งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ กรอบแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์แค่ระยะ 20 ปี และการ ปฏิรูปประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ กรอบแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์แค่ระยะ 20 ปี และการ ปฏิรูปประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ กรอบแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์แค่ระยะ 20 ปี และการ ปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2 การบริหารจัดการป่าไม้ ( พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ) การบริหารจัดการป่าไม้ ( พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ) 5 มาตรการ - สร้างความรู้ความเข้าใจ / ทุกฝ่ายอย่าง มีส่วนร่วม - การแก้ไขปัญหาแนวเขต ( โครงการ One map) - รักษาป่าสมบูรณ์ / บังคับใช้กฎหมาย - การผ่อนผันผู้ยากไร้ / จัดสรรที่ดินทำ กิน ( คสช.) - เพิ่มพื้นที่ป่า / พื้นที่สีเขียว 5 แนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่า / พื้นที่สีเขียว - Zoning ป้องกันการบุกรุกซ้ำ / ปลูกป่า แบบไม่ต้องปลูก - ปลูกป่าในพื้นที่ยึดคืน / พื้นที่ป่าเสื่อม โทรม - ส่งเสริมอุตสาหกรรมป่าไม้จากป่าปลูก - ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออม / มรดก - ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ หน่วยงาน / พื้นที่สาธารณะ

3 การขับเคลื่อนด้านอุทยานแห่งชาติ - รวบรวมผลการศึกษาวิจัยทางวิชาการ และองค์ความรู้ ( ของรัฐ / เอกชน / สถาบันศึกษา /NGO) - ศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่โดดเด่น - จัดกลุ่ม ( เกรด ) อุทยานแห่งชาติ : ประกวดอุทยาน - การจัดเก็บรายได้อุทยานแห่งชาติ - พัฒนาบุคลากรอุทยานแห่งชาติ หลักสูตรหัวหน้าอุทยาน หลักสูตรเจ้าหน้าที่อุทยานทุกระดับ ** จัดพิมพ์แผนแม่บทพัฒนายุทยาน : ยกระดับอุทยาน ** ประกาศพื้นที่อุทยานฯ ที่เหลืออยู่

4 การขับเคลื่อนด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดทำแผนแม่บทระยะ 20 ปี โดยนับ สัตว์ป่าที่มีปัญหา ( ช้าง / เสือ / ลิงป่า / ตัวเงินตัวทอง ) - ปริมาณที่สมดุล - การสร้างที่อยู่อาศัย และแหล่ง อาหารสัตว์ป่า - ปัญหาการค้าสัตว์ป่า และพืชป่า - การรบกวนของสัตว์ป่า - การเพิ่มปริมาณสัตว์ป่าและพืชป่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือหายาก ** พัฒนาระบบติดตาม และประเมินสัตว์ ป่า / พืชป่า

5 การขับเคลื่อนงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง - การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : การปลูกป่าต้นน้ำ - การจัดการขยะมูลฝอย / มลพิษ : การจัดการขยะ / มูลฝอยในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ : การจัดการไฟป่า / หมอกควัน - การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ / พิบัติภัย : การสนับสนุนศูนย์บัญชาเหตุการณ์ ฉุกเฉินในแต่ระดับ : การติดตามสภาพ : ที่เกิดจาก ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ กรอบแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์แค่ระยะ 20 ปี และการ ปฏิรูปประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google