งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาเส้นทางและพิกัดตำแหน่งบ้านผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาเส้นทางและพิกัดตำแหน่งบ้านผู้ป่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาเส้นทางและพิกัดตำแหน่งบ้านผู้ป่วย
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ปี 2560 การค้นหาเส้นทางและพิกัดตำแหน่งบ้านผู้ป่วย “รู้ง่าย เจอไว ไปถึงเร็ว” กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

2 ปัญหาที่พบ บอกข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่มีคนพามา เข้าถึงล่าช้า ค้นหาบ้านยาก
ไม่ทราบเส้นทาง เข้าถึงล่าช้า ผู้ป่วย จนท.รพ

3 ความสำคัญ รพ. ใช้โปรแกรม Hosxp ในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ มีการบันทึกพิกัดบ้าน คือ Latitude Longitude นำข้อมูลไปใช้ในการค้นหาบ้านผู้ป่วย เป้าหมาย 1.ค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้านผู้ป่วยได้ถูกต้อง/ชัดเจน 2.ค้นหาเส้นทางในงานบริการที่ใกล้ที่สุด 3.การแพทย์ฉุกเฉินเข้าถึงเร็ว เพื่อที่จะทำให้คนกำแพงเพชรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อพิชิตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้กำหนดกลยุทธ์ที่หลากหลายรูปแบบในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนกำแพงเพชร เริ่มจากภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดที่มีคณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดกำแพงเพชรไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดีที่มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับหมู่บ้านมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ครู และแกนนำเยาวชน ร่วมขับเคลื่อน สำหรับในระดับองค์กรมีผู้บริหาร แกนนำสุขภาพ และบุคลากรจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ และในสถานบริการสาธารณสุข ร่วมพัฒนาสู่การเป็นองค์กรไร้พุง นอกจากนี้ในระดับสถานบริการสาธารณสุขมีการตั้งรับโดยมีคลินิกไร้พุง และศูนย์เตือนภัยเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้กลยุทธ์ 9 ส.ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนกำแพงเพชร ได้แก่ ส่งสัญญาณ สร้างเจ้าภาพหลัก มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ สร้างกระแส สร้างเสริมสุขภาพ สิ่งดีดี สร้างแรงจูงใจ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดคือ ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นสามารถลดปัจจัยเสี่ยงคือรอบเอว และน้ำหนักได้ รวมทั้งเกิดบุคลคลต้นแบบ ครอบครัวต้นแบบ และองค์กรต้นแบบ ด้านการไร้พุง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสามารถพิชิตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

4 การดำเนินงาน บ้าน ผู้ป่วย 1. อสม./จนท. 3. 2. ระบบHosxp/
- สำรวจบ้านผู้ป่วย - หาพิกัดบ้าน Latitude Longitude - ส่งพิกัดบ้านต่อ รพ. 1. อสม./จนท. 2. ระบบHosxp/ GIS Health 3. ติดตาม/เยี่ยมบ้าน จากโปรแกรม GPS-Coordinates ค้นหาง่าย/ เข้าถึงเร็ว บ้าน ผู้ป่วย กระบวนการระดับอำเภอ ๑. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสู่ระดับตำบล หมู่บ้าน ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ตามส่วนขาดการพัฒนางาน) ๓. จัดทำ/ ประสานข้อมูล รอบเอว พฤติกรรมสุขภาพ (ตามรายงาน ๒๑ แฟ้ม) แยกรายสถานบริการ สาธารณสุข ๔. วิเคราะห์ข้อมูลตามปัญหาในพื้นที่ เพื่อร่วมวางแผนแก้ไขปัญหากับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๕. ดำเนินการตามแผนงานแก้ไขปัญหาโรคอ้วน ๖. ควบคุม กำกับ สนับสนุน การดำเนินงาน ๗. ประเมินผลการดำเนินงาน การลดปัจจัยเสี่ยง (รอบเอวเกินเกณฑ์ พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม กับการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ของพื้นที่ (รพท./ รพช. รพ.สต.) ๘. รายงานผลการดำเนินงาน ส่งงานสารสนเทศและสุขศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำแพงเพชร - จนท.ลงบันทึกพิกัดบ้านในบัญชี 1 - ค้นหาพิกัดบ้านและเส้นทางได้ชัดเจน

5 การติดตั้งโปรแกรม GPS-Coordinates และค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 การติดตั้งโปรแกรม GPS-Coordinates และค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude
10 11 12 13 14 15 16 17

7 การลงบันทึกพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม Hosxp
ลงรหัส และกดตกลง

8 การลงบันทึกพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม Hosxp
1 2 1.คลิกที่ระบบรายงานอื่นๆ 2.มาที่ระบบบัญชี 1-8 และเลือกคลิกในระบบบัญชี 1

9 การลงบันทึกพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม Hosxp
2 1.เลือกพื้นที่ 2.และเลือกบ้านที่จะลง Latitude Longitude 1

10 การลงบันทึกพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม Hosxp

11 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม Hosxp
1.เลือกพื้นที่ 2.และเลือกบ้านผู้ป่วย

12 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม Hosxp
กดเรียกดู Map

13 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม Hosxp

14 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม GIS Health
1

15 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม GIS Health
2 3

16 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม GIS Health
4

17 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม GIS Health
ลงรหัส และกด Login 5

18 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม GIS Health
6

19 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม GIS Health
8 7.เลือกค้นหาผู้ป่วย 8.ในรหัสต้นทาง รพ. รหัส H11280 และปลายทางคือบ้านผู้ป่วย 7

20 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม GIS Health
8 9

21 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม GIS Health
10 11 10.แสดงข้อมูลบ้านผู้ป่วยที่ค้นหา 11.ถ้าต้องการดูรายละเอียดบ้านผู้ป่วยให้นำรูปคนสีเหลืองไปวางบนเส้นทางข้างรูปบ้านผู้ป่วย

22 การค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้าน Latitude Longitude ในโปรแกรม GIS Health
11.รายละเอียดบ้านผู้ป่วยหลังนำรูปคนสีเหลืองไปวางบนเส้นทางข้างรูปบ้านผู้ป่วย จะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น 11

23 นำร่อง ผลการดำเนินงาน
ปี 2560 ผลการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้านผู้ป่วยได้ชัดเจน 2. ค้นหาเส้นทางและแสดงเส้นทางที่ใกล้ที่สุด 3. ช่วยคำนวณระยะทางและเวลาการเดินทาง 4. จนท.สามารถเข้าถึงบ้านผู้ป่วยได้ง่ายและ รวดเร็ว - กลุ่ม LTC ผู้ป่วย CKD stages 3-5 ผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรัง เด็กพัฒนาการล่าช้า รวมจำนวน 142 หลังคาเรือน ปัญหาอุปสรรค 1.บ้านบางหลังยังไม่สามารถมองเห็นบ้านได้ชัดเจน (บ้านใหม่สร้างหลัง 3 ปี) 2.ความชำนาญทาง IT

24 แผนการดำเนินงานปี 2561 1.ขยายการลงกลุ่ม อสม. เพื่อช่วยในการค้นหาพิกัดตำแหน่งบ้านในเขตรับผิดชอบ จำนวน 3671 หลังคาเรือน (100 %) 2.มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งอำเภอในผู้ป่วยสำคัญ

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาเส้นทางและพิกัดตำแหน่งบ้านผู้ป่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google