organization is not filled.

7 Inventory Model Types of demands
Independent demand: no relationship exists between the demand for an item and for any other item (i.e., end items, finished products). Dependent demand: The demand for an item is directly related to or the result of demand for a “higher level” item (i.e., raw materials, components, and subassemblies).

8 Inventory Model Parameters and Notations
P = per unit price cost (Baht/unit) C = setup or order cost (Baht/order) H = Inventory holding cost (Baht/unit/year). Sometimes, H = PF, where F is the annual factor associated with capital costs, taxes, insurance, etc. R = demand rate (units/year) Q = order quantity (units) T = time between order arrivals M = number of orders during the year L = order lead time (year) B = reorder point

9 Economic Order Quantity (EOQ) Model
Simplest and most used policy Single item Whenever the inventory position reaches a predetermined point, an order for a fixed number of units is placed Inventory Level Time Q B T T T

10 Economic Order Quantity (EOQ) Model
Inventory Level Time B Q T T T T 2T 3T 4T 5T HQ R C PR TC 2 1 ) ( + =

11 Economic Order Quantity (EOQ) Model
Total Cost Holding Cost Order Cost Purchase Cost Q Cost TC(Q*)

12 Managing the inventory
Pareto Analysis ABC analysis is an excellent technique for achieving objectives. A class-there aren’t many, so control tightly. B class-let the system manage these C class-don’t take risks, be lazy. High but not excessive inventory

13 ABC Pareto Chart Percent of Total Items Percent of Annual Cost A B C

14 Percentage Annual Cost (%)
ABC Analysis Item Annual Usage (Unit) Unit Price (Bath) Annual Cost Percentage Annual Cost (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,000 1,500 10,000 6,000 7,500 4,500 7,000 3,000 1.50 8.00 10.50 2.00 0.50 13.60 0.75 1.25 2.50 12,000 105,000 3,750 81,600 3,625 17,500 2.9 4.7 41.2 1.5 32.0 2.2 6.9 2.4

15 ABC Analysis Item Percentage Annual Cost (%) Percentage of Amount (%)
Cumulative Percentage Annual Cost Cumulative Percentage of Amount 3 6 9 2 4 1 10 8 5 7 41.2 32.0 6.9 4.7 2.9 2.4 2.2 1.5 18.0 10.8 12.6 2.7 9.0 5.5 8.1 13.5 73.2 80.1 84.8 89.5 92.4 94.8 97.0 98.5 100.0 28.8 31.4 34.1 44.9 53.9 59.4 67.5 81.0

16 ABC Analysis class Items Percentage of Items (%)
Percentage of Value (%) A B C 3, 6 2, 4, 9 1, 5, 7, 8,10 20 30 50 73.2 16.3 10.5 Total 100

17 ABC Analysis Class Degree of Control Type of Records Lot Sizes
Frequency of Review Size of Safety Stocks A Tight Accurate and Complete Low Continuous Small B Moderate Good Medium Occasional C Loose Simple Large Infrequent

18 Just in Time (JIT) Management
JIT production means making or buying just enough, no more or less than, of the right items just in time, no sooner or later. Production strategy Eliminate waste (anything that impedes the flow of product or does not contribute to producing or selling the product) and the consistent improvement of productivity

19 Elimination of Waste Elimination of all costs (waste) that do not add value Waste– anything other than the absolute minimum resources of materials, machines, and personnel required to add value to the product Lower inventory Simplification and elimination through problem solving, continuous improvement

20 Inventory as waste Inventory can also inhibit efficient operations
Inventory hides 1. machine breakdowns 2. poor quality or high scrap 3. substandard raw material 4. worn tools 5. worker absences or tardiness 6. late delivery of parts 7. unavailable materials handing equipment 8. unavailable inspector or setup persons

21 Goals of JIT Small lot size High quality Reliable workers
Minimize inventory Reliable machine Level and stable production plans Space must not be used for storage

22 To achieve this goals Shorten setup times
Develop multifunctional workers Commit employees to total quality control Control quality at source Preventive maintenance Group machines sequentially and dedicate them to parts Reliable sole source suppliers Have suppliers deliver in small lots

23 ส่วนประกอบหลักที่สำคัญของ JIT
ผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการในเวลาที่ต้องการในจำนวนที่ต้องการด้วยต้นทุนต่ำคุณภาพสมบูรณ์แบบ การผลิตแบบทันเวลา การควบคุมคุณภาพด้วยตนเอง การควบคุมเป็นทีม การป้องกันของเสีย โดยอัตโนมัติ ระบบการ สื่อสารข้อมูล ระบบการผลิต กิจกรรมกลุ่ม คุณภาพ ระบบ สัญญาณไฟ การเฉลี่ยระดับ การผลิต การออกแบบ กระบวนกาผลิต มาตราฐาน กาปฏิบัติงาน คัมบัง ระบบตั้ง เครื่องเร็ว พนักงานทำงาน หลายหน้าที่ ผลิตครั้งละ น้อยๆ การทำงานให้เสร็จ ในระบบการผลิต

24 Inventory Control Measurement
Customer Service Level Return on Investment (ROI) Inventory Turnover


ดาวน์โหลด ppt การลดต้นทุนด้วยการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google