งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e- meeting วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e- meeting วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e- meeting วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555

2 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ๑.เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการใช้ งานระบบการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการประชุมหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ งาน ปัญหา และความต้องการพัฒนาระบบการ ประชุมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3 รายการ ระดับความพึงพอใจ (n=18) มาก ที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย ที่สุด ๑.หลังจากท่านอบรมการใช้ระบบ e-meeting ที่พัฒนาแล้ว ท่าน ได้นำไปใช้ในการประชุมของ หน่วยงานเพียงใด (Mean = 3.11 S.D. = 1.23) 2 (11. 1) 6 (33. 3) 4 (22. 2) 4 (22. 2) 2 (11. 1) ๒. ท่านมีความพึงพอใจการใช้ระบบ e-meeting ที่พัฒนาแล้วเพียงใด (Mean = 3.94 S.D. = ๐.59) 2 (11. 1) 13 ( ๕ 7.7 8) 3 (16. 7) -- ๓. เนื้อหาสาระของกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Mean = 3.89 S.D. = ๐.6 ๗ ) 3 (16. 7) 10 ( ๕ 5. 6) 5 (27. 8) -- ๔. ความเหมาะสมของสถานที่และ โสตทัศนูปกรณ์ (Mean = 3.44 S.D. = ๐.78) 2 (11. 1) 5 (27. 8) 10 ( ๕ 5. 6) 1 (5.6 ) - ๕. ความพึงพอใจต่ออาหารและ เครื่องดื่มระหว่าง การอบรม (Mean = 4.06 S.D. = 0.72) 5 (27. 8) 9 (50. 0) 4 ( ๒๒. ๒ ) -- ๖. ประโยชน์ที่ได้รับจากการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Mean = 4.11 S.D. = ๐.67) 3 (16. 7) 10 ( ๕ 5. 6) 5 (27. 8) -- ๗. ความพึงพอใจต่อการจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในครั้งนี้ (Mean = 4.11 S.D. = ๐.83) 7 (38. 9) ๖ (33. 3) 5 (11. 1) -- ค่าเฉลี่ยรวม = 3.80 Mean = 0.780

4 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นอื่น ๆ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 เห็นว่าควรจัด กิจกรรมการอบรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กันไป เนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่มีการนำระบบไปใช้ และควรจัดกิจกรรมทบทวนทุกปี 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะในการรณรงค์ ให้หน่วยงานใช้ระบบ ดังนี้ - ให้ทุกหน่วยงานจัดห้องประชุมให้มีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง : กรรมการ 1 ท่าน แต่เนื่องจากหน่วยงานมีงบประมาณจำกัด มหาวิทยาลัยอาจสนับสนุน งบประมาณให้ส่วนหนึ่ง และหน่วยงานสมทบอีก ส่วนหนึ่ง - ควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการใช้ระบบ เพื่อให้บุคลากรและ ผู้บริหารทราบถึงความสำคัญและประโยชน์จาก การใช้ระบบการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) - ผู้บริหารหน่วยงานควรสนับสนุนการใช้ระบบ

5 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นอื่น ๆ ( ต่อ ) 3. สิ่งที่ต้องการให้พัฒนาเพิ่มเติม - ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลการเข้าประชุมให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย โดย บันทึกประวัติการเข้าร่วมประชุม ในระบบ e- manage - ควรเพิ่มสิทธิให้เลขานุการ หรือเจ้าหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดนั้น ๆ สามารถปรับสถานการณ์ลงนามเข้าร่วมประชุม ให้แก่กรรมการและ ผู้เข้าร่วมได้ เนื่องจากห้องประชุมบางแห่งมี คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ กรรมการจึงไม่สามารถลงนามการประชุมได้ ครบถ้วนทุกคน - ทุกหน่วยงานควรจัดทำสถิติการใช้ระบบ และ ปริมาณการใช้กระดาษ โดย ควรจัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ระหว่างการใช้ระบบ และการไม่ใช้ระบบด้วย

6 ปัญหาและอุปสรรค 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางรายยังไม่เคยอบรมการใช้ ระบบฯ และเข้าใจว่าเป็นการจัดการอบรมการใช้ ระบบ และบางหน่วยงานยังไม่มีการนำระบบไปใช้ จึง ต้องมีการทบทวนในเบื้องต้น 2. บุคลากรบางหน่วยงานแจ้งรายชื่อเข้าร่วมการ อบรมแล้ว แต่ไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากมีภาระงานเร่งด่วน และ บุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งรายชื่อล่วงหน้า

7 เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย และปริมาณการ ใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของงานประชุม หมายเหตุ : ( ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย แผ่นละ 1 บาท )

8 ปริมาณการใช้กระดาษ เปรียบเทียบระหว่างการใช้ระบบ และไม่ใช้ ระบบ

9 ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

10


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e- meeting วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google