งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(ตัวอย่าง)การวิเคราะห์สภาวะภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(ตัวอย่าง)การวิเคราะห์สภาวะภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (ตัวอย่าง)การวิเคราะห์สภาวะภายใน
ปัจจัยแวดล้อม ตัวอย่างประเด็นสำคัญ จุดแข็ง(+)/ จุดอ่อน(-) ผลผลิต/วิชาการ 1. ผลงานทางวิชาการน้อย 2. ให้บริการได้ครอบคลุมหลายเรื่อง จุดอ่อน (-) จุดแข็ง (+) นโยบาย/โครงสร้าง 1. นโยบายไม่ชัดเจน 2. โครงสร้างองค์กรชัดเจน จุดอ่อน (-) จุดแข็ง (+) การจัดการ จุดอ่อน (-) จุดแข็ง (+) 1. จำนวนประชากรน้อย 2. อัตราการย้ายถิ่นน้อย บุคลากร จุดอ่อน (-) จุดแข็ง (+) 1. บุคลากรไม่เพียงพอ 2. บุคลากรมีความตั้งใจทำงาน งบประมาณ จุดอ่อน (-) จุดแข็ง (+) 1. งบประมาณไม่เพียงพอ 2. การใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อาคารสถานที่ จุดอ่อน (-) จุดแข็ง (+) 1. สถานที่ตั้งห่างไกลชุมชน 2. อาคารสถานที่กว้างขวาง

2 (ตัวอย่าง)การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ด้าน ประเด็นสำคัญ โอกาส/ อุปสรรค สังคมและวัฒนธรรม 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากและ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน โอกาส (+) 2. ชุมชนรอบโรงเรียนมียาเสพติด แพร่ระบาด อุปสรรค (-) คะแนน 4 2 บุคลากรแต่ละคนให้คะแนน ระดับโอกาส ( ) หรือ ระดับอุปสรรค ( ) ของแต่ละประเด็นสำคัญ

3 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก(เป็นทีม)
โอกาส ด้านสังคมและวัฒนธรรม 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากและเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 5 4 ประเด็นสำคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 1 2 3 ค่าเฉลี่ยรวม นำคะแนนระดับโอกาส ของบุคลากรแต่ละคน มาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็น และหาค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้าน ( )/5 = 20/5 = 4

4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(เป็นทีม)
อุปสรรค ด้านสังคมและวัฒนธรรม 1. ชุมชนรอบศูนย์มียาเสพติดแพร่ ระบาด 5 4 ประเด็นสำคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 1 2 3 ค่าเฉลี่ยรวม นำคะแนนระดับอุปสรรค ของบุคลากรแต่ละคน มาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็น และหาค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้าน ( )/5 = 20/5 = 4

5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ด้าน ประเด็นสำคัญ จุดแข็ง/ จุดอ่อน ด้านวิชาการ/ผลผลิต 1. โรงเรียนมีหลักสูตรชัดเจนทำให้ การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ จุดแข็ง (+) 2. ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วม ในการจัดทำหลักสูตรทำให้ การใช้หลักสูตรไม่มีประสิทธิผล จุดอ่อน (-) คะแนน 4 3 บุคลากรแต่ละคนให้คะแนน ระดับจุดแข็ง ( ) หรือ ระดับจุดอ่อน ( ) ของแต่ละประเด็นสำคัญ

6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน(เป็นทีม)
จุดแข็ง ด้านวิชาการ 1. โรงเรียนมีหลักสูตรชัดเจนทำให้ การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 5 4 ประเด็นสำคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ยรวม นำคะแนนระดับจุดแข็ง ของบุคลากรแต่ละคน มาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็น และหาค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้าน ( )/5 = 20/5 = 4

7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน(เป็นทีม)
จุดอ่อน ด้านวิชาการ 1. ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วม ในการจัดทำหลักสูตรทำให้ การใช้หลักสูตรไม่มีประสิทธิผล 5 4 ประเด็นสำคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 1 2 3 เฉลี่ยรวม นำคะแนนระดับจุดอ่อน ของบุคลากรแต่ละคน มาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็น และหาค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้าน ( )/5 = 20/5 = 4

8 สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
ด้าน น้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป คะแนนเต็ม (= 1) โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค (1-5) (1-5) ประชากร 0.15 4 2 0.60 0.30 +0.30 สังคมและวัฒนธรรม 0.30 5 3 1.50 0.90 +0.60 เศรษฐกิจ 0.15 3 4 0.45 0.60 -0.15 การเมืองและกฎหมาย 0.30 5 1 1.50 0.30 +1.20 วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 0.10 3 1 0.30 0.10 +0.20 อื่นๆ….(ถ้ามี) สรุปสภาพแวดล้อม 4.35 2.20 2.15

9 สรุปผลการประเมินสภาวะภายใน
ด้าน น้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป คะแนนเต็ม (= 1) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน (1-5) (1-5) วิชาการ/ผลผลิต/บริการ 0.15 4 2 0.60 0.30 +0.30 นโยบาย/โครงสร้าง 0.10 5 3 0.50 0.30 +0.20 การจัดการ(บริหารทั่วไป) 0.30 3 4 0.90 1.20 -0.30 บุคลากร 0.20 5 1 1.00 0.20 +0.80 งบประมาณ 0.10 3 1 0.30 0.10 +0.20 อาคารสถานที่/วัสดุ 0.15 4 3 0.60 0.45 +0.15 สรุปสภาวะภายใน 3.90 2.55 1.35

10 สรุปผลการประเมินสถานภาพขององค์กร
น้ำหนัก ประชากร 0.15 อื่นๆ….(ถ้ามี) ด้าน คะแนนเต็ม (= 1) ค่าคะแนน 4 โอกาส (1-5) 2 อุปสรรค คะแนนจริง 0.60 0.30 สรุป +0.30 สรุปสภาพแวดล้อม 4.35 2.15 2.20 สังคมและวัฒนธรรม 5 3 1.50 0.90 +0.60 เศรษฐกิจ 0.45 -0.15 การเมืองและกฎหมาย 1 +1.20 วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 0.10 +0.20 น้ำหนัก วิชาการ/ผลผลิต 0.15 อาคารสถานที่ ด้าน คะแนนเต็ม (= 1) ค่าคะแนน 4 จุดแข็ง (1-5) 2 3 จุดอ่อน คะแนนจริง 0.60 0.30 0.45 สรุป +0.30 +0.15 สรุปสภาวะภายใน 3.90 1.35 2.55 นโยบาย/โครงสร้าง 0.10 5 0.50 +0.20 การจัดการ 0.90 1.20 -0.30 บุคลากร 0.20 1 1.00 +0.80 งบประมาณ x S x O x x x T x W

11 (ตัวอย่าง)สรุปผลการประเมินสถานภาพขององค์กร
S มีจุดแข็ง และ โอกาส 3.90 x 1.35 x x O T x x x 4.35 2.15 2.20 x 2.55 W

12 (ตัวอย่าง)สรุปผลการประเมินสถานภาพขององค์กร
S 2.55 x 2.15 4.35 O T x x x 2.20 มีโอกาส และ จุดอ่อน x x 1.35 x 3.90 W

13 (ตัวอย่าง)สรุปผลการประเมินสถานภาพขององค์กร
S มีจุดแข็ง และ อุปสรรค 3.90 x 1.35 x x O T x x x 2.20 2.15 4.35 x 2.55 W

14 (ตัวอย่าง)สรุปผลการประเมินสถานภาพขององค์กร
S 2.55 x 2.15 O T x x x 2.20 4.35 1.35 x x มีอุปสรรค และ จุดอ่อน x 3.90 W

15 เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์
เตรียม ชี้แจง/สร้างความตระหนัก ตั้งคณะทำงานและแผนการทำแผน ทบทวนพันธกิจ/ผลผลิต ศึกษาผลงาน, ค่านิยม ศึกษา วิเคราะห์ ศึกษาสถานภาพองค์กร วิเคราะห์สภาพ (SWOT) กำหนดวิสัยทัศน์ ประเมินสถานภาพฯ กำหนดภารกิจ จัดทำ แผน สรุปสถานภาพขององค์กรว่าอยู่ใน สถานะใด กำหนดจุดประสงค์ กำหนดกลยุทธ์/กลวิธี ศักยภาพขององค์กร(ภายใน) กำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด สูง ต่ำ ปฏิบัติ ตามแผน กำหนดแผนงาน/โครงการ การ สนับ สนุน จาก ภาย นอก สูง จัดทำแผนปฏิบัติการ ต่ำ ติดตาม ประเมิน ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ติดตาม/ประเมินผลการวางแผน

16 ศักยภาพขององค์กร(ภายใน)
การวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร พิจารณาจาก ศักยภาพขององค์กรและการสนับสนุนจากภายนอก ศักยภาพขององค์กร(ภายใน) สูง ต่ำ การสนับสนุน จากภายนอก (สิ่งแวดล้อม) สูง สถานภาพ “ดาวรุ่ง” สถานภาพ “กล่องร้อน ทางการเมือง” ต่ำ สถานภาพ “ขนแกะทองคำ” สถานภาพ “ประเด็นที่ถูก เก็บใส่ลิ้นชัก”

17 “กล่องร้อน ทางการเมือง” “ประเด็นที่ถูก เก็บใส่ลิ้นชัก”
การวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร พิจารณาจาก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) โอกาส จุดแข็ง สถานภาพ “ดาวรุ่ง” สถานภาพ “กล่องร้อน ทางการเมือง” จุดอ่อน สถานภาพ “ขนแกะทองคำ” สถานภาพ “ประเด็นที่ถูก เก็บใส่ลิ้นชัก” อุปสรรค

18 เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์
เตรียม ชี้แจง/สร้างความตระหนัก ตั้งคณะทำงานและแผนการทำแผน ทบทวนพันธกิจ/ผลผลิต ศึกษาผลงาน, ค่านิยม ศึกษา วิเคราะห์ ศึกษาสถานภาพองค์กร วิเคราะห์สภาพ (SWOT) กำหนดวิสัยทัศน์ ประเมินสถานภาพฯ กำหนดภารกิจ จัดทำ แผน สรุปสถานภาพขององค์กรว่าอยู่ใน สถานะใด? ควรใช้กลยุทธ์อย่างไร? กำหนดจุดประสงค์ กำหนดกลยุทธ์/กลวิธี โอกาส กำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด อ่อน แข็ง ปฏิบัติ ตามแผน กำหนดแผนงาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตาม ประเมิน ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อุปสรรค ติดตาม/ประเมินผลการวางแผน

19 “กล่องร้อน ทางการเมือง” “ประเด็นที่ถูก เก็บใส่ลิ้นชัก”
การวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร พิจารณาจาก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT) โอกาส จุดแข็ง สถานภาพ “ดาวรุ่ง” สถานภาพ “กล่องร้อน ทางการเมือง” จุดอ่อน สถานภาพ “ขนแกะทองคำ” สถานภาพ “ประเด็นที่ถูก เก็บใส่ลิ้นชัก” อุปสรรค

20 แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
โอกาส จุดแข็ง ควรใช้กลยุทธ์ “เชิงรุก” สถานภาพ “ดาวรุ่ง” ควรใช้กลยุทธ์ “การพลิกฟื้น สถานการณ์” สถานภาพ “กล่องร้อน ทางการเมือง” จุดอ่อน ควรใช้กลยุทธ์ “การแตกตัว” สถานภาพ “ขนแกะทองคำ” สถานภาพ “ประเด็นที่ถูก เก็บใส่ลิ้นชัก” ควรใช้กลยุทธ์ “การป้องกันตัว” อุปสรรค

21 แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
โอกาส จุดแข็ง ควรใช้กลยุทธ์ “สร้างความเติบโต” (ขยาย พัฒนา สร้าง ส่งเสริม) สถานภาพ “ดาวรุ่ง” ควรใช้กลยุทธ์ “ความถนัด” (ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด) สถานภาพ “กล่องร้อน ทางการเมือง” จุดอ่อน ควรใช้กลยุทธ์ “รักษาเสถียรภาพ” (รักษา ชะลอ ปรับปรุง) สถานภาพ “ขนแกะทองคำ” สถานภาพ “ประเด็นที่ถูก เก็บใส่ลิ้นชัก” ควรใช้กลยุทธ์ “การตัดทอน” (ยุบเลิก หลอมรวม) อุปสรรค

22 แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
พัฒนาคุณภาพ…. เพิ่มประสิทธิภาพ…. สร้างเครือข่าย…… กระจายโอกาส….. สร้างรากฐาน….. ขยายฐาน…… เสริมสร้างความเป็นเลิศ…. สร้างศักยภาพ…. สร้างคุณภาพ….. พัฒนาขุมกำลัง….. ยกระดับ….. ฟื้นฟู….. ปฏิรูป….. กระตุ้น…… แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร โอกาส จุดแข็ง ควรใช้กลยุทธ์ “สร้างความเติบโต” (ขยาย พัฒนา สร้าง ส่งเสริม) สถานภาพ “ดาวรุ่ง” สถานภาพ “กล่องร้อน ทางการเมือง” ควรใช้กลยุทธ์ “ความถนัด” (ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด) จุดอ่อน ตัวอย่างข้อความกลยุทธ์ ควรใช้กลยุทธ์ “รักษาเสถียรภาพ” (รักษา ชะลอ ปรับปรุง) สถานภาพ “ขนแกะทองคำ” ควรใช้กลยุทธ์ “การตัดทอน” (ยุบเลิก หลอมรวม) สถานภาพ “ประเด็นที่ถูก เก็บใส่ลิ้นชัก” ระดมทรัพยากร….. ปรับปรุงกลไก….. พัฒนาความเข้มแข็ง…. สร้างแรงจูงใจ….. ขับเคลื่อน…. สร้างความเท่าเทียม….. หลอมรวม….. ปรับลด…… เพิ่มมาตรการ….. ปรับโครงสร้าง…… พลิกฟื้น…... อุปสรรค

23 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์กับ SWOT
สภาพภายใน สภาพภายนอก จุดแข็ง 1. 2. 3. 4. 5. จุดอ่อน 1. 2. 3. 4. 5. โอกาส 1. 2. 3. 4. 5. SO กลยุทธ์ที่ใช้โอกาส อาศัยจุดแข็ง WO กลยุทธ์ที่ใช้โอกาส ขจัดจุดอ่อน อุปสรรค 1. 2. 3. 4. 5. ST กลยุทธ์ที่หลีกเลี่ยง อุปสรรค อาศัยจุดแข็ง WT กลยุทธ์ที่หลีกเลี่ยง อุปสรรค ขจัดจุดอ่อน

24 ตัวอย่างการเขียนกลยุทธ์
สภาพภายใน สภาพภายนอก จุดแข็ง 1. 2. 3. 4. 5. จุดอ่อน 1. 2. 3. 4. 5. โอกาส 1. 2. 3. 4. 5. SO=กลยุทธ์ที่ใช้โอกาส อาศัยจุดแข็ง เช่น -การสร้างศักยภาพ -การขยายงาน WO=กลยุทธ์ที่ใช้โอกาส ขจัดจุดอ่อน เช่น -การปรับปรุง -การปฏิรูป อุปสรรค 1. 2. 3. 4. 5. ST=กลยุทธ์ที่หลีกเลี่ยง อุปสรรค อาศัยจุดแข็ง เช่น -การยกระดับ WT=กลยุทธ์ที่หลีกเลี่ยง อุปสรรค ขจัดจุดอ่อน เช่น -การปรับลด

25 เรียงลำดับปัจจัยภายนอก จากระดับโอกาสมาก ลงไปหาระดับโอกาสน้อย เลยไปถึง
การวิเคราะห์สภาวะภายนอกและสภาวะภายในเพื่อกำหนดโครงการหรือกลยุทธ์ระดับหน่วยงานย่อย O เรียงลำดับปัจจัยภายนอก จากระดับโอกาสมาก ลงไปหาระดับโอกาสน้อย เลยไปถึง ระดับภาวะคุกคามมาก เรียงลำดับปัจจัยภายใน จากระดับจุดแข็งมาก ลงไปหาระดับจุดแข็งน้อย เลยไปถึง ระดับจุดอ่อนมาก การเมือง L สังคม S ประชากร P วิทย์&เทคโน T S W สถานที่ M6 ผลผลิต M1 งบประมาณ M4 การจัดการ M3 นโยบาย M2 บุคลากร M5 เศรษฐกิจ E T

26 S W T O LM6 LM1 LM4 LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4
การวิเคราะห์สภาวะภายนอกและสภาวะภายในเพื่อกำหนดโครงการหรือกลยุทธ์ระดับหน่วยงานย่อย O LM6 LM1 LM4 การเมือง L LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 สังคม S SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4 ประชากร P PM3 PM2 PM5 TM6 TM1 TM4 วิทย์&เทคโน T TM3 TM2 TM5 S W สถานที่ M6 ผลผลิต M1 งบประมาณ M4 การจัดการ M3 นโยบาย M2 บุคลากร M5 EM6 EM1 EM4 เศรษฐกิจ E EM3 EM2 EM5 T

27 S W T O LM6 LM1 LM4 LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4
การวิเคราะห์สภาวะภายนอกและสภาวะภายในเพื่อกำหนดโครงการหรือกลยุทธ์ระดับหน่วยงานย่อย O ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส ปัจจัยภายในมีจุดแข็ง ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส แต่ปัจจัยภายในมีจุดอ่อน LM6 LM1 LM4 การเมือง L LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 สังคม S SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4 ประชากร P PM3 PM2 PM5 TM6 TM1 TM4 วิทย์&เทคโน T TM3 TM2 TM5 S W สถานที่ M6 ผลผลิต M1 งบประมาณ M4 การจัดการ M3 นโยบาย M2 บุคลากร M5 EM6 EM1 EM4 เศรษฐกิจ E EM3 ปัจจัยภายนอก เป็นอุปสรรค และปัจจัยภายในมีจุดอ่อน EM2 EM5 ปัจจัยภายนอก เป็นอุปสรรค แต่ปัจจัยภายในมีจุดแข็ง T

28 S W T O LM6 LM1 LM4 LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4
การวิเคราะห์สภาวะภายนอกและสภาวะภายในเพื่อกำหนดโครงการหรือกลยุทธ์ระดับหน่วยงานย่อย O ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส ปัจจัยภายในมีจุดแข็ง พัฒนาคุณภาพ…. เพิ่มประสิทธิภาพ…. สร้างเครือข่าย…… กระจายโอกาส….. สร้างรากฐาน….. ขยายฐาน…… เสริมสร้างความเป็นเลิศ…. สร้างศักยภาพ…. ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส แต่ปัจจัยภายในมีจุดอ่อน สร้างคุณภาพ….. พัฒนาขุมกำลัง….. ยกระดับ….. ฟื้นฟู….. ปฏิรูป….. กระตุ้น…… LM6 LM1 LM4 การเมือง L LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 สังคม S SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4 ประชากร P PM3 PM2 PM5 TM6 TM1 TM4 วิทย์&เทคโน T TM3 TM2 TM5 S W สถานที่ M6 ผลผลิต M1 งบประมาณ M4 การจัดการ M3 นโยบาย M2 บุคลากร M5 EM6 EM1 EM4 เศรษฐกิจ E EM3 ปัจจัยภายนอก เป็นภาวะคุกคาม แต่ปัจจัยภายในมีจุดแข็ง ระดมทรัพยากร….. ปรับปรุงกลไก….. พัฒนาความเข้มแข็ง…. สร้างแรงจูงใจ….. ขับเคลื่อน…. สร้างความเท่าเทียม….. ปัจจัยภายนอก เป็นภาวะคุกคาม และปัจจัยภายในมีจุดอ่อน หลอมรวม….. ปรับลด…… เพิ่มมาตรการ….. ปรับโครงสร้าง…… พลิกฟื้น…... EM2 EM5 T

29 S W T O LM6 LM1 LM4 LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4
(ตัวอย่าง)การวิเคราะห์สถานภาพเพื่อกำหนดโครงการหรือกลยุทธ์ระดับหน่วยงานย่อย O LM6 LM1 LM4 การเมือง L LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย(L) เป็นโอกาส หรือเอื้อต่อองค์กร ได้แก่ พ.ร.บ.กำหนดให้มี บทบาทด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และปัจจัยภายในด้านสถานที่และวัสดุ(M6) เป็นจุดแข็งขององค์กร ได้แก่ ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ดังนั้นจึงควรเลือกกลยุทธ์ย่อยเชิงรุกด้านสถานที่ เช่น ขยายการให้บริการสถานที่แก่ชุมชน SM4 สังคม S SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4 ประชากร P PM3 PM2 PM5 TM6 TM1 TM4 วิทย์&เทคโน T TM3 TM2 TM5 S W สถานที่ M6 ผลผลิต M1 งบประมาณ M4 การจัดการ M3 นโยบาย M2 บุคลากร M5 EM6 EM1 EM4 เศรษฐกิจ E EM3 EM2 EM5 T

30 S W T O LM6 LM1 LM4 LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4
(ตัวอย่าง)การวิเคราะห์สถานภาพเพื่อกำหนดโครงการหรือกลยุทธ์ระดับหน่วยงานย่อย O LM6 LM1 LM4 การเมือง L LM3 LM2 LM5 SM6 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย(L) เป็นโอกาส หรือเอื้อต่อองค์กร ได้แก่ พ.ร.บ.กำหนดให้มี บทบาทด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน แต่ ปัจจัยภายในด้านบุคลากร (M5) เป็นจุดอ่อนขององค์กร ได้แก่ บุคลากรไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงควรเลือกกลยุทธ์ย่อยเชิงพลิกฟื้นสถานการณ์ ด้านบุคลากร เช่น ปรับปรุงกลไกประสานชุมชน SM1 SM4 สังคม S SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4 ประชากร P PM3 PM2 PM5 TM6 TM1 TM4 วิทย์&เทคโน T TM3 TM2 TM5 S W สถานที่ M6 ผลผลิต M1 งบประมาณ M4 การจัดการ M3 นโยบาย M2 บุคลากร M5 EM6 EM1 EM4 เศรษฐกิจ E EM3 EM2 EM5 T

31 S W T O LM6 LM1 LM4 LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4
(ตัวอย่าง)การวิเคราะห์สถานภาพเพื่อกำหนดโครงการหรือกลยุทธ์ระดับหน่วยงานย่อย O LM6 LM1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ(E) เป็นภาวะคุกคาม ต่อองค์กร ได้แก่ ชุมชนยากจนมีรายได้น้อย แต่ปัจจัยภายในด้านสถานที่และวัสดุ(M6) เป็นจุดแข็งขององค์กร ได้แก่ ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ดังนั้นจึงควรเลือกกลยุทธ์ย่อยการแตกตัว ด้านสถานที่ เช่น พัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการสถานที่แก่ชุมชน LM4 การเมือง L LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 สังคม S SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4 ประชากร P PM3 PM2 PM5 TM6 TM1 TM4 วิทย์&เทคโน T TM3 TM2 TM5 S W สถานที่ M6 ผลผลิต M1 งบประมาณ M4 การจัดการ M3 นโยบาย M2 บุคลากร M5 EM6 EM1 EM4 เศรษฐกิจ E EM3 EM2 EM5 T

32 S W T O LM6 LM1 LM4 LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4
(ตัวอย่าง)การวิเคราะห์สถานภาพเพื่อกำหนดโครงการหรือกลยุทธ์ระดับหน่วยงานย่อย O LM6 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ(E) เป็นภาวะคุกคาม ต่อองค์กร ได้แก่ การขยายตัวของการลงทุนมีน้อย และ ปัจจัยภายในด้านบุคลากร(M5) เป็นจุดอ่อน ขององค์กร ได้แก่ บุคลากรไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงควรเลือกกลยุทธ์ย่อยการป้องกันตัว ด้านบุคลากร เช่น การหลอมรวมกลุ่มงาน LM1 LM4 การเมือง L LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 สังคม S SM3 SM2 SM5 PM6 PM1 PM4 ประชากร P PM3 PM2 PM5 TM6 TM1 TM4 วิทย์&เทคโน T TM3 TM2 TM5 S W สถานที่ M6 ผลผลิต M1 งบประมาณ M4 การจัดการ M3 นโยบาย M2 บุคลากร M5 EM6 EM1 EM4 เศรษฐกิจ E EM3 EM2 EM5 T

33 S W T O LM6 LM1 LM6 LM4 LM3 LM2 LM5 SM6 SM1 SM4 SM3 SM2 SM5 SM6 PM6
(ตัวอย่าง)การวิเคราะห์สถานภาพเพื่อกำหนดโครงการหรือกลยุทธ์ระดับหน่วยงานย่อย O ประเด็น ข้อความกลยุทธ์ LM6 LM1 LM6 LM4 การเมือง L LM3 LM2 LM5 พัฒนาระเบียบการใช้สถานที่ SM6 SM1 SM4 สังคม S SM3 SM2 SM5 SM6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสถานที่ PM6 PM1 PM4 ประชากร P PM3 PM2 PM5 PM6 ขยายสถานที่ TM6 TM1 TM4 วิทย์&เทคโน T TM3 TM2 TM5 TM6 S W พัฒนาความทันสมัยของสถานที่ สถานที่ M6 ผลผลิต M1 งบประมาณ M4 การจัดการ M3 นโยบาย M2 บุคลากร M5 EM6 ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสถานที่ EM6 EM1 EM4 เศรษฐกิจ E EM3 EM2 EM5 T


ดาวน์โหลด ppt (ตัวอย่าง)การวิเคราะห์สภาวะภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google