งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
อรวรรยา โสมนัสกุล

2 ชื่อผลงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1โดยใช้ภาพการ์ตูน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย. 1
วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันกลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ

4 วัตถุประสงค์การวิจัย. 3
วัตถุประสงค์การวิจัย 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการเรียน กับกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 4. เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ จำนวน 9 ห้องเรียน จำนวน 357 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 90 คน จาก 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง คือ ห้อง ปวช.1105 จำนวน 45 คน และกลุ่มควบคุม คือห้อง ปวช.1104 จำนวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารรางที่ 1 ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการสอน นักศึกษาระดับประกาศานียบัตรวิชาชีพกลุ่ม หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน จำนวนนักศึกษา คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน E1/E2 45 คะแนนเต็ม คะแนนรวม 160 6458 40 1595 87.78/86.72

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง 2 ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน จำนวนนักศึกษา คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน E1/E2 45 คะแนนเต็ม คะแนนรวม 160 5878 40 1462 81.64/81.22

8 แผนการจัดการเรียนรู้ ผลรวมของคะแนนหลังเรียน ผลรวมของคะแนนก่อนเรียน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง 3 ดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพกลุ่มหมวดวิชาทักษะวิชาชีพกลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐานโดยใช้ภาพการ์ตูน ประกอบการเละการจัดการเรียนรู้การสอนแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรู้ N คะแนนเต็ม ผลรวมของคะแนนหลังเรียน ผลรวมของคะแนนก่อนเรียน ดัชนีประสิทธิผล(E.I.) โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการสอน 45 40 1595 1167 0.6413 แบบปกติ 1462 1119 0.5066

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย ใช้ภาพการ์ตูนประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่าง N X S.D df t p กลุ่มทดลอง 45 34.69 1.72 48 5.507 .000** กลุ่มควบคุม 32.49 1.16

10 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการสอน และการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.78/86.72 และ 81.64/81.22 ตามลำดับ 2. ดัชนี ประกอบการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีค่า เท่ากับ ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ และร้อยละ 50.66 3. นักศึกษาที่เรียนโดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันนักศึกษาสามารถสรุปองค์ความรู้จากเรื่องที่เรียนได้ด้วยตนเอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม นักศึกษาได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศในการเรียนที่สนุกด้วยภาพการ์ตูนซึ่งทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น

11 ข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 1.1.ก่อนนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาพการ์ตูนไปใช้ ครูต้องทำความเข้าใจเนื้อหาให้ถูกต้องชัดเจน จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลกิจกรรมที่ระบุ อธิบายแนะนำให้นักศึกษาเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำเคร่งครัด เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 1.2 จากการจักการเรียนรู้โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการสอน เรื่องเศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรนำไปเผยแพร่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง

12 ข้อเสนอแนะ 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการสอน ไป ทดลองประสิทธิภาพกับนักศึกษาหลายๆ วิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง 2.2 ควรสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการสอน ในระดับชั้นต่างๆ และในเนื้อหากลุ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

13 เรื่อง การตลาด Marketing
มาเรียนรู้ เรื่อง การตลาด Marketing กับ Winnie The Pooh กันเถอะ

14 สวัสดี จ๊ะ ฉัน ทิกเกอร์ เรามาเรียนรู้ เรื่อง การตลาด กันเถอะ ^_^
สวัสดีครับ ฉัน หมีพูห์ สวัสดีจ๊ะ ฉัน พิกเล็ต จ๊ะ สวัสดี จ๊ะ ฉัน ทิกเกอร์ เรามาเรียนรู้ เรื่อง การตลาด กันเถอะ ^_^ สวัสดีจ๊ะ ฉัน อียอร์ จ๊ะ ลืมกันอีกเร้ว !


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google