งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Types of Lasers Solid-state lasers Dye lasers Gas lasers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Types of Lasers Solid-state lasers Dye lasers Gas lasers."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Types of Lasers Solid-state lasers Dye lasers Gas lasers

2 The Ruby Laser ถูกสร้างในปี 1960 โดย Ted Maiman เป็นเลเซอร์ชนิดแรก ตัวกลางขยายแสงคือทับทิม เป็นผลึกของ Al 2 O 3 ที่ ไอออน ส่วนน้อยของ Al 3+ ถูกแทนที่ ด้วยไอออนของ Cr 3+ แสงสี เขียว, น้ำเงินจากหลอดซีนอน เป็นตัวกระตุ้นอะตอมโครเมียม 300 400 500 600 700 Absorption (nm) blue Green Ground state Metast able state bl ue gre en Energy levels of chromium ions in ruby Rapid non- radiative transitio ns 694.3 nm Ru by Ro d Flasht ube High reflector mirror Semi- transpare nt mirror Out put Power supply

3 Nd 3+ :YAG Laser Flash lamp or diode laser pumpin g Ground state Energy levels of Nd 3+ :YAG non- radiative decay 1.064  m non- radiative decay pumping bands Nd 3+ - doped YAG Nd = Neodymium YAG = Y 3 Al 5 O 12 = Yttrium Aluminium Garnet

4 Ti 3+ :sapphir e Laser *Titanium-doped sapphire laser pumpi ng Energy levels of Ti 3+ :Al 2 O 3 tunab le laser emis sion phon on emis sion pumping bands

5 Semiconductor Diode Lasers N- type P- type Current control

6 Gas Lasers

7 The Helium- Neon Laser He: Ne = 5:1

8 Carbon Dioxide Laser The CO 2 laser operates analogously. N 2 is pumped, transferring the energy to CO 2.

9 The Helium Cadmium Laser The population inversion scheme in HeCd is similar to that in HeNe’s except that the active medium is Cd+ ions. The laser transitions occur in the blue and the ultraviolet at 442 nm, 354 nm and 325 nm. The UV lines are useful for applications that require short wavelength lasers, such as high precision printing on photosensitive materials. Examples include lithography of electronic circuitry and making master copies of compact disks.

10 The Argon Ion Laser Argon lines: Wavelength Relative Power Absolute Power 454.6 nm.03.8 W 457.9 nm.06 1.5 W 465.8 nm.03.8 W 472.7 nm.05 1.3 W 476.5 nm.12 3.0 W 488.0 nm.32 8.0 W 496.5 nm.12 3.0 W 501.7 nm.07 1.8 W 514.5 nm.40 10.0 W 528.7 nm.07 1.8 W

11 The Krypton Ion Laser Krypton lines Wavelength Power 406.7 nm.9 W 413.1 nm 1.8 W 415.4 nm.28 W 468.0 nm.5 W 476.2 nm.4 W 482.5 nm.4 W 520.8 nm.7 W 530.9 nm 1.5 W 568.2 nm 1.1 W 647.1 nm 3.5 W 676.4 nm 1.2 W

12 Dye lasers Dye lasers are an ideal four-level system, and a given dye will lase over a range of ~100 nm.

13 Dyes cover the visible, near- IR, and near-UV ranges.

14 Titanium: Sapphire (Ti:Sapphire) oxygen aluminum Al 2 O 3 lattice Absorption and emission spectra of Ti:Sapphire Upper level lifetime: 3.2  sec Ti:Sapphire lases from ~700 nm to ~1000 nm.

15 Diode Lasers

16 Some everyday applications of diode lasers A CD burner Laser Printer

17 Laser Safety Classifications Class I - These lasers are not hazardous. Class IA - A special designation that applies only to lasers that are "not intended for viewing," such as a supermarket laser scanner. The upper power limit of Class IA is 4 mW. Class II - Low-power visible lasers that emit above Class I levels but at a radiant power not above 1 mW. The concept is that the human aversion reaction to bright light will protect a person. Class IIIA - Intermediate-power lasers (cw: 1-5 mW), which are hazardous only for intrabeam viewing. Most pen-like pointing lasers are in this class. Class IIIB - Moderate-power lasers (~ tens of mW). Class IV - High-power lasers (cw: 500 mW, pulsed: 10 J/cm2 or the diffuse reflection limit), which are hazardous to view under any condition (directly or diffusely scattered), and are a potential fire hazard and a skin hazard. Significant controls are required of Class IV laser facilities.

18

19 He-Ne Laser

20

21 Laser Diode F.B. ผ่าน pn junction เป็นการฉีด e และ hole ไป recombine เกิด แสง กระจก 2 อันห่างกัน L ทำหน้าที่สะท้อน แสงกลับไป - มา เป็น Fabry-Perot อีก 2 ด้านเป็นผิวหยาบ เพื่อให้โฟตอนทะลุ ผ่านออกไป ดังนั้นโฟ ตอนเฉพาะ resonance modes ที่ จะไปกระตุ้นให้กิด เลเซอร์ต่อไป

22 Table 3. Semiconductor Laser Materials. Material Wavelength (ต(ต m) Material Wavelength (ต(ต m) ZnS ZnO Gan ZnSe CdS ZnTe GaSe CdSe CdTe 0.33 0.37 0.40 0.46 0.49 0.53 0.59 0.675 0.785 GaAs InP GaSb InAs Te PbS InSb PbTe PbSe 0.84-0.95 0.91 1.55 3.1 3.72 4.3 5.2 6.5 8.5

23

24


ดาวน์โหลด ppt Types of Lasers Solid-state lasers Dye lasers Gas lasers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google