งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบรถราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบรถราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบรถราชการ
เรื่อง การตรวจสอบรถราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

2 รถราชการ หมายถึง รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมป่าไม้

3 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. รถส่วนกลางมีอยู่จริง 2. การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกำหนด กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

4 วิธีการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบอำนาจการอนุมัติใช้รถส่วนกลาง
และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับรถส่วนกลาง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

5 วิธีการตรวจสอบ (ต่อ) 2. ตรวจสอบรถส่วนกลางที่มีอยู่ และสังเกตสภาพทางกายภาพของรถแต่ละคัน คือ ยี่ห้อ สี รุ่น หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวรถ ว่าถูกต้องตรงกับบัญชีรถส่วนกลาง และทะเบียนคุมทรัพย์สิน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

6 วิธีการตรวจสอบ (ต่อ) 3. กรณีเป็นรถใหม่ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีรถส่วนกลางและทะเบียนคุมทรัพย์สิน เปรียบเทียบกับหลักฐานการได้มา (สัญญาซื้อขาย,ใบส่งของ) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

7 วิธีการตรวจสอบ (ต่อ) 4. กรณีขณะเข้าตรวจสอบมีรถไม่ครบถ้วนตามบัญชีรถส่วนกลางหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้สอบถามสาเหตุ หากนำไปใช้ราชการ ให้ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

8 วิธีการตรวจสอบ (ต่อ) 5. ตรวจสอบตราเครื่องหมายประจำของ ส่วนราชการที่ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง กรณีไม่มีตรา ให้ตรวจสอบหลักฐานการ ขออนุมัติยกเว้นจากปลัดกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

9 วิธีการตรวจสอบ (ต่อ) 6. ตรวจสอบว่าการใช้รถแต่ละครั้ง ได้จัดทำ ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและบันทึกรายการในสมุดบันทึกการใช้รถ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

10 วิธีการตรวจสอบ (ต่อ) ตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของรถแต่ละคัน โดยเปรียบเทียบภาระกิจ ระยะทาง อัตราการใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และ การใช้ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงตามนโยบาย ของรัฐบาล กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

11 วิธีการตรวจสอบ (ต่อ) 8. ตรวจสอบการจัดทำประวัติซ่อมบำรุง รถส่วนกลางแต่ละคัน โดยเปรียบเทียบกับ รายละเอียดการซ่อมบำรุง และข้อสังเกตอื่น ๆ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

12 วิธีการตรวจสอบ (ต่อ) 9. ตรวจสอบว่าหน่วยงานมีแนวปฏิบัติในการซ่อมบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ เช่น กำหนดเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กำหนดเวลาการตรวจเช็คสภาพรถ กำหนดเวลาการเปลี่ยนยางรถยนต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

13 วิธีการตรวจสอบ (ต่อ) 10. ตรวจสอบการดำเนินการกรณีรถส่วนกลางประสบอุบัติเหตุ ว่าได้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น รวมถึงการดำเนินการหา ผู้รับผิดชอบชดใช้ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

14 วิธีการตรวจสอบ (ต่อ) 11. ตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถราชการตามมติคณะรัฐมนตรี กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

15 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 105 ลงวันที่ กรกฎาคม 2548 เรื่อง การประกันภัยรถราชการ


ดาวน์โหลด ppt แนวการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบรถราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google