งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 1 Binary Concepts -- OFF -- ON DATA (in binary Digits)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 1 Binary Concepts -- OFF -- ON DATA (in binary Digits)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 1 Binary Concepts -- OFF -- ON DATA (in binary Digits)

2 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 2 000111 0001110101 01 0111010001 1010010101 0010 01010 1010101 01001 10010001 001001 0011110 0110100 101010 10010101 101010 1010000 Main() { printf(“ Hello”); printf(“We are enjoying a world of alphapbetica l coding”); }

3 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 3 Decimal Number System In the decimal number system the successive position to the left of the decimal point represent units, tens, hundreds, thousands etc. (3 * 100) + (6*10) + (5*1) = 365 The position of the number affects its value. These kind of number systems therefore are called positional number system. The value of each digit in the number system is determined by: – The digit itself – The position of the digit in the number itself – The base/radix of the system. Bas e Position number (6*10 )

4 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 4 Binary Number System The binary number system has a base of two and symbols used are 0 and 1. In this number system, as we move to the left, the value of the digit will be two times greater than its predecessor because the base is two. Thus the value of the places are :   64  32  16  8  4  2  1 0001111001 010111 Least Significant bit Most Significant bit Binary Number

5 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 5 Converting Decimal to Binary Divide the decimal number by the base of the required number system. Note the remainder in one column and divide the quotient again with the base. Keep repeating this process until there are no numbers left to be divided. Reading of the remainder in the reverse order of them being written down will give us the required number. Now let us convert the decimal number 52 to its binary equivalent. Remainde r

6 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 6 Octal Number System The octal system has the base of 8. The value increase from right to left as 1, 8, 64, 512, 4096. The decimal value of an octal number 1204 can be computed as : 1204 = (1 * 512) + (2 * 64) + (0 * 8) + (4 * 1) = 512 + 128 + 0 + 4 = 644

7 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 7 Octal Number System BinaryOctal 0000 0011 0102 0113 100 4 1015 110 6 111 7  To convert a number from binary to octal and vice versa, the following table must be kept in mind:

8 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 8 Converting from Binary to Octal The binary number must be divided into groups of three from the octal point- to the right in case of the fractional portion and to the left in case of the integer portion. Each group can then be replaced with their octal equivalent. We may add zero to the left of the number if required. For example : Binary 1010101010101 00 101 010 101 010 100 5 2 5 2 4  52524 is the octal equivalent of the given binary number.

9 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 9 Converting from Octal to Binary For example : 6 5 110 101 Similarly the binary equivalent of the octal number 65 is 110101.  Each octal digit is replaced with the appropriate ‘triple’ of binary digits.

10 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 10 Hexadecimal Number System Hexadecimal Decimal0123456 77 889 A10 B11 C12 D13 E14 F15  The hexadecimal number system has a base of 16, so the value increases from right to left as 1, 16, 256, 4096, 65536…  We need to keep a simple table in mind before we attempt any conversion from hexadecimal or vice-versa.  Thus the decimal equivalent of a hexadecimal number A0119 can be computed as: = (10 * 65,536) + (0 * 4,096) + (1 * 256) + (1 * 16) + (9 * 1) = 6,55,360 + 0 + 256 + 16 + 9 =6,55,641

11 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 11 Converting Binary to Hexadecimal e.g. Binary 10101011000010 Binary 0010 1010 1100 0010 Hexadecimal 2 A C 2 (From the table)  To convert a binary number to its hexadecimal equivalent we split the numbers into groups of four outwards, as before. Each of these groups of four are directly converted into their hexadecimal equivalent.

12 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 12 Converting Hexadecimal to Binary The conversion from hexadecimal to binary consists of writing off the binary equivalent of each hexadecimal digit in groups of four. For Example: hexadecimal 1901A0412C 1 9 0 1 A 0 4 1 2 C 000110010000000110100000010000010010 1100 Thus the required binary number can be written as: 1100100000001101000000100000100101100 The leading zeros have been omitted. This is because it has no particular significance. It is an interesting fact that computer primary storage addressing is usually expressed in hexadecimal notation.

13 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 13

14 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 14 คาแรกเตอร์ (ASCII)

15 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 15

16 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 16

17 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 17 คาแรกเตอร์ (EBCDIC)

18 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 18

19 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 19 คาแรกเตอร์ (Unicode)

20 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 20 การรับค่าตัวอักษรทาง Keyboard

21 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 21 การรับค่าตัวอักษรทางอื่น ๆ Optical Character Recognition Barcode Reader Magnetic Stripe Reader Voice Input

22 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 22 เลขจำนวนเต็ม (Integer) เลขจำนวนเต็มแบบที่ไม่มี เครื่องหมาย (Unsigned Integer) กรณีไม่มีเครื่องหมาย ถ้าใช้จำนวน บิต n บิต จะแทนเลขจำนวนเต็มไม่มี เครื่องหมายได้ ตั้งแต่ 0 ถึง 2n-1 เช่น n = 16 จะแทนเลขจำนวนเต็ม ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65535 เป็นต้น

23 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 23

24 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 24 เลขจำนวนเต็มแบบที่มีเครื่องหมาย (Signed Integer) 1. sign magnitude ใช้บิตซ้ายสุด (most significant bit) แทน เครื่องหมาย โดยที่ 0 แทนเครื่องหมาย บวก และ 1 แทนเครื่องหมายลบ บิตที่เหลือใช้แทนขนาดของตัวเลข most significant bit least significant bit n-1 n-2 … 2 1 0 sign magnitude

25 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 25 เลขจำนวนเต็มแบบที่มีเครื่องหมาย (Signed Integer) เช่น สมมุติว่าใช้ จำนวนบิต 8 บิต แทน เลขจำนวน +5 และ –5 ได้เป็น 00000101 และ 10000101 เป็นต้น ถ้าใช้จำนวน n บิต จะแทนเลขจำนวนเต็ม แบบมีเครื่องหมาย ได้ตั้งแต่ – (2 n -1 – 1) ถึง +(2 n -1- 1) เช่น n = 16 จะแทนเลขจำนวนเต็มมี เครื่องหมายได้ตั้งแต่ –32767 ถึง +32767 เป็นต้น โดยที่ 0 แทนได้ทั้ง +0 และ –0

26 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 26 เลขจำนวนเต็มแบบที่มีเครื่องหมาย (Signed Integer) 2. one complement ใช้บิตซ้ายสุด (most significant bit) แทน เครื่องหมาย โดยที่ 0 แทนเครื่องหมาย บวก และ 1 แทนเครื่องหมายลบ เช่นกัน การแทนเลขบวก จะเหมือนกับแบบ sign magnitude แต่การแทนตัวเลขลบ จะต่างกัน แบบ one complement จะแทน ตัวเลขลบโดยการ ทำ complement ( เปลี่ยนจากเลข 0 เป็น 1 และ เปลี่ยนจาก เลข 1 เป็น 0) กับ magnitude เช่น สมมุติ ว่าใช้ จำนวนบิต 8 บิต แทนเลขจำนวน +5 และ –5 ได้เป็น 00000101 และ 11111010 เป็นต้น

27 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 27 เลขจำนวนเต็มแบบที่มีเครื่องหมาย (Signed Integer) ถ้าใช้จำนวน n บิต จะแทนเลข จำนวนเต็มแบบมีเครื่องหมาย ได้ตั้งแต่ – (2 n -1 – 1) ถึง +(2 n -1- 1) เช่น n = 16 จะแทนเลขจำนวน เต็มมีเครื่องหมายได้ตั้งแต่ –32767 ถึง +32767 เป็นต้น โดยที่ 0 แทนได้ทั้ง +0 และ –0

28 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 28 เลขจำนวนเต็มแบบที่มีเครื่องหมาย (Signed Integer) 2. two complement ใช้บิตซ้ายสุด (most significant bit) แทนเครื่องหมาย โดยที่ 0 แทนเครื่องหมายบวก และ 1 แทน เครื่องหมายลบ เช่นกัน การแทนเลขบวก จะเหมือนกับแบบ sign magnitude แต่การแทนตัวเลขลบ จะต่างกัน แบบ two complement จะแทนตัวเลข ลบโดยการ ทำ complement ( เปลี่ยน จากเลข 0 เป็น 1 และ เปลี่ยนจากเลข 1 เป็น 0) กับ magnitude แล้วบวกด้วยหนึ่ง เช่น สมมุติว่าใช้ จำนวนบิต 8 บิต แทนเลข จำนวน +5 และ –5 ได้เป็น 00000101 และ 11111011 เป็นต้น

29 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 29 เลขจำนวนเต็มแบบที่มีเครื่องหมาย (Signed Integer) ถ้าใช้จำนวน n บิต จะแทนเลขจำนวน เต็มแบบมีเครื่องหมาย ได้ตั้งแต่ – (2 n -1) ถึง +(2 n -1- 1) เช่น n = 16 จะแทนเลขจำนวน เต็มมีเครื่องหมายได้ตั้งแต่ –32768 ถึง +32767 เป็นต้น โดยที่ 0 แทนด้วย +0 เท่านั้น

30 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 30 Overflow

31 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 31

32 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 32

33 Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 33


ดาวน์โหลด ppt Kampol chanchoengpan it สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Data Representation 1 Binary Concepts -- OFF -- ON DATA (in binary Digits)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google