งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 พฤษภาคม 2560

2 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ประจำปี พ. ศ
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ส.ค. 60 เสนอแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ปี 2561 มข. ต่อที่ประชุมสภา มข. ครม. เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 กองแผนงาน ทบทวนปรับปรุงกลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ มข. กับยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน จัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มข. (พ.ศ ) กองแผนงานร่วมกับคณะต่างๆ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แผน+งบประมาณ+อัตรากำลัง) มหาวิทยาลัยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 9 พ.ค.60 ชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 59 60 17 ก.ค. 60 เสนอแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ปี 2561 มข. ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มข. คณะกรรมการบริหาร /อธิการบดีเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 กองแผนงาน ส่งกรอบวงเงินอุดหนุนจากรัฐ ปี 2561 กองแผนงาน จัดทำกรอบวงเงินงบรายได้ ปี 2561 คณะ/หน่วยงานทบทวนเป้าหมาย/วิเคราะห์ SWOT เตรียมข้อมูลชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ปี ต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ คณะ/หน่วยงาน จัดทำรายละเอียดงบประมาณ (เงินแผ่นดิน+รายได้) คณะ/หน่วยงาน ส่งคำของบประมาณ ปี ภายใน 30 มิ.ย.60 คณะ/หน่วยงาน จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการปี 2561 (ฉบับสมบูรณ์) ภายใน 31 ต.ค.60

3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา และความเชื่องโยงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ/หน่วยงาน

4 มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก
วิสัยทัศน์ World Class Research University “ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ มีผลของการจัดอันดับ ของมหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่สูง คือ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และ อันดับ 1 ใน 400 ของโลก เมื่อพิจารณาจากคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จากการจัดอันดับจากองค์กรประเมินคุณภาพทั้งภายในประเทศและนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยคุณภาพ มหาวิทยาลัยของชุมชน” รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริขัย

5 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริขัย
เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar) เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus เสาหลักที่ 2 : Excellence Academy เสาหลักที่ 3 : Culture and Care Community เสาหลักที่ 4 : Creative Economy and Society  หมายเหตุ : ที่มาเสาหลักของยุทธศาสตร์ มาจาก ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6/2557 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2558 – 2562) รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริขัย

6 วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก
เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus เสาหลักที่ 4 Creative Economy and Society เสาหลักที่ 2 Excellence Academy เสาหลักที่ 3 Culture and care Community ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา การเป็น มหาวิทยาลัย สีเขียว ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ว.หนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล ยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของภูมิภาค 3 กลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ จัดสภาพแวด ล้อมให้น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะ ในลักษณะของการเป็นมหาวิทยาลัย สีเขียวโดยใช้ความรู้เชิงวิชาการเป็นพื้นฐานในการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย และรองรับการบริหารจัดการทุกภารกิจ ตลอดจนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบการให้บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีธรรมาภิบาลรวมถึงการปรับโครงสร้างและระบบงานเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสามารถใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาภูมิภาค หรือชุมชน และทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย ขอนแก่น สู่ประเทศ อนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่พร้อมทำงาน พัฒนาองค์ความรู้ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ด้วยการวิจัยที่เน้นการเอาโจทย์ปัญหาจากพื้นที่จริง สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียง ในระดับโลกโดยผ่านกระบวนการทำวิจัย เขียนตำราจัดการเรียนการสอน การทำหลักสูตรร่วม รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย อนุรักษ์ ต่อยอด และจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอีสานเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ในมิติต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย ขอนแก่นพัฒนาขึ้นมา ไปช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการมี “จิตอาสา” วิจัยและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

7 การสูญเสียชีวิตเป็นศูนย์
เสาหลักของยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ( 3 กลยุทธ์) ตัวชี้วัด / เป้าหมายที่สำคัญ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 2 ปริมาณไฟฟ้ารวมที่ใช้ลดลง* ลดลงร้อยละ 5 3 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในแต่ละวันได้รับการจัดการทั้งหมด และของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 70 4 มีพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นทุกปีที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านนันทนาการ กีฬา อุทยานการเรียนรู้และการเรียนรู้ทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 40 ภายในปี 2562 5 การสูญเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุลดลง การสูญเสียชีวิตเป็นศูนย์ ระดับกลยุทธ์/โครงการ 1) มีการจัดทำผังการแบ่งโซนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นโซนการศึกษา ที่พักอาศัย อุทยานการเรียนรู้ กีฬา สวนสาธารณะและที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการจัดทำผังการแบ่งโซนพื้นที่ของมหาวิทายาลัยตามประเภทและลักษณะการใช้พื้นที่ 2) จำนวนโครงการการจัดการ การพัฒนาและสร้างพลังงานสะอาด (เช่น การนำมูลสัตว์ ขยะมาทำเป็นก๊าซชีวภาพ หรือพลังงานในรูปอื่นโดยใช้ความรู้ของมหาวิทยาลัย) 5 โครงการ 3) การจัดทำแผนการตรวจสอบอาคาร บำรุงรักษา การซ่อมแซมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค มีแผนฯ 4) การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร พื้นผิวจราจร และมีทางเดินที่มีหลังคาคลุมพื้นที่การศึกษา มีการปรับปรุง * หมายถึง ตัวชี้วัดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

8 เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus โครงการ เช่น
เสาหลักของยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ( 3 กลยุทธ์) โครงการ เช่น พัฒนาพื้นที่แต่ละโซนตามผังเฉพาะพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ว่างให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียง รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการประหยัด การอนุรักษ์ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นดําเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จัดทำข้อมูลพื้นฐานของบัญชีก๊าซเรือนกระจกของแต่ละหน่วยงาน กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้ประชาคมของ มข. มีความรู้และความเข้าใจและมีทักษะในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

9 ครอบคลุมห้องสมุด อาคารเรียน ครบทุกพื้นที่
เสาหลักของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ( 7 กลยุทธ์) เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus ตัวชี้วัด / เป้าหมายที่สำคัญ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย (ที่พักอาศัย แหล่งเรียนรู้ และอาคารเรียน และพื้นที่หรืออาคารสาธารณะที่ให้บริการและทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากร) ครอบคลุมห้องสมุด อาคารเรียน ครบทุกพื้นที่ 2 มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้บริการทั้งบุคคลภายในและภายนอกได้ (เช่น ห้องสมุด อุทยานศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เสมือน อุทยานเกษตร) 3 แห่ง 3 จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 1,000,000 คน 4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท ร้อยละ 85 ระดับกลยุทธ์/โครงการ 1) Wifi ที่มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั้งพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ครอบคุลมทั้งพื้นที่ 2) การพัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ และระบบจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ 5 ระบบ 3) จำนวนสื่อการเรียนการสอนที่มีการพัฒนา … รายการ 4) จำนวนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีที่อยู่ในระบบ e-Learning ร้อยละ 60 5) ผู้ใช้บริการหอสมุดมีความพึงพอใจ 6) จำนวนห้องสมุดคณะต่างๆ ที่บริการ 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 2 แห่ง 7) จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น 930,000 คน 8) ผู้ใช้บริการอุทยานศิลปวัฒนธรรมมีความพึงพอใจ 9) จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (เข้าร่วมงานกิจกรรมประเพณี งานสำคัญๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม) 20,000 คน 10) ผู้ใช้บริการอุทยานการเกษตรมีความพึงพอใจ 11) จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (เข้าร่วมงานเกษตรภาคอีสาน ผู้เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 40,000 คน 12) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการกีฬา

10 เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus โครงการ เช่น
เสาหลักของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ( 7 กลยุทธ์) โครงการ เช่น เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus การพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) พร้อมทั้งการพัฒนารายวิชาต่างๆ ที่สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการหลักของ Mobile Applications คือ iOS, Android และ Windows 2.5.1 พัฒนาพื้นที่ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์เป็นอุทยานการเกษตร (Agro Park) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 2.5.2 พัฒนาอุทยานแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy Park) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถเรียนรู้และนำนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

11 ปรับปรุงกระบวนงานไม่น้อยกว่า 3 กระบวนงานหลัก
เสาหลักของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ( 7 กลยุทธ์ 24 โครงการ) ตัวชี้วัด / เป้าหมายสำคัญ เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 3 ระบบ 2 กระบวนการทำงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในแต่ละภารกิจมีประสิทธิภาพ คือ มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงานไม่น้อยกว่า 3 กระบวนงานหลัก 3 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ร้อยละ 65 4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 70 5 จำนวนบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นปีละ 25 คน 6 รายได้จากการพัฒนาวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (โรงพิมพ์ มข/ศูนย์สื่อการเรียนรู้/ศูนย์บริการสู่ชุมชน/อาคารขวัญมอ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 7 รายได้จากการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ระดับกลยุทธ์/โครงการ 1) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเตรียมให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะรับผิดชอบมหาวิทยาลัยในอนาคต 20 คน 2) จำนวนคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการทุกระดับ (ผศ. รศ. ศ.) … คน 3) จำนวนทุนที่สนับสนุนการผลิตตำรา 40 ทุน 4) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก … ทุน 5) รายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น … บาท 6) จำนวนงบประมาณที่สามารถลดรายจ่ายของโครงการรวมซื้อกระจ่ายส่ง 7) รายได้ที่เกิดจากการระดมทุนจากศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชน 50,000,000 บาท 8) ข้อมูลศิษย์เก่าที่รวบรวมได้ ร้อยละ 50 9) จำนวนโครงการที่สร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาย์เก่า 10 โครงการ 10) อุบัติเหตุการจราจรภายในมหาวิทยาลัยลดลง ลดลงร้อยละ 20

12 เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus
เสาหลักของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ( 7 กลยุทธ์) โครงการ เช่น เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus 3.1.1 ทบทวนการจัดโครงสร้างองค์กรทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เอื้อต่อการลดความซ้ำซ้อน การรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ยืดหยุ่น ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและเครือข่าย สอดรับกับการดำเนินงานใหม่ๆ และสนับสนุนการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก 3.1.2 ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ (Business Process Redesign, BPR) ของทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มีระยะเวลาในการดำเนินงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรนำเอาหลักการบริหารจัดการที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในแต่ละกระบวนการ 3.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตัวเองเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รวมทั้งการเขียนตำราโดยการจัดสรรทุนสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อสร้างช่องทางการศึกษาต่อของคณาจารย์และการทำวิจัยร่วมกัน 3.5.2 การจัดหารายได้จากการดำเนินงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการเรียนรู้แบบปกติ/หลักสูตรระยะสั้นให้กับประชากรทุกช่วงวัย

13 เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus
เสาหลักของยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ( 3 กลยุทธ์) ตัวชี้วัด /เป้าหมายสำคัญ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1 ร้อยละผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 2 จำนวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าศึกษา* (อัตราการคงอยู่?) ร้อยละ 95 ตามแผน 3 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น 4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำงานในตลาดอาเซียน หรือ GMS (เป้าหมายรวมของ มข. ร้อยละ 10 ต่อปี) ร้อยละ 5 ระดับกลยุทธ์/โครงการ 1) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิทยาเขตหนองคาย มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร 2) มี Wifi ที่ครอบคลุมทุกอาคารเรียน ครอบคลุมทุกอาคารเรียน 3) รายได้ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 4) จำนวนอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (ผศ. รศ. ศ.) ... คน 5) จำนวนทุนวิจัย งบประมาณเพื่อการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอก ... บาท 6) จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีที่รับเข้าศึกษาในวิทยาเขตหนองคาย ร้อยละ 95 ของแผนการรับนักศึกษาใหม่ 7) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับบริการห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย ร้อยละ 85 8) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย )

14 เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus
เสาหลักของยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ( 3 กลยุทธ์) โครงการ เช่น ปรับปรุงโครงสร้างวิทยาเขตหนองคายให้รองรับการบริหารจัดการแนวใหม่ที่จะขับเคลื่อนให้วิทยา เขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตที่มีศักยภาพที่จะทำงานของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจและเอกชนในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา และอาจารย์ได้ฝึกประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานจากพื้นที่จริง

15 มีการดำเนินการเพื่อเปิดหลักสูตร
เสาหลักของยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 2 Excellence Academy ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ( 5 กลยุทธ์) ตัวชี้วัด /เป้าหมายสำคัญ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในระยะเวลา 1 ปี มากกว่าร้อยละ 90 2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำในตลาดแรงงานอาเซียน ร้อยละ 10 3 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ระดับกลยุทธ์/โครงการ 1) จำนวนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมมือกับคู่ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2 แห่ง 2) จำนวนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นนานาชาติหรือภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร 3) จำนวนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้เรียนในวัยทำงาน และผู้สูงอายุ มีการดำเนินการเพื่อเปิดหลักสูตร 4) จำนวนรายวิชาที่สอน/ใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 5) จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 4,079 คน 6) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Teaching 7) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา/อบรมในด้านการจัดการเรียนการสอน 800 คน 8) จำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 12,282 คน - จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 8,203 คน - จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 9) จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 40,000 คน 10) จำนวนทุนการศึกษาที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาที่ยากจน … ทุน 11) จำนวนนักศึกษาต่างภูมิภาคที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น … คน 12) จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท 2,000 คน 13) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น 24 คน 14) จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility 20 คน 15) จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในอาเซียน 400 คน 16) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ทักษะด้าน IT) ร้อยละ 80 17) จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ 40 คน 18) จำนวนโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 2 โครงการ

16 เสาหลักที่ 2 Excellence Academy
เสาหลักของยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 2 Excellence Academy ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ( 5 กลยุทธ์) โครงการ เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเพิ่มจำนวนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ หรือการใช้สื่อที่เป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจำนวนบัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรที่บูรณาการและหลักสูตรนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถานประกอบการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในต่างประเทศเพื่อเชิญชวนให้นักศึกษามาศึกษาต่อที่ มข. ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนานิสิตนักศึกษาสอดคล้องกับค่านิยมไทย 12 ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเสริมจิตสำนึกและความภาคภูมิในความเป็น มข. สามารถพัฒนานักศึกษาเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี สนับสนุน ให้อาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษาสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีผ่านโครงการ Industrial Insight โครงการ Talent Mobility หรือโครงการสหกิจศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาใน ASEAN เป็นต้น สร้างจิตวิญญาณ และปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษามีพื้นฐานแนวคิดความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความเป็น Entrepreneurship และมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาของ มข. ไปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ

17 เสาหลักที่ 2 Excellence Academy
เสาหลักของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย (4 กลยุทธ์) เสาหลักที่ 2 Excellence Academy ตัวชี้วัดที่สำคัญ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1 จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ คือ ด้านสาธารณสุข สุขภาพ ด้านการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา 150 เรื่อง 2 จำนวนโครงการที่ใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 4 โครงการ 3 จำนวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น มากกว่า 400 รายการ 4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อจำนวนผลงานทั้งหมด ร้อยละ 10 5 จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 5,000 บทความ ระดับกลยุทธ์/โครงการ 1) จำนวนสถาบันวิจัยที่เป็น Premier/Frontier Research ที่จัดตั้งเพิ่มขึ้น 2 สถาบัน 2) จำนวนผลงานวิจัยสถาบัน ... ผลงาน 3) จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาวิจัยสถาบัน วิจัยใหม่ เขียนบทความวิจัย นำเสนอต่างประเทศ ... คน 4) อาจารย์รุ่นใหม่ที่ไปทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 200 แรกของโลก 20 คน 5) จำนวนทุนสนับสนุน Post Doctoral Program 10 ทุน 6) ทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น 800,000,000 บาท 7) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12 ครั้ง 8) จำนวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 10 โครงการ 10) จำนวนผู้รับบริการของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ... ราย 11) จำนวนทุนวิจัยที่สนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว. เมธีวิจัย สกว.) ... ทุน 12) จำนวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการพัฒนานำไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ 13) จำนวนผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 400 คำขอ 14) จำนวนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ... โครงการ 15) จำนวนผลงานวิจัยที่แก้ไขปัญหาสังคม

18 เสาหลักที่ 2 Excellence Academy
เสาหลักของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย (4 กลยุทธ์) โครงการ เช่น เสาหลักที่ 2 Excellence Academy 6.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือนักวิจัยชั้นนำของโลก โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก และสอดคล้องกับความโดดเด่นด้านการวิจัยของ มข. 6.2.2 สนับสนุนการความเป็นเลิศด้านการวิจัยของแต่ละบุคคล โดยการสนับสนุนผ่านกลไกต่างๆ ของที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ เช่น การพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยอาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (mentor) 6.2.5 สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยไปทำวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งจะเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย (Talent Mobility Project) 6.2.8 ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดงาน วิจัยเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการนําไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 6.3.5 สนับสนุนการวิจัยด้านสังคม-มานุยวิทยา (Socio-humanity Research fields) ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 6.4.2 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น ประเทศ 6.4.3 วิจัย และพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของชุมชน สังคม และประเทศ

19 เสาหลักที่ 2 Excellence Academy
เสาหลักของยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 2 Excellence Academy ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล ( 3 กลยุทธ์) ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1 จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มากกว่า 500 คน 2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต่ 3 เดือนขึ้น ที่ไปต่างประเทศและมาประเทศไทยต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ร้อยละ 2 3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ทั้ง Academic Reputation และ Employer Reputation ในระดับ Asian Ranking Academic reputation ร้อยละ 40 Employer reputation ร้อยละ 20 4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ KEPT (KEPT, Khon Kaen University English Proficiency Test) ร้อยละ 60 5 จำนวนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสี่ยง 200 อันดับแรกของโลก 10 แห่ง 6 ผลการประเมินในระดับสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติที่ติด 1 ใน 400 ของโลก 5 สาขา ระดับกลยุทธ์/โครงการ 1) เอกสาร คู่มือ แบบฟอร์มได้รับการปรับปรุงเป็นสองภาษา ได้รับการปรับปรุงเป็นสองภาษาทั้งหมด 2) มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 200 อันดับแรกของโลก 3) มีหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับสถาบันคู่ความร่วมมือ 2 แห่ง 4) จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน (อบรมภาษาอังกฤษ) … คน 5) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน (แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ/ประชุมวิชาการนานาชาติ) ... คน

20 เสาหลักที่ 2 Excellence Academy
เสาหลักของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล ( 3 กลยุทธ์) โครงการ เช่น เสาหลักที่ 2 Excellence Academy สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในอาเซียนและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถาบันชั้นนำในภูมิภาคใหม่ ในด้านการพัฒนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างสองสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากล ผ่านโครงการพัฒนาผู้บริหาร โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น เพิ่มสัดส่วนอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญสูงมาสอน บรรยาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ และ/หรือมาทำวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาการและด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย เพิ่มสัดส่วนนักศึกษานานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่ความร่วมมือกัน สนับสนุนให้คณะวิชาจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมของสมาคมวิชาชีพนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาดูงานในต่างประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

21 Culture and care Community
เสาหลักของยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 3 Culture and care Community ยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 2 กลยุทธ์) ตัวชี้วัด / เป้าหมายสำคัญ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1 ร้อยละของงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น และจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จากฐานงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 2 จำนวนโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 4 โครงการ ระดับกลยุทธ์/โครงการ 1) มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมอีสานและ GMS ที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ 1 ฐานข้อมูล 2) จำนวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2 เครือข่าย 3) จำนวนโครงการอนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 20 โครงการ 4) งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 โครงการ 5) การประชุมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 2 ครั้ง โครงการ เช่น 8.2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 8.2.6 สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา

22 Culture and care Community
เสาหลักของยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 3 Culture and care Community ยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม (3 กลยุทธ์) ตัวชี้วัด / เป้าหมายสำคัญ ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ 10 ชุมชน 2 จำนวนหน่วยงานที่ให้บริการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ทั้งในแง่ของการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา 10 หน่วยงาน ระดับกลยุทธ์/โครงการ 1) จำนวนชุมชนที่ร่วมกิจกรรม (สภาชุมชน/ส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน/เครือข่ายจิตอาสารอบรั้ว มข.) 5 ชุมชน 2) จำนวนโครงการพระราชดำริฯ ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 โครงการ 3) จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาชบท (เช่น โครงการอำเภอ มข. พัฒนา/โครงการละว้า ฯลฯ) 1,000 คน 4) จำนวนชุมชนที่ร่วมกิจกรรม (อำเภอ มข. พัฒนา/โครงการละว้า) 5) จำนวนผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาล (รพ.ศรีนครินทร์/รพ.ทันตกรรม/ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ) 1,00,000 คน 6) จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการอบรม (หลักสูตรของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 2,000 คน 7) มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับฝึกอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพร่วมกับสถาบันอย่างต่อเนื่อง … หลักสูตร 8) จำนวนโครงการที่ให้บริการหน่วยงานภายนอก (บริการวิชาการ/ฝึกอบรม) ... โครงการ 9) จำนวนบุคคลภายนอกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

23 Culture and care Community
เสาหลักของยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 3 Culture and care Community ยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม (3 กลยุทธ์) โครงการ เช่น ดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแลชุมชนในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โครงการดูแลสุขภาพและการศึกษา กิจกรรมด้านงานบุญและประเพณีของท้องถิ่น เป็นต้น การร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และสังคมโดยรอบดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสังคมที่อบอุ่น สนับสนุนนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ให้มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility, USR) ในการเสนอทางออกให้แก่สังคม การพัฒนา แก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้กับชุมชนในประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

24 เริ่มมีการกำหนดพื้นที่
เสาหลักของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค (3 กลยุทธ์) ตัวชี้วัด / เป้าหมายสำคัญ เสาหลักที่ 4 Creative economy and Society ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่จะนำเอาศิลปวัฒนธรรม ความรู้ และภูมิปัญญาอีสานมาเรียนรู้และสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งพื้นที่อาจหมายถึงพื้นที่ สิ่งแวดล้อมทางด้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน เริ่มมีการกำหนดพื้นที่ เพื่อการพัฒนา 1 แห่ง 2 จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอีสาน 25 ผลิตภัณฑ์ 3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอีสานได้รับการพัฒนา 3 แห่ง ระดับกลยุทธ์/โครงการ 1) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์อย่างชัดเจน 1 พื้นที่ 2) จำนวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3 กิจกรรม 3) จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ 25 ราย 4) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินในการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1 เครือข่าย 5) จำนวนโครงการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 โครงการ 6) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Creative thinking Contest ... คน 7) จำนวนผลงานความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากกิจกรรม Creative thinking Contest … ผลงาน 8) จำนวนผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (บ่มเพาะผู้ประกอบการ) … ราย 9) จำนวนหลักสูตรที่บูรณาการความรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากศิลปวัฒนธรรมและความรู้ภูมิปัญญา มีกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ของมหาวิทยาลัย

25 Creative economy and Society
เสาหลักของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค (3 กลยุทธ์) โครงการ เช่น เสาหลักที่ 4 Creative economy and Society ศึกษา วิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง ๖ สาขา ประกอบด้วย • มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ • เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม • งานช่างฝีมือและหัตถกรรม • อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟต์แวร์ • การออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

26 องค์ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับ คณะ/หน่วยงาน
ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนที่ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปงบประมาณที่ใช้ ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มแผน 61

27 ที่ส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปจำนวนส่วนงาน ที่ส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ที่ ส่วนงาน ส่ง ไม่ส่ง 1 คณะเกษตรศาสตร์ X 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ 4 คณะเทคโนโลยี 5 คณะพยาบาลศาสตร์ 6 คณะแพทยศาสตร์ 7 คณะเภสัชศาสตร์ 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 10 คณะเศรษฐศาสตร์ 11 คณะวิทยาศาสตร์ 12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 คณะศึกษาศาสตร์ 15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ ส่วนงาน ส่ง ไม่ส่ง 17 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18 คณะนิติศาสตร์ X 19 คณะศิลปศาสตร์ 20 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 21 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 22 คณะบริหารธุริจ 23 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) 24 วิทยาลัยนานาชาติ 25 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 26 บัณฑิตวิทยาลัย 27 สำนักบริการวิชาการ 28 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 สำนักหอสมุด 30 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 31 สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย 32 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 สำนักงานอธิการบดี

28 ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google