งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง โครงสร้างของพืช

2 แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะและโครงสร้างของพืชภายนอก
แผนการเรียนรู้ที่ เรื่อง ลักษณะและโครงสร้างของพืชภายนอก พืช มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. ราก เป็นส่วนประกอบของพืช ซึ่งส่วนมากอยู่ในดินมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืชและตามประเภทของราก รากพืชแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ รากแก้ว รากแขนง และรากฝอย ราก มีหน้าที่ยึดลำต้นดูดน้ำ ดูดสารอาหาร ส่งไปยังลำต้น ปลายสุดของรากจะมีหมวกราก พืชใบเลี้ยงคู่จะมีรากแก้วจึงทำให้หาอาหาร และน้ำได้มากทำให้พืชสูงใหญ่และมีอายุยืน เช่น มะม่วง ขนุน กระท้อน ฯลฯ ส่วนพืช ใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีรากแก้ว แต่จะมี รากฝอย พืชใบเล้ยงเดี่ยวจึงหาอาหารและดูดน้ำได้น้อย พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีต้นเล็กและอายุไม่ยืน เช่น ข้าว ข้าวโพด หญ้าต่างๆ

3 2. ลำต้น เป็นส่วนประกอบของพืช สูงต่อจากรากขึ้นมาลำต้นประกอบด้วย เปลือก ท่อน้ำและท่ออาหาร หากเป้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีส่วนที่แข็งแกร่งเรียกว่าแก่น ลำต้น ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ อาหาร ชูกิ่งก้านของพืชให้ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง พืชบางชนิดจะมีลำต้นสูงใหญ่ บางชนิดมีลำต้นเล็ก

4 3.กิ่ง เป็นส่วนประกอบของพืชที่งอกออกมาจากลำต้น มีลักษณะคล้ายกับลำต้นทุกประการ กิ่ง มีหน้าที่ชูก้านใบของพืชให้ได้รับอากาศ และแสงแดดให้ ได้มากที่สุด

5 4. ใบ เป็นส่วนประกอบของพืช ที่งอกออกจากกิ่ง ใบเป็นส่วนประกอบที่มีจำนวนมากที่สุดในพืชที่มีใบ ใบประกอบด้วยส่วนที่เป็นสีเขียว เรียกว่า คลอโลฟีล ใบ มีหน้าที่ปรุงอาหาร โดยการสังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนี้ใบยังทำหน้าที่หายใจในเวลากลางคืนโดยการดูดอ๊อกซิเจนแล้วคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

6 5. ดอก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืชมี
ดอกที่มีลักษณะและสีที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืช ประกอบไปด้วย ก้านดอก กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย ดอกมีหน้าที่สืบพันธุ์ โดยการถ่ายละอองเรณูจากเกสรตัวผู้ไปยังเกสรตัวเมีย ทำให้เกิดการสัมผัสกันระหว่าง เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ กับ เซล์สืบพันธุ์ของเพศเมีย

7 6. ผลและเมล็ด เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช ผลไม้เจริญมาจากรังไข่ ด้านในของผลจะมีเมล็ดซึ่งพืชใช้ขยายพันธุ์

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google