งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบของการใช้คำสั่ง for for( ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น ; นิพจน์ตรรกะ ; ค่าเพิ่มหรือค่าลด ) { statement(s); } ตัวอย่าง กรณีกำหนดการวนซ้ำเป็นค่าคงที่ For(n=1;n<6;n++)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบของการใช้คำสั่ง for for( ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น ; นิพจน์ตรรกะ ; ค่าเพิ่มหรือค่าลด ) { statement(s); } ตัวอย่าง กรณีกำหนดการวนซ้ำเป็นค่าคงที่ For(n=1;n<6;n++)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบของการใช้คำสั่ง for for( ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น ; นิพจน์ตรรกะ ; ค่าเพิ่มหรือค่าลด ) { statement(s); } ตัวอย่าง กรณีกำหนดการวนซ้ำเป็นค่าคงที่ For(n=1;n<6;n++) /* กำหนดให้ n มีค่าน้อยกว่า 6 */ { printf(“no => %d”,n); printf(“name is =>”);scanf(“%s”,name); }

2 ตัวอย่าง กรณีกำหนดการวนซ้ำเป็นตัวแปร int n,num; For(n=1;n<=num;n++) /* กำหนดให้ n มีค่าน้อยกว่า หรือ เท่ากับ num*/ { printf(“no => %d”,n); printf(“name is =>”);scanf(“%s”,name); }

3 Printf“ number“ For(i=1;i<=5,i++); คำสั่งอื่น จบการ ทำงาน int i; y n


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบของการใช้คำสั่ง for for( ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น ; นิพจน์ตรรกะ ; ค่าเพิ่มหรือค่าลด ) { statement(s); } ตัวอย่าง กรณีกำหนดการวนซ้ำเป็นค่าคงที่ For(n=1;n<6;n++)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google