งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

2 2

3 อาสาประชารัฐ กองทุนหมู่บ้าน เสนอโครงการ (ภายในมีนาคม 2559)
คณะทำงานดำเนินงาน จังหวัด (ผจว./คสช./หอการค้า/เครือข่ายกองทุน/ภาคี) (ภายในเมษายน 2559) กองทุนหมู่บ้าน ดำเนินโครงการ (คณะจัดชื้อจัดจ้าง/คณะทำงาน/คณะตรวจสอบประเมินผล/คณะการเงิน) (ภายในกันยายน 2559) อาสาประชารัฐ สทบ.สรุปรายงาน เสนอรัฐบาล (ภายในพฤศจิกายน 2559)

4 กองทุนที่เสนอโครงการ
ผลการเสนอโครงการ เป้าหมาย กทบ. กองทุนที่เสนอโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน(บาท) อนุมัติโอนเงิน คงเหลือ ***ไม่จดทะเบียนนิติบุคคล 5 กองทุน

5 สิ่งที่กองทุนหมู่บ้าน
ต้องดำเนินการ

6 ว่าด้วย การบริหารโครงการประชารัฐ พ.ศ.2559
ร่างข้อบังคับ (ร่าง) ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วย การบริหารโครงการประชารัฐ พ.ศ.2559 ***************** ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในคราว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และอนุมัติหลักการงบประมาณ ภายใต้วงเงิน 35,000 ล้านบาท สนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีความสนใจและมีความพร้อม กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อการลงทุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไป

7 การแก้ไข ปรับปรุง โครงการ (เดิม)
แบบ อคป. 06 แบบ อคป. 07 แบบ อคป. 08

8 การเปลี่ยนแปลงโครงการ (ใหม่)
แบบ อคป. 09 แบบ อคป. 10 แบบ อคป. 11

9 การเบิกจ่ายและการถอนเงิน
แบบ อคป. 13 แบบ อคป. 15 แบบ อคป. 17 สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่า ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง

10 การเบิกจ่ายและการถอนเงิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีรับ-จ่าย ทะเบียนคุมวัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมเอกสารเบิก-จ่าย -ใบสำคัญรับเงิน แบบขอเปิดบัญชีประชารัฐ แบบส่งสำเนาสมุดบัญชีประชารัฐ แบบขอเบิกเงิน - ใบสำคัญจ่ายเงิน

11 การถอนเงิน(ธนาคาร) แบบ อคป. 13 ใบถอนเงิน
บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มีอำนาจเบิกจ่าย ผู้ได้มีอำนาจเบิกจ่ายเดินทางไปด้วยตนเอง

12 ใบสำคัญรับเงิน แบบ อคป. 16

13 การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบ อคป. 18

14 การประเมินผล/รายงานโครงการ
แบบ อคป. 21 แบบ อคป. 22 แบบ อคป. 23

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google