งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ โครงการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ โครงการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ โครงการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ

2

3 อาสา ประชารัฐ กองทุนหมู่บ้าน เสนอ โครงการ ( ภายใน มีนาคม 2559) คณะทำงานดำเนินงาน จังหวัด ( ผจว./ คสช./ หอการค้า / เครือข่ายกองทุน / ภาคี ) ( ภายในเมษายน 2559) กองทุนหมู่บ้าน ดำเนิน โครงการ ( คณะจัดชื้อจัดจ้าง / คณะทำงาน / คณะ ตรวจสอบประเมินผล / คณะ การเงิน ) ( ภายในกันยายน 2559) สทบ. สรุปรายงาน เสนอรัฐบาล ( ภายในพฤศจิกายน 2559)

4 ผลการเสนอ โครงการ *** ไม่จดทะเบียนนิติบุคคล 5 กองทุน เป้าหมาย กทบ. กองทุนที่ เสนอ โครงการ จำนวน โครงกา ร จำนวนเงิน ( บาท ) อนุมัติ โอนเงิน คงเหลือ

5 สิ่งที่กองทุน หมู่บ้าน ต้องดำเนินการ

6 ร่างข้อบังคับร่างข้อบังคับ ( ร่าง ) ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน / ชุมชน................................. หมู่ที่.............. ตำบล....................... อำเภอ............... จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วย การบริหารโครงการประชารัฐ พ. ศ.2559 ***************** ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในคราว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน รากตามแนวทางประชารัฐ และอนุมัติหลักการงบประมาณ ภายใต้ วงเงิน 35,000 ล้านบาท สนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง ที่มีความสนใจและมีความพร้อม กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อการลงทุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ หมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี ประสิทธิภาพ และเป็นไป

7 การแก้ไข ปรับปรุง โครงการ ( เดิม ) แบบ อคป. 06 แบบ อคป. 07 แบบ อคป. 08

8 การเปลี่ยนแปลงโครงการ ( ใหม่ ) แบบ อคป. 09 แบบ อคป. 10 แบบ อคป. 11

9 การเบิกจ่ายและการ ถอนเงิน แบบ อคป. 13 แบบ อคป. 15 แบบ อคป. 17 สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่า ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง

10 การเบิกจ่ายและการ ถอนเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้อง - บัญชีเงินฝากธนาคาร - บัญชีรับ - จ่าย - ทะเบียนคุมวัสดุ - ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ - ทะเบียนคุมเอกสารเบิก - จ่าย - ใบสำคัญรับเงิน - แบบขอเปิดบัญชีประชารัฐ - แบบส่งสำเนาสมุดบัญชีประชารัฐ - แบบขอเบิกเงิน - ใบสำคัญจ่ายเงิน

11 การถอนเงิน ( ธนาคาร ) แบบ อคป. 13 ใบถอนเงิน บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มีอำนาจ เบิกจ่าย ผู้ได้มีอำนาจเบิกจ่ายเดินทางไปด้วย ตนเอง

12 ใบสำคัญรับเงินใบสำคัญรับเงิน แบบ อคป. 16

13 การตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง แบบ อคป. 18

14 การประเมินผล / รายงาน โครงการ แบบ อคป. 21 แบบ อคป. 22 แบบ อคป. 23

15 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ โครงการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google