งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ นสต. ภ.๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ นสต. ภ.๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ นสต. ภ.๙

2 การปฐมนิเทศ และรับมอบนโยบายการฝึกปฏิบัติราชการ นสต. ภ
การปฐมนิเทศ และรับมอบนโยบายการฝึกปฏิบัติราชการ นสต.ภ.๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ภ.๙ (ห้องสมิหลา)

3 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙

4 พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.๙

5 พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รอง ผบช.ภ.๙

6 พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รอง ผบช.ภ.๙

7 พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙

8 วิสัยทัศน์ “หน่วยหลักในการบูรณาการตำรวจ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
วิสัยทัศน์ “หน่วยหลักในการบูรณาการตำรวจ เพื่อความผาสุกของประชาชน”

9 รับผิดชอบพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง และ พัทลุง

10 คำสั่ง ภ.๙ ที่ ๑๙๕/๒๕๖๐ ลง ๓๑ พ.ค.๖๐ เรื่อง ตั้งกองอำนวยการฝึกปฏิบัติราชการ นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ กองอำนวยการฝึกปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย :- ๑. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ ผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติราชการ ๒. พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.๙ รองผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติราชการ ๓. พล.ต.ต.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผบก.อก.ภ.๙ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติราชการ ๔. พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติราชการ ๕. พ.ต.อ.อนินท์ ศรีสรรพางค์ ผกก.ฝอ.๑๐ บก. อก.ภ.๙ เลขานุการฝึกปฏิบัติราชการ ๖. พ.ต.ท.หญิง ดลยา เพ็ชรรัตน์ รอง ผกก.ฝอ. ๑๐ บก.อก.ภ.๙ ผู้ช่วยเลขานุการฝึกปฏิบัติราชการ

11 กองอำนวยการสถานฝึกปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย :-
คำสั่ง ภ.๙ ที่ ๑๙๕/๒๕๖๐ ลง ๓๑ พ.ค.๖๐ เรื่อง ตั้งกองอำนวยการฝึกปฏิบัติราชการ นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ กองอำนวยการสถานฝึกปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย :- ๑. ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นผู้อำนวยการสถานฝึกปฏิบัติ ราชการ ภ.จว.สงขลา ๒. ผบก.ภ.จว.สตูล เป็นผู้อำนวยการสถานฝึกปฏิบัติ ราชการ ภ.จว.สตูล ๓. ผบก.ภ.จว.ตรัง เป็นผู้อำนวยการสถานฝึกปฏิบัติ ราชการ ภ.จว.ตรัง ๔. ผบก.ภ.จว.พัทลุง เป็นผู้อำนวยการสถานฝึกปฏิบัติ ราชการ ภ.จว.พัทลุง

12 คำสั่ง ภ.๙ ที่ ๑๙๕/๒๕๖๐ ลง ๓๑ พ.ค.๖๐ เรื่อง ตั้งกองอำนวยการฝึกปฏิบัติราชการ นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ผกก.สภ. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองผู้อำนวยการสถานฝึกปฏิบัติราชการ มีอำนาจในการบริหารดำเนินการฝึกปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีอำนาจออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติราชการ การปกครองบังคับบัญชา ความประพฤติและระเบียบวินัยต่าง ๆ การตรวจเยี่ยม การติดตามและประเมินผลการฝึกปฏิบัติราชการ ครูพี่เลี้ยงใน สภ.ที่ได้รับมอบหมาย มีบทบาทและคุณลักษณะตามคู่มือหลักสูตรการฝึกปฏิบัติครูพี่เลี้ยงนักเรียนตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖

13 การฝึกปฏิบัติราชการ นสต. ภ
การฝึกปฏิบัติราชการ นสต.ภ.๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙๗ นาย ๓๓ สภ. ระหว่างวันที่ ๑๙ มิ.ย. – ๑๗ ก.ค.๖๐ สังกัด ภ.จว.สงขลา จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ นาย ๑๑ สภ. ประกอบด้วย - สภ.เมืองสงขลา จำนวน ๓ นาย - สภ.รัตภูมิ จำนวน ๓ นาย - สภ.หาดใหญ่ จำนวน ๓ นาย - สภ.ปาดังเบซาร์ จำนวน ๓ นาย - สภ.คอหงส์ จำนวน ๓ นาย - สภ.คลองแงะ จำนวน ๓ นาย - สภ.สะเดา จำนวน ๓ นาย - สภ.ระโนด จำนวน ๓ นาย - สภ.สิงหนคร จำนวน ๓ นาย - สภ.คลองหอยโข่ง จำนวน ๓ นาย - สภ.ทุ่งลุง จำนวน ๓ นาย

14 การฝึกปฏิบัติราชการ นสต. ภ
การฝึกปฏิบัติราชการ นสต.ภ.๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙๗ นาย ระหว่างวันที่ ๑๙ มิ.ย. – ๑๗ ก.ค.๖๐ สังกัด ภ.จว.สตูล จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ นาย ๗ สภ. ประกอบด้วย - สภ.เมืองสตูล จำนวน ๓ นาย - สภ.ทุ่งหว้า จำนวน ๓ นาย - สภ.ละงู จำนวน ๓ นาย - สภ.ฉลุง จำนวน ๒ นาย - สภ.ควนโดน จำนวน ๓ นาย - สภ.มะนัง จำนวน ๒ นาย - สภ.ควนกาหลง จำนวน ๓ นาย สังกัด ภ.จว.ตรัง จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ นาย ๗ สภ. ประกอบด้วย สภ.เมืองตรัง จำนวน ๓ นาย - สภ.ย่านตาขาว จำนวน ๓ นาย สภ.กันตัง จำนวน ๓ นาย - สภ.สิเกา จำนวน ๓ นาย สภ.ห้วยยอด จำนวน ๓ นาย - สภ.นาโยง จำนวน ๓ นาย - สภ.ปะเหลียน จำนวน ๓ นาย

15 สังกัด ภ.จว.พัทลุง จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ นาย ๘ สภ. ประกอบด้วย
การฝึกปฏิบัติราชการ นสต.ภ.๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙๗ นาย ระหว่างวันที่ ๑๙ มิ.ย. – ๑๗ ก.ค.๖๐ สังกัด ภ.จว.พัทลุง จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ นาย ๘ สภ. ประกอบด้วย - สภ.เมืองพัทลุง จำนวน ๓ นาย - สภ.ป่าบอน จำนวน ๓ นาย - สภ.ควนขนุน จำนวน ๓ นาย - สภ.ตะโหมด จำนวน ๓ นาย - สภ.เขาชัยสน จำนวน ๓ นาย - สภ.บางแก้ว จำนวน ๓ นาย - สภ.ป่าพะยอม จำนวน ๓ นาย - สภ.ปากพะยูน จำนวน ๓ นาย

16 แนวทางการฝึกปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ งานธุรการ
๑. งานธุรการ - งานรับ - ส่งหนังสือ - งานร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม - งานเก็บรักษา ค้นหา ทำลายเอกสาร - งานจัดเก็บข้อมูลสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม ๒. งานประชาสัมพันธ์ - สอบถาม ให้คำแนะนำแก่ประชาชน - รับโทรศัพท์เรื่องต่าง ๆ ๓. งานพิมพ์ลายนิ้วมือ - พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อขอตรวจประวัติ - พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา - พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องสงสัย

17 แนวทางการฝึกปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ งานธุรการ
๔. ทำหน้าที่เสมียนประจำธุรการ - ลงบันทึกประจำวันต่าง ๆ เช่น ควบคุมผู้ต้องหา, ออกตรวจ, ตั้งด่าน ๕. งานพนักงานวิทยุ - รับ – ส่งวิทยุระหว่างสถานีต่าง ๆ ๖. งานอำนวยการ - งานนโยบาย, งานยุทธศาสตร์, แผนแม่บท, แผนประจำปี - งานจัดการเรื่องสินบน, เงินรางวัล - งานกำลังพล - งานทะเบียนต่างด้าว - งานฝึกอบรม, การศึกษา, สัมมนาดูงาน - งานประชาสัมพันธ์ - งานสวัสดิการ - งานดูแลห้องประชุม - งานงบประมาณการเงิน - งานควบคุมความประพฤติ วินัย - งานสื่อสาร, เทคโนโลยี

18 แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติราชการ

19 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติราชการ
หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คะแนน ๑ หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง คะแนน ๔ หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี คะแนน ๒ หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คะแนน ๕ หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คะแนน ๓ หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ให้หัวหน้า สภ.ที่รับ นสต.ไว้ฝึกปฏิบัติราชการ และครูพี่เลี้ยง ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ เกณฑ์การให้คะแนน ๑. การปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการฝึก (ร้อยละ ๔๐) ๒. การฝึกปฏิบัติราชการงานธุรการ (ร้อยละ ๖๐) ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ผู้ที่ได้คะแนน ตามข้อ ๑ ไม่ถึง ๓๖ คะแนน หรือ ตามข้อ ๒ ไม่ถึง ๓๐ คะแนน ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน

20 สมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติราชการ

21

22

23

24

25 การมอบนโยบายการฝึกปฏิบัติราชการ

26 พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.๙


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ นสต. ภ.๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google