งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library Integrated System (ThaiLIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library Integrated System (ThaiLIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th Thai Library Integrated System (ThaiLIS) บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 สารบัญสารบัญ HW Wilson คืออะไร HW Wilson คืออะไร วิธีการสืบค้นเอกสาร วิธีการสืบค้นเอกสาร Basic Search Basic Search Advanced Search Advanced Search Browse Browse Thesaurus Thesaurus หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) Results Full Display Results Full Display H.W. Wilson

3 สารบัญ (ต่อ) หน้าแสดงเอกสาร หน้าแสดงเอกสาร เอกสารฉบับเต็มแบบ HTML เอกสารฉบับเต็มแบบ HTML เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF WilsonLink WilsonLink Customize Display Customize Display Get Marked Get Marked พิมพ์/อีเมล์/บันทึก/ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม พิมพ์/อีเมล์/บันทึก/ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม Search History Search History H.W. Wilson

4 IntroductionIntroduction ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science

5 H.W. Wilson Article Format - รวบรวมจากวารสารไม่น้อยกว่า 1,400 รายชื่อ - ให้เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ/หรือ PDF - เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1981 - ปัจจุบัน

6 H.W. Wilson DatabaseDatabase HW Wilson ประกอบไปด้วยฐานข้อมูล 12 ฐาน (1) Applied Science & Technology (2) Art Full Text (3) Biological & Agricultural Index Plus (4) Business Full Text (5) Education Full Text (6) General Science Full Text

7 H.W. Wilson DatabaseDatabase (7) Humanities Full Text (8) Index to Legal Periodicals Full Text (9) Library Literature & Information Full Text (10) OmniFile Full Text Select (11) Readers' Guide Full Text Select (12) Social Sciences Full Text

8 H.W. Wilson Search Methods Basic Search Advanced Search Browse Thesaurus

9 Basic Search H.W. Wilson 1. เลือกฐานข้อมูล 4. คลิก Start 1 3 2 4 2. พิมพ์คำค้นหรือวลี 3. เป็นทางเลือกค้นหาภายในเนื้อหาของเอกสารด้วย

10 Advanced Search H.W. Wilson 7. เลือกประเภทเอกสาร 8. เลือกลักษณะทางกายภาพ 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุขอบเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 5. ระบุช่วงเวลา 6. เลือกชนิดบทความ 12 4 3 5 7 8 6 9 9. เลือกกลุ่มหัวเรื่อง 10. คลิก Start 10

11 H.W. Wilson BrowseBrowse 1. พิมพ์คำค้นหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล เช่น Subject 3. คลิก Start 123

12 H.W. Wilson ThesaurusThesaurus Thesaurusใช้เพื่อค้นหาหัวเรื่องที่สัมพันธ์กัน 1. พิมพ์คำค้นหรือวลี เช่น euthanasia 2. คลิก Start 12

13 H.W. Wilson ResultsResults 5. เลือกแสดงข้อมูลแบบย่อหรือ แบบเต็ม 6. ปรับปรุงการสืบค้น 1. รายละเอียดการสืบค้น 2. เลือกรูปแบบการแสดงผลบทความ 3. คลิกเพื่อแสดงรายการบรรณานุกรม 4. คลิกหน้าก่อนหน้า หรือ หน้าถัดไป 3 1 2 6 5 2 4

14 H.W. Wilson Results Full Display

15 H.W. Wilson Full Text - HTML

16 H.W. Wilson Full Text - PDF Print, Save

17 H.W. Wilson WilsonLinkWilsonLink

18 Customize Display 4. ใช้ค่าที่กำหนดเปลี่ยนแปลงร่วมกับการจัดการต่างๆ 1. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 2. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับผลลัพธ์ 3. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในหน้าผลลัพธ์ 1 2 3 4

19 H.W. Wilson Get Marked 1. คลิกลงในช่องหน้าบทความที่สนใจ 2. คลิก Get Marked เพื่อดูผลการจัดเก็บ 1 2

20 H.W. Wilson Print, Email, Save 1. คลิกปุ่ม Print Email Save 2. คลิกเลือก Print, Email, Save หรือ Export 1 2

21 H.W. Wilson PrintPrint 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกเขตข้อมูล 3. คลิกปุ่ม Print 1 2 3

22 H.W. Wilson EmailEmail 1. ใส่หัวเรื่องและ email ที่ต้องการจัดส่ง 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3. ระบุเขตข้อมูล 4. เลือกรูปแบบ email ที่จะจัดส่ง 5. คลิก Email 2 3 4 5 1

23 H.W. Wilson SaveSave 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกเขตข้อมูล 3. เลือกรูปแบบที่จะบันทึก 4. คลิก Save 1 2 3 4

24 H.W. Wilson ExportExport 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบการดาวน์โหลด 3. คลิก Export 1 2 3

25 H.W. Wilson Brief Display

26 H.W. Wilson Full/Custom Citation Display

27 H.W. Wilson Format : HTML

28 H.W. Wilson Format : Text

29 H.W. Wilson Format : Rich Text

30 H.W. Wilson Format : XML

31 H.W. Wilson Format : Comma-Separate (Spreadsheet Format)

32 H.W. Wilson Format : Export to Bibliographic Software

33 H.W. Wilson Search History 2 3 4 1 1. ใส่ ID และคลิก Sign On เพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลส่วนตัว 2. คลิกเลือกคำค้นที่ต้องการ หรือ 3. คลิก Select All 4. ผสมการสืบค้น / update การสืบค้น / บันทึกคำค้น หรือ ลบคำค้น jirawat datacom

34


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library Integrated System (ThaiLIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google