งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Road to the Future - Future is Now

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Road to the Future - Future is Now"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Road to the Future - Future is Now
CIO 26 Road to the Future - Future is Now Service Innovation INNOVATION STRATEGY through โดย: คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) รุ่นที่ 26

2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล
Concept ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล Interesting Challenging Possible

3 " … ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลำดับต่อไป … การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์" พระบรมราชโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2517

4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5 Concept Digital Economy กรอบแนวทางดำเนินงาน เศรษฐกิจพอเพียง
Hard Infrastructure Soft Infrastructure Service Infrastructure DE Promotion Digital Society เศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม กรอบแนวทางดำเนินงาน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน บูรณาการข้อมูล เปลี่ยนเอกสารเป็น Digital บูรณาการบริการภาครัฐ ปรับกระบวนการให้บริการ เพิ่มช่องทางการให้บริการ เปลี่ยนการให้บริการแบบเดิมสู่ Digital โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

6 บริการเพื่อประชาชน...โดยประชาชน

7 Government Service Framework
Citizen Application (Multi-Channel) Service Innovation (Change Work Process) Data Integration (Paper to digital + Law) Share Infrastructure (Network + Data Center + Cloud) Infra - การใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เช่น เครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ Cloud computing เป็นต้น ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการลงทุนซ้ำซ้อน Data – การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เปลี่ยนจาก Paper ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขกฎหมายให้รองรับ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ Service – เชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นบริการต่างๆ แบบ On Stop Service เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน App – พัฒนา App ให้เป็น Mobility เพิ่มช่องทางให้บริการแบบ Anywhere Anytime เพิ่มช่องทาง ลดข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ Citizen - ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ

8 Government Service Framework
ยั่งยืน ประชาชน ช่องทางการรับบริการ บริการเพื่อประชาชน โดยประชาชน องค์ประกอบพื้นฐาน มั่งคั่ง มั่นคง Government Service Framework

9 Service Innovation with 4+1 Big Trend Technology
Big Data Cloud Mobility Social Citizen Application Data Integration Infra-structure (Communicate & Participate) (Anywhere & Anytime) Security ( Share Resource & Cost Effective) (Data Content & Data Analytic) ประชาชนมีส่วนร่วม ให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า วิเคราะห์ข้อมูลและจัดบริการให้ตรงกับความต้องการ

10 Citizen-Driven Design Framework
Government Service System DATA Modernization Cloud Service Data Driven Mobile First Community Innovation Cyber Security Clever Insightful Highest Value Usage Infrastructure Software Application Service Data Integration Share Application Citizen driven Standardize Trends (Top 4+1) Sufficiency Economy Software Business Process Engagement Model (People) Participation Partnership Network Operating Model (Govt.) Change Management Citizen Management Security Management Big Data Data Analytic Code Data HR Customer Data Service Innovation Any where Any thing Any time Hardware Decode Halo Share Infrastructure Citizen Driven

11 บทสรุป ข้อนำเสนอ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มี องค์ความรู้ที่ร่วมสมัย ศักยภาพ/คุณภาพ/เอกภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ปริมาณที่เหมาะสม การสร้างขวัญ และกำลังใจ การสร้างอุดมการณ์ด้าน ธรรมาภิบาล สนับสนุนบุคลากร พัฒนาบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านบริหารจัดการ 2 3 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน Digital government Economy Digital Citizen ด้านบุคลากร 1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เหมาะสมและครอบคลุม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ICT ป้องกัน ควบคุม กำกับ ดูแล ด้านความปลอดภัยทาง ICT อย่างใกล้ชิด สนับสนุนงบประมาณเฉพาะ สร้างและพัฒนารูปแบบงบประมาณการ ระดมทุนทุกภาคส่วน

12 สิ่งที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดคือ Innovative Idea หรือกรอบแนวคิดของ CIO 26 เพื่อยกระดับการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ให้มีความร่วมสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศ ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินโดย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา

13 Road to the Future - Future is Now
CIO 26 Road to the Future - Future is Now INNOVATION STRATEGY through Service Innovation “ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “Successfully Navigating in a Digital Economy through Utilization of H.M.s Sufficiency Economy Principles”


ดาวน์โหลด ppt Road to the Future - Future is Now

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google