งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2561สู่ MOPH 4.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2561สู่ MOPH 4.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2561สู่ MOPH 4.0

2

3

4 ยุทธศาสตร์ กระทรวงาธารณสุข 20 ปี

5 พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี
แผน 20 ปี กสธ. พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิดพูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ) O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ P:People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี O riginality P eople centered approach M astery H umility MoPH เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน เจ้าหน้าที่มีความสุข

6 รพ.นครพิงค์อยู่ตรงไหน
Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 12 ยุทธศาสตร์ กส .20 ปี ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ สป. 5 ปี ยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์ สสจ.เชียงใหม่ สรพ สปสช. กรม บัญชีกลาง NKP มหาวิทยาลัย อปท. รพช. รพท ปกส รพ.สต ชุมชน /ปชช

7 จุดมุ่งหมายของโรงพยาบาลนครพิงค์ ที่ต้องไปให้ถึง
ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน หลุดพ้นจาก รพ.ที่มีวิกฤตทางการเงิน Productive Growth Engine นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ/ กส. /เขต วิสัยทัศน์ รพ. นครพิงค์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน Inclusive Growth Engine บริการ เสมอภาค ปชช.เข้าถึง เป็นมิตรกับสวล./ ชุมชน /ปชช/บุคลากร นโยบายพิเศษ AEC…… CHC….. ศ.ราชการสะดวก ประชาชนสุขภาพดี จนท.มีความสุข Green Growth Engine

8 ประเด็นท้าทายปี 2561 พ้นวิกฤตทางการเงินและการฟ้องร้อง(โรงพยาบาลปลอดภัย) 2 P Safety (ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ปลอดภัย) Excellence Center (Fast Track Trauma ,Cardio ,Newborn) พ้นวิกฤตด้านอัตรากำลัง

9 VISION

10 วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 4.0
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 4.0 Conservative………..เหมือนเดิม ? รพ.ศูนย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ผู้รับบริการพึงพอใจ Challenge…………….มองไกล ใหญ่กว่าเดิม ? ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ในปี 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในปี 2565 …..…. ?? ……...??

11 ค่านิยม

12 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ปรับตามยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ปรับตามยุทธศาสตร์กระทรวง MOPH P&P Excellence Governance Excellence People Excellence Service

13 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา รพ.นครพิงค์ 4.0
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การพัฒนาระบบการสร้างสุขภาพและการป้องกัน เพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพบริการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ………………………………………………………….. ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีสุขภาพดี โรงพยาบาลหลุดกับดักโรงพยาบาลทีมีวิกฤตทางการเงิน มีสถานะทางการเงินการคลังที่มั่นคง บุคลากรมีศักยภาพและมีความสุข P&P Excellence People Excellence Governance Excellence Service Excellence

14 กลยุทธ์การพัฒนา 5 ปี

15 Prevention & Promotion Excellence

16 P&P Excellence : บริการทุกกลุ่มวัย
เป้าหมายใน 5 ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครบถ้วนตามเกณฑ์ กลยุทธ์การพัฒนา ปี 1.พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ และสารสนเทศในพื้นที่เขตอำเภอเมืองและแม่ริม 2.พัฒนารูปแบบการทำงานเชิงรุกโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ 1.นำสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานและบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 2.เพิ่มศักยภาพการให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย - มีระบบงานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก วัยเรียน วัยทำงาน วัยสูงอายุ และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัญหา ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครบถ้วนตามสภาพปัญหาของพื้นที่ 2561 2562 2563 2564 2565

17 P&P Excellence : Smart EOC
เป้าหมายใน 5 ปี ปชช. ในเขตรับผิดชอบได้รับการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ครอบคลุมทุกตำบล กลยุทธ์การพัฒนา ปี 1.มีโครงสร้างระบบบัญชาการทางการแพทย์และบทบาทหน้าที่ (ICS) ในระดับตำบล/เทศบาล ร้อยละ 25 2.มีทีม MERT ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 มีโครงสร้างระบบบัญชาการทางการแพทย์และบทบาทหน้าที่ (ICS) ในระดับตำบล/เทศบาล ร้อยละ 50 มีโครงสร้างระบบบัญชาการทางการแพทย์และบทบาทหน้าที่ (ICS) ในระดับตำบล/เทศบาล ร้อยละ 75 3.มีหอผู้ป่วยติดเชื้อและห้องแยกพร้อม รองรับผู้ป่วยติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคระบาด ประจำถิ่น 10 เตียง มีโครงสร้างระบบบัญชาการทางการแพทย์และบทบาทหน้าที่ (ICS) ในระดับตำบล/เทศบาล ร้อยละ 100 2561 2562 2563 2564 2565

18 Service Excellence

19 Service Excellence : Excellence Center สาขาอุบัติเหตุ (ประเด็นท้าทาย)
เป้าหมาย 5 ปี เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและการบาดเจ็บแบบครบวงจร กลยุทธ์การพัฒนา ปี 2561 2562 2563 2564 2565 Multiple Trauma Vascular Surgery มี Research ด้าน Traumatic brain injury อย่างสม่ำเสมอ Burn Micro vascular anastomosis Neuro Surgery มี หรือ เป็นส่วนหนึ่งของTraining program: Neurosurgery/ Neuro trauma Burn Unit 8 เตียง มี หรือ เป็นส่วนหนึ่งของ Training program: General surgery/ Trauma ให้การรักษาตาม ATLS ได้ ผ่าตัดบาดเจ็บที่ซับซ้อนได้ตลอดเวลา Angiographic embolization ICP monitoring

20 Service Excellence : Excellence Center สาขาหัวใจ (ประเด็นท้าทาย)
เป้าหมายใน 5 ปี เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการรักษาโรคหัวใจแบบครบวงจร กลยุทธ์การพัฒนา ปี 1.ขยายเตียง CCU1เพิ่มเป็น 12 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยทำPCI และรับ Refer 2.เปิด Open heart และ ICU CVT 8 เตียง สามารถดูแลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ที่ซับซ้อน เช่น Primary PCI, CTO, acute dissecting aortic aneurysm เปิดหอผู้ป่วย CCU2 จำนวน 8 เตียง 1.การตรวจรักษากระแสไฟฟ้าหัวใจ (Electro physiologic study ) 2.เปิด Cath lab biplane มีสถานที่ และทีมห้อง Cath lab ครบชุด 1.การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Class III และ IV) 2.สถาบันฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ - ศัลยศาสตร์ทรวงอกและพยาบาลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 2561 2562 2563 2564 2565

21 Service Excellence : Excellence Center สาขามะเร็ง
เป้าหมายใน 5 ปี เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร กลยุทธ์การพัฒนา ปี พัฒนาศักยภาพการค้นหา/คัดกรอง และตรวจวินิจฉัย และพัฒนาแนว ทางรักษาโรคมะเร็ง อันดับแรก ให้บริการตรวจวินิจฉัย วางแผนบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในระดับที่ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสามารถถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่น 1.เปิดหอผู้ป่วยในจำนวน 60 เตียง (หญิง 30 เตียง ชาย 30 เตียง) 2.เปิดให้บริการ ให้บริการเคมีบำบัด และรังสีรักษาครบวงจร 1.บริการการผ่าตัดมะเร็งได้ทุกชนิด 2.รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรงพยาบาลระดับ Sและ M ที่ดูแล ไม่ได้ ให้ยาเคมีบำบัดและ/หรือรังสีรักษาได้ในทุกระบบอวัยวะ 2561 2562 2563 2564 2565

22 Service Excellence : Excellence Center สาขาทารกแรกเกิด
เป้าหมายใน 5 ปี เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงในการดูแลทารกแรกเกิด กลยุทธ์การพัฒนา ปี 1.เพิ่มจำนวนเตียง NICU อีก 2 เตียง เป็น 14 เตียง ?? 2.เปิดพื้นที่ดูแลเฉพาะผู้ป่วย sick newborn 4 เตียง 1.Bedside IVH screening 2. PDA ligation 3. Therapeutic hypothermia 4. OAE Screening 5. ROP Screening 6. US head Screening 7. echocardiogram NB surgery Pediatrics 1.Palliative shunt in Congenital Heart Disease 2.สามารถให้บริการ Nitric oxide สามารถให้บริการทารกแรกเกิดได้ครบวงจร 2561 2562 2563 2564 2565

23 Service Excellence : Primary Care Cluster
เป้าหมายใน 5 ปี มีคลินิกหมอครอบครัว 1แห่งต่อประชากร 30,000 คน 5 ทีมใน 5 ปี กลยุทธ์การพัฒนา ปี 1.พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ให้มีคุณภาพในการดูแลประชาชนในเขตเทศบาล ฯ และริมเหนือ 2.จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเชียงใหม่ 1 จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชน ขอนตาล จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเชียงใหม่ 2 จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชน แม่แรม จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเชียงใหม่ 3 2561 2562 2563 2564 2565

24 Service Excellence : Intermediate Care
เป้าหมายใน 5 ปี รพ M/Fทุกแห่งให้บริการ Intermediate care ได้ทุกกลุ่มโรค กลยุทธ์การพัฒนา ปี จัดระบบการส่งต่อ ผู้ป่วย 1.Stroke 2.Head injury 3.Chronic wound 4.Post operative physical therapy 2.พัฒนาศักยภาพ รพ.M/F 1.พัฒนาศักยภาพ รพ.M/F เพื่อรองรับกลุ่มโรคใหม่ 2.พัฒนาระบบสารสนเทศ ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปดูแลรักษา Intermediate care ที่ รพ. ระดับ M,F ได้ทุกกลุ่มโรค 2561 2562 2563 2564 2565

25 Service Excellence : CHC
กลยุทธ์การพัฒนา ปี 1.ขยายการเปิดบริการ CHC แผนก………. 2.เปิดห้องพิเศษรองรับบริการ CHC 1 Ward 3.เปิดให้บริการผ่าตัด แผนก…… 2.เปิดห้องพิเศษรองรับบริการ CHC ……..ห้อง 3.เปิดให้บริการผ่าตัด …… ครบทุกแผนก 2561 2562 2563 2564 2565

26 Service Excellence : ระบบบริการ ห้องพิเศษ
เป้าหมายใน 5 ปี มีห้องพิเศษ เพื่อรองรับบริการผู้ป่วยที่มีคุณภาพ กลยุทธ์การพัฒนา ปี 1.ปรับเตียงห้องพิเศษให้เป็นเตียงไฟฟ้า จำนวน 50 ห้อง 2.ปรับปรุงห้องพิเศษ ผู้ป่วยทั่วไป 25 ห้อง 3.ปรับรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยห้องพิเศษ 1.ปรับเตียงห้องพิเศษให้เป็นเตียงไฟฟ้า ร้อยละ 100 2.ปรับปรุงห้องพิเศษ ผู้ป่วยทั่วไป 25 ห้อง ปรับปรุงห้องพิเศษ ผู้ป่วยทั่วไป 25 ห้อง ปรับปรุงห้องพิเศษ ผู้ป่วยทั่วไป ร้อยละ 100 2561 2562 2563 2564 2565

27 Service Excellence : ระบบบริการ IPD : OPD :ER :ICU
เป้าหมายใน 5 ปี กลยุทธ์การพัฒนา ปี - 2561 2562 2563 2564 2565 -ลดอัตราการตาย -ลด LOS ในทุกแผนก -ลดระยะเวลารอคอย OPD -ลดความแออัด -เพิ่มการเข้าถึงบริการทั้งปริมาณ คุณภาพ

28 Service Excellence : ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
เป้าหมายใน 5 ปี มีหอผู้ป่วยหรือมีเตียงทีสามารถให้บริการจิตเวชแบบผู้ป่วยในได้ กลยุทธ์การพัฒนา ปี 1.พัฒนาศักยภาพการค้นหา/คัดกรองและตรวจวินิจฉัยและพัฒนาแนวทางรักษารอยโรคในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ และ การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเด็กที่มีความยุ่งยากเด็ก 2.นำเทคโนโลยี Bloodbank Management System มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์เลือด สถาบันร่วมผลิต ทันตแพทย์ ?? จัดสร้างอาคารเภสัชกรรม 5 ชั้น สำหรับเตรียมยาให้ทุกแผนก เปิดบริการการรักษาแบบผู้ป่วยใน แผนกจิตเวช ?? 2564 2565 2561 2562 2563

29 Governance Excellence

30 Governance Excellence: Smart Hospital
เป้าหมายใน 5 ปี โรงพยาบาลหลุดพ้นจากโรงพยาบาลที่มีสถานะวิกฤตทางการเงิน กลยุทธ์การพัฒนา ปี 2561 2562 2563 2564 2565 1.เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียกเก็บ (ถูกต้อง ครบถ้วน) 1.1 ปรับปรุงระบบ การเรียกเก็บ 1.2 เพิ่มช่อง ทางการเคลมค่า รักษากับบริษัท ประกัน Fax Claim 2. ลดค่าใช้จ่าย 2.1 ด้าน วัสดุ วิทยาศาสตร์ (Lab.) 2.2 ลด LOS 2.3 ลดค่าใช้จ่ายด้าน ยา 3.พัฒนาคุณภาพ บัญชีให้มีผลการ ประเมิน FAI มากกว่า 90 คะแนน 4.เร่งรัดการลดต้นทุน การให้บริการทุก ประเภท โรงพยาบาลมี รายรับมากกว่า รายจ่าย หลุดพัน จากโรงพยาบาลที่ มีวิกฤตการเงิน

31 Governance Excellence: Digital Hospital
เป้าหมายใน 5 ปี โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการจัดบริการอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การพัฒนา ปี 2561 2562 2563 2564 2565 1.พัฒนาระบบริการ ผู้ป่วยนอก OPD Paperless / IPD Smart SCAN 2.พัฒนาระบบ บริหารงานบุคคล ด้วยระบบ Electronic 3.พัฒนาระบบ IT สนับสนุนเรียกเก็บ (Claim & Clear) 4. ระบบการสั่งยา ผ่านคอมพิวเตอร์โดย แพทย์ 5.ระบบลงทะเบียน / เช็คสิทธิ online / จองห้องพิเศษ Online 6.พัฒนาระบบเบิกจ่าย จากคลัง ด้วยระบบ Barcode 7. ระบบทะเบียน ครุภัณฑ์ ด้วย ระบบ Barcode 1.ระบบความ ปลอดภัยใน หอผู้ป่วยพิเศษ / Key card 2. ระบบจัดยา อัตโนมัติ (Robot) 3.ระบบ Monitor น้ำ เสียด้วยระบบ Digital 1.ปรับเปลี่ยนระบบ HIS โรงพยาบาล 2. Share ข้อมูลผู้ป่วยระหว่างสถานบริการเพื่อการรักษา Paperless ทุกระบบงานบริการ

32 Governance Excellence :Green&Clean Hospital
กลยุทธ์การพัฒนา ปี 2561 2562 2563 2564 2565 1.การจัดการมูลขยะ มูลฝอยติดเชื้อตาม กฎหมายและมาตรฐาน วิชาการ 2.ส้วมสาธารณะ ผ่านมาตรฐาน HAS 1 แห่ง 3.ประกาศ นโยบายในการ ลดการใช้ พลังงาน/ อนุรักษ์พลังงาน 4.ปรับระบบสิ่ง แวดที่มีผลต่อ สุขภาพของ บุคลากร (ลด TB) 5.คุณภาพ อาหารและน้ำ ผ่าน Clean Food Good Taste 1.ส้วมสาธารณะทุกแห่งใน รพ.ผ่านมาตรฐาน HAS 2.กำจัดขยะติดเชื้อได้ภายในโรงพยาบาล ไม่มีการเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาล 1.การธำรงรักษา มาตรฐานในการ จัดการขยะตาม มาตรฐานวิชาการ 2.ส้วม สาธารณะผ่าน มาตรฐาน HAS 2 แห่ง 3.ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ใน การช่วย ประหยัด พลังงาน/ลด การใช้พลังง งาน 4. ปรับปรุง สวนหย่อมใน โรงพยาบาล / สวนแนวดิ่ง ในหอผู้ป่วย 1.การธำรงรักษามาตรฐานในการจัดการขยะตาม มาตรฐานวิชาการ 2.ส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐาน HAS 3 แห่ง 3.สร้างโรงไฟฟ้าย่อย ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Green& Clean Hospital ทุกระบบงาน

33 Governance Excellence: Quality Assurance & Research
เป้าหมายใน 5 ปี โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน AHA และมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ กลยุทธ์การพัฒนา ปี 2561 2562 2563 2564 2565 โรงพยาบาลผ่านการ รับรองคุณภาพและ การเฝ้าระวังตาม มาตรฐาน HA นำมาตรฐาน AHA ลงสู่การ ปฏิบัติ จัดตั้งหน่วย วิจัยทางคลินิก ศูนย์วิจัยทาง คลินิก (Nakornping Center for Clinical Research) 1.งานวิจัยผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ SIDCER หรือ NECAST หรือ SIDCER-NECAST Accreditation 2.วารสาร Journal Nakornping ได้ผ่านการรับรอง Thai Journal Citation Index : TCI โรงพยาบาล ผ่านการ รับรอง คุณภาพตาม มาตรฐาน HA ครั้งที่ 5 เกิดงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 50 เริ่อง งานวิจัย ได้รับการ ตีพิมพ์ใน วารสารระดับ นานานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง เกิดงานวิจัยไม่น้อยกว่า50 เริ่อง งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานานาชาติ อย่างน้อย 3 เรื่อง โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน AHA

34 Governance Excellence: ITA
เป้าหมายใน 5 ปี เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล กลยุทธ์การพัฒนา ปี 2561 2562 2563 2564 2565 1.พัฒนาระบบควบคุม กำกับและตรวจสอบ ภายใน 2..พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน 3.พัฒนากระวนงาน (SOP) ทุกระบบงาน เป็นโรงพยาบาลที่มี มาตรฐานและมีระบบ บริหารจัดการแบบ ธรรมาภิบาล

35 People Excellence

36 People Excellence: HRD
เป้าหมายใน 5 ปี บุคลากรเก่ง ดี และมีความสุขจากการทำงาน กลยุทธ์การพัฒนา ปี 2561 2562 2563 2564 2565 1.วิเคราะห์ Happino meter Score 2.พัฒนา องค์กรสร้าง สุข (ใช้ เครื่องมือ happinom eter) 3.พัฒนา competenc yตาม excellent center 5 ด้าน 4.พัฒนา ระบบ career path 5.โครงการ talent managem ent 6. ส่งเสริมอัต ลักษณ์ และส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร ให้เข้มเข็ง 7.กิจกรรมด้าน Mindfulness 8.แผนระบบ สวัสดิการชัดเจน บุคลากรรับทราบ 9.พัฒนาระบบ Exit interview 10.จัดตั้งคลินิก ให้คำปรึกษา(HR clinic) 11.โครงการสร้าง Engagement 12.พัฒนาหัวหน้า งาน/กลุ่มงานด้าน บริหารจัดการ (mini MBA) 13.พัฒนาระบบ KM บุคลากรเก่ง ดี และมีความสุขจากการทำงาน

37 People Excellence: HRM
เป้าหมายใน 5 ปี โรงพยาบาลมีอัตรากำลังบุคลากรเพียงพอและสอดคล้องกับภาระงาน กลยุทธ์การพัฒนา ปี 2565 2561 1.มีอัตรากำลัง ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ของกรอบ อัตรากำลัง(FTE) 2.ดำเนินการสรรหา บุคลากรไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง 3. ปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ให้สอดคล้องกับค่าครอง ชีพและอัตราค่าจ้าง แรงงานขั้นต่ำ 4.จัดบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังตามโครงสร้าง ใหม่ของ รพศ. โรงพยาบาลมีอัตรากำลังบุคลากรเพียงพอและสอดคล้องกับภาระงาน 2562 2563 2564

38 People Excellence: Healthy Work Place
เป้าหมายใน 5 ปี บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี กลยุทธ์การพัฒนา ปี 2561 2562 2563 2564 2565 1.การเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากร 1.1 การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ -ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน -ตรวจสุขภาพประจำปี -ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ในการทำงาน 1.2 ตรวจสมรรถภาพทางกาย 2.การเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากร 2.1 โครงการประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรตามมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก 2.2 การตรวจประเมินสภาพแวดล้อม ในการทำงานในโรงพยาบาลนครพิงค์และเครือข่ายบริการสุขภาพ บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง 3.การติดตามภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ 3.1 คลินิกสุขภาพเจ้าหน้าที่ 3.2 โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน - โครงการนครพิงค์รักษ์สุขภาพ -โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Fit for Work -โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงา

39 People Excellence: การผลิตบุคลากรทางการแพทย์
เป้าหมายใน 5 ปี เป็นสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านทุกสาขาวิชาหลัก กลยุทธ์การพัฒนา ปี 2561 2562 2563 2564 2565 ดำเนินการขอเปิดเป็น สถาบันหลักฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน สาขา ออร์โธปิดิกส์ ดำเนินการขอเปิดเป็นสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ทุกสาขาวิชาหลัก ดำเนินการขอเปิดเป็น สถาบันหลักฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีและ ศัลยศาสตร์ รับนิสิตแพทย์จากม. พะเยา จำนวน 32 คนปรับเป็นศูนย์ แพทยศาสตร์ฯ ขนาด กลาง พัฒนาอาจารย์แพทย์กลุ่มงาน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พัฒนาอาจารย์แพทย์กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว พัฒนาอาจารย์แพทย์กลุ่มงานรังสีวิทยา เป็นสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านทุกสาขาวิชาหลัก

40 Point of View ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาด้าน IC.
Prevention &Promotional Excellence Service Excellence Governance Excellence People Excellence การสร้างเสริมสุขภาพ Health literacy ลดอัตราการติดเชื้อใน รพ. ลดเชื้อดื้อยา Green & Clean Hospital Quality Assurance HA อัตราการป่วยของบุคลากร

41 NKP 4.0 MOPH 4.0 และ คนไทย 4.0 ปฎิวัติความคิด ปรับทักษะ (Skill Set)
ปฏิรูปวิธีทำงาน ทีมสุขภาพ ปฎิวัติความคิด ส่งเสริมการปรับความคิด ทักษะ และพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ปรับทักษะ (Skill Set) เปลี่ยนกระบวนคิด (Mild Set) ปรับพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Set) เปลี่ยนวิธีการปกป้องและคุ้มครองประชาชน (Eco System Protection Set)

42 อยากเห็นอะไร ก็ต้องช่วยกันคิด และร่วมกันทำ ตั้งแต่วันนี้ !!

43 ประเด็น IC. ที่ท้าทายสำหรับหน่วยงาน/หอผู้ป่วย
VAP/HAP/ CaUTI/CLABSI เชื้อดื้อยา cross infection พฤติกรรมสุขภาพประชาชน และบุคลากร QA / HA การจัดการสิ่งแวดล้อม ปรับพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Set) เปลี่ยนวิธีการปกป้องและคุ้มครองประชาชน

44 ลักษณะโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลทั่วไป/หลักการและเหตุผลของโครงการชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ โรงพยาบาล สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสำคัญของหน่วยงาน/ward กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ โครงการมีกิจกรรมหลากหลายในลักษณะบูรณาการ และมีกิจกรรมหลักที่แสดงให้เห็นว่าสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ผลลัพธ์ของโครงการได้ มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1 ปี

45 การบ้าน กำหนดแล้วเสร็จ สรุปผลการดำเนินงานปีงบ 2560
วิเคราะห์ปัญหาหลักของหน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการปี 2561 จัดทำโครงการบูรณาการ


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2561สู่ MOPH 4.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google