งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระที่ ๒ การ เขียน. มาตรฐาน ท ๒. ๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียน สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน รูปแบบต่างๆ เขียน รายงานข้อมูลสารสนเทศและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระที่ ๒ การ เขียน. มาตรฐาน ท ๒. ๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียน สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน รูปแบบต่างๆ เขียน รายงานข้อมูลสารสนเทศและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระที่ ๒ การ เขียน

2 มาตรฐาน ท ๒. ๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียน สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน รูปแบบต่างๆ เขียน รายงานข้อมูลสารสนเทศและ รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ม. ๒ / ๖ เขียน ย่อความ

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. สามารถเขียนย่อความตาม รูปแบบและหลักเกณฑ์ ได้ถูกต้อง ๒. มีมารยาทในการเขียน

4 สาระการเรียนรู้ ๑.ความหมาย ๒.การจับประเด็นสำคัญ ๓.หลักเกณฑ์การย่อความ ๔.รูปแบบการย่อความ

5 การย่อ ความ

6 การย่อความ คือ การเก็บใจความสำคัญของเรื่องจาก ข้อความที่อ่านหรือฟัง แล้วนำสาระสำคัญมาเรียบเรียงใหม่ ให้สั้นด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ได้ความถูกต้อง ครบถ้วน การย่อ ความ คืออะไร

7 การจับประเด็น สำคัญ จับประเด็นแต่ละย่อหน้า หาใจความสำคัญ หาส่วน ขยาย ต้นย่อ หน้า กลางย่อ หน้า ท้ายย่อ หน้า ต้นและกลาง ย่อหน้า

8

9

10 ตัวอย่างอ่านจับ ใจความสำคัญ ( ๑ ) ตามท้องตลาดในขณะนี้ มีการขาย แอลกอฮอล์กันโดยเสรี ทั้งเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์ เมื่อมีผู้บริโภคไปซื้อแอลกอฮอล์เช็ดแผลจาก ร้านขายยา ผู้ขายมักจะหยิบแอลกอฮอล์มา ให้เลือกทั้ง ๒ ชนิด ราคาเอทิลแอลกอฮอล์จะ สูงกว่าเมทิลแอลกอฮอล์เล็กน้อย เพราะฉะนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่และโดยเฉพาะผู้ที่ไม่รู้ คุณสมบัติที่แท้จริงของแอลกอฮอล์ทั้ง ๒ ชนิด มักจะเลือกชนิดที่ราคาถูกกว่า เพราะ ประหยัดเงิน และเข้าใจว่ามีคุณสมบัติเช็ด แผลได้เหมือนกัน แต่อันที่จริงแล้วคุณสมบัติ ของเอทิลแอลกอฮอล์ต่างกันมาก คือ

11 ฝึกคิด... ฝึกเขียน.... เรียนจับใจความสำคัญ แม้บางครั้งถึงโลกจะดูแคบไปบ้าง แต่ก็มี ที่ว่างพอที่จะอยู่กันได้อย่างสงบสุข ขอเพียง เรามีน้ำใจให้กัน

12 ฝึกคิด... ฝึกเขียน.... เรียนจับใจความสำคัญ

13 ๑.ลงมืออ่านให้ถ้วนถี่ว่ามีอะไร ๒.แยกข้อความที่อ่านได้กี่ย่อหน้า ๓.สาระสำคัญว่าอย่างไรบันทึกมา ๔.คำฟุ่มเฟือยเยิ่นเย้อหนาละทิ้งไป ๕.สรรพนามที่ใช้บุรุษที่สาม ๖.หากจำเป็นต้องเอ่ยนามก็ใช้ได้ ๗.ราชาศัพท์ให้คงอยู่ตลอดไป ๘.เรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของเราเอง

14 รูปแบบการย่อความ ส่วนคำ นำ ส่วน ใจความ สำคัญ ของเรื่อง

15 ให้นักเรียน สรุป การย่อความ ตามประเภท ของงานเขียน มาว่ามี อะไรบ้างคะ การบ้ าน


ดาวน์โหลด ppt สาระที่ ๒ การ เขียน. มาตรฐาน ท ๒. ๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียน สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน รูปแบบต่างๆ เขียน รายงานข้อมูลสารสนเทศและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google