งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1 IS516 Computer Communication and Networks การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1 IS516 Computer Communication and Networks การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1 IS516 Computer Communication and Networks การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Asst.Dr.Surasak Mungsing surasak.mu@spu.ac.th mungsing@gmail.com http://www.spu.ac.th/teacher/surasak.mu

2 SPU Information Science Institute of Sripatum University Lecture 02: Computer Networks and Network Taxonomy

3 SPU Information Science Institute of Sripatum University 3 Topic  Computer Networks  Uses of computer networks  Network taxonomy  Reference model  Network Standardization

4 SPU Information Science Institute of Sripatum University 4 Computer Network Computer Network is a collection of computers and devices connected by communications channels that facilitates communications among users and allows users to share resources with other users.

5 SPU Information Science Institute of Sripatum University 5 Uses of Computer Networks  Business Applications  Home Applications  Mobile Users  Social Issues

6 SPU Information Science Institute of Sripatum University 6 Objectives of Business Applications  Resource sharing, Information sharing  Communication medium  E-commerce – B2B  E-commerce through Internet – B2C

7 SPU Information Science Institute of Sripatum University 7 Client-Server Model A network with two clients and one server.

8 SPU Information Science Institute of Sripatum University 8 Processes in Client-Server model The client-server model involves requests and replies.

9 SPU Information Science Institute of Sripatum University 9 Home Network Applications  Access to remote information e.g. e-banking, e-shopping, e-library, e-newspaper, etc.  Person-to-person communication e.g. e-mail, instant messaging, chat room, etc.  Interactive entertainment e.g. video on demand  Electronic commerce e.g. B2C, G2C, C2C, P2P

10 SPU Information Science Institute of Sripatum University 10 Peer-to-Peer system In peer-to-peer system there are no fixed clients and servers. Example of a popular peer-to-peer network, the “Napster”, which has more than 50 million members http://www.arip.co.th/2006/news.php?id=103480http://www.arip.co.th/2006/news.php?id=103480 http://www.blognone.com/node/4261http://www.blognone.com/node/4261

11 SPU Information Science Institute of Sripatum University 11 e-Commerce Some forms of e-commerce.

12 SPU Information Science Institute of Sripatum University 12 Mobile Network Users Applications WirelessMobile Desktop computers in office A notebook computer used in a hotel room Networks in older, unwired buildings P ortable office, PDA for store inventory No Yes No May BeYes May Be Wireless network and mobile computing

13 SPU Information Science Institute of Sripatum University 13 Issues  Social Issues  Ethical issues  Political issues

14 14 Network taxonomy

15 SPU Information Science Institute of Sripatum University 15 Classification of Networks Transmission Technology Broadcast Networks Point-to-Point Networks Scale Local Area Networks Metropolitan Area Networks Wide Area Networks

16 SPU Information Science Institute of Sripatum University 16 Broadcast Networks มี 1 ช่องทางสื่อสาร คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายใช้งานร่วมกัน ข่าวสารถูกจัดให้อยู่ในรูปของ packet เมื่อถูกส่งออกไปแล้วแพร่กระจายทั้ง ระบบ ใครที่เชื่อมต่อกับระบบสามารถนำ packet ไปใช้ได้ จะมีการระบุชื่อผู้รับไว้ใน packet ซึ่งทุกคนต้องตรวจดู หากเป็นข่าวสาร ของผู้อื่นก็ไม่นำไปใช้ การ broadcasting มีรหัสพิเศษแทนตำบลที่อยู่ของผู้รับข่าวสารใน packet ผู้รับแม้ไม่ใช่ที่อยู่ของตนก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ Multicasting แบ่งเครือข่ายเป็นกลุ่มย่อย มีการกำหนดหมายเลขกลุ่มเป็น ผู้รับ เหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดเล็ก

17 SPU Information Science Institute of Sripatum University 17 Point-to-Point Networks เป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งข่าวกับผู้รับข่าว ข้อมูลที่อยู่ใน packet จะต้องระบุที่อยู่ของผู้รับแล้วจึงส่งเข้า ไปในเครือข่าย packet จะได้รับการส่งต่อไปตามอุปกรณ์เลือกทางเดินข้อมูล (router) ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกลุ่มต่างๆ จนกระทั่ง packet ถึงผู้รับ เหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ บางครั้งเรียกว่า Unicasting

18 SPU Information Science Institute of Sripatum University Size of Networks Inter processor distance Processors located in same 1 mSquare meter 10 mRoom 100 mBuilding 1 kmCampus 10 kmCity 100 kmCountry 1000 kmContinent 10000 kmPlanet 18 Example Personal aera network Local area network Metropolitan area network The Internet Wide area network Classification of interconnected processors by scale.

19 SPU Information Science Institute of Sripatum University 19 LAN: Local Area Network Small size, used in a specific group with in 2-3 km. Transmission time can be calculated and close to the time required for real operation a cable can connect all computers in the system Normal speed is 10 Mbps or 100 Mbps Low error rate Bus and Ring networks are popular

20 SPU Information Science Institute of Sripatum University 20 Bus Network Bus network allows only one sender to send data at a time, other senders must wait until the media is available If more than one sender send their data at the same time, there will be a collision and all senders must stop and wait for a period of time before trying to send the data again. Use IEEE 802.3 Standard (Ethernet)

21 SPU Information Science Institute of Sripatum University 21 Ring Network In a Ring network, data are transmitted independently without collision There is a rule to prevent collision of dataมี Use IEEE 802.5 (IBM Token Ring) standard Transmission speed is 4 and 16 Mpbs or at the spped of FDDI system

22 SPU Information Science Institute of Sripatum University 22 Local Area Networks Two broadcast networks (a) Bus (b) Ring

23 SPU Information Science Institute of Sripatum University 23 Local Area Network

24 SPU Information Science Institute of Sripatum University 24 MAN: Metropolitan Network Like LAN but larger size Capable of providing services for data communication and voice communication (telephone) including cable TV The system has one or two cables and without switching elements Use IEEE 802.16 standard

25 SPU Information Science Institute of Sripatum University 25 Metropolitan Area Networks A metropolitan area network based on cable TV.

26 SPU Information Science Institute of Sripatum University 26 Metropolitan Area Network

27 SPU Information Science Institute of Sripatum University 27 WAN: Wide Area Network WAN (Wide Area Network) is a larger network that connects LAN and MAN to become one large network to cover countries, continents, or the globe, such as the public network called the Internet, which no one owns them all WAN of a private organization is called Enterprise Network

28 SPU Information Science Institute of Sripatum University 28 WAN Components A host computer provide communication services to other computers that are connected to it Subsystem in WAN comprises of two main components, transmission lines and switching elements transmission line are known by many names such as circuit, channel, trunk switching elements are also known as packet switches, nodes, intermediate system, data switching exchanges, or routers

29 SPU Information Science Institute of Sripatum University 29 Wide Area Networks Relation between hosts on LANs and the subnet.

30 SPU Information Science Institute of Sripatum University 30 Packet Switching network A stream of packets from sender to receiver.

31 SPU Information Science Institute of Sripatum University 31 Internetwork (Internet)

32 SPU Information Science Institute of Sripatum University 32

33 33 Reference model

34 SPU Information Science Institute of Sripatum University 34 Protocols Two well known protocol standards  TCP/IP: widely used, in particular, by the Internet  OSI: less used, but useful, as a reference model for describing how protocols work

35 SPU Information Science Institute of Sripatum University 35 Reference Model of Open Systems Interconnection (OSI) กำหนดโดย International Standard Organization (ISO) เป็นรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานสากลสำหรับการติดต่อสื่อสาร ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 ชั้น ตัวโครงสร้างเน้นความสำคัญของรูปแบบการสื่อสารระหว่าง ระบบเปิด(open system) กับระบบเปิด

36 SPU Information Science Institute of Sripatum University 36 สถาปัตยกรรมโปรโตคอลรูปแบบ OSI ในปี ค.ศ.1977 องค์กร ISO (International Organization for Standard) ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น กลุ่มหนึ่ง เพื่อทำการศึกษาจัดรูปแบบมาตรฐาน และ พัฒนาสถาปัตยกรรมเครือข่าย และในปี ค.ศ.1983 องค์กร ISO ก็ได้ออกประกาศรูปแบบของสถาปัตยกรรมเครือข่าย มาตรฐานในชื่อของ "รูปแบบ OSI" (Open Systems Interconnection Model) เพื่อใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานใน การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ อักษร "O" หรือ " Open" ก็หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หนึ่ง สามารถ "เปิด" กว้างให้ คอมพิวเตอร์หรือระบบ คอมพิวเตอร์อื่นที่ใช้มาตรฐาน OSI เหมือนกันสามารถ ติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างกันได้

37 SPU Information Science Institute of Sripatum University 37 Protocol Layers concept 1. Each layer defines different roles 2. Each layer must effectively perform its roles 3. Functionality of each communication layer must be defined based on international standards 4. Scope of responsibility for each layer must be defined to minimize the amount of data exchanged and side effects during the communication 5. Number of layers must be enough for different functionalities for communication and should not be too many

38 SPU Information Science Institute of Sripatum University 38 ISO’s OSI (Open Systems Interconnection) Application Layer Presentation Layer Session Layer Transport Layer Network Layer Data Link Layer Physical Layer

39 SPU Information Science Institute of Sripatum University 39 The OSI reference model.

40 SPU Information Science Institute of Sripatum University 40 TCP/IP TCP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Introduced in 1969 by the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), the developer of Packet Switching The developed network is called ARPANET which is the foundation of today’s Internet

41 SPU Information Science Institute of Sripatum University 41 Layers in TCP/IP Application Layer Transport Layer Internet Layer Network Access Layer

42 SPU Information Science Institute of Sripatum University The OSI vs TCP/IP OSI Application Presentation Session Transport Network Data Link Physical 42 TCP/IP Application Transport Internet Host-to-Network Not present In the model

43 SPU Information Science Institute of Sripatum University 43 TCP/IP and the OSI Model

44 44 Network Standardization

45 SPU Information Science Institute of Sripatum University 45 Network Standard  de facto (มาจากภาษาลาตินแปลว่า จากความจริง ที่ปรากฏ) - โดยพฤตินัย หมายถึงมาตรฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมการหรือวางแผน ล่วงหน้า e.g. IBM PC, Unix  de jure (มาจากภาษาลาตินแปลว่า ตามกฎหมาย) –โดยนิตินัย หมายถึงมาตรฐานที่เกิดขึ้นโดยมีการเตรียมการหรือวางแผนอย่างเป็น ทางการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและมีการยอมรับอย่าง เป็นทางการในระดับภูมิภาคหรือระดับระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็นมาตรฐานที่กำหนดตามสนธิสัญญาและที่ให้การยอมรับ โดยสมัครใจ

46 SPU Information Science Institute of Sripatum University 46 International Standard Organization ISO (International Standard Organization) ก่อตั้งเมื่อ 1955 เป็นหน่วยงานอาษาสมัคร ไม่มีสนธิสัญญาใดบังคับ มี กรรมการด้านเทคนิคซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาต่างๆ ประมาณ 200 คน คณะทำงานอาษาสมัครประมาณ 1 แสน คน มีองค์กรควบคุมมาตรฐานของประเทศต่างๆเป็นสมาชิก 89 ประเทศ เช่น ANSI, BSI, AFNOR, DIN ได้ออกมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆไปแล้วมากกว่า 5000 รายการ

47 SPU Information Science Institute of Sripatum University 47 Next Lecture: Next Lecture: The theoretical basis for data communication


ดาวน์โหลด ppt SPU Information Science Institute of Sripatum University Sripatum University 1 IS516 Computer Communication and Networks การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google