งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Co-Create Charoenkrung

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Co-Create Charoenkrung"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Co-Create Charoenkrung
Thailand Creative & Design Center

2 11th-12th National Economic & Social Plan
Government 20 years plan 11th-12th National Economic & Social Plan Creative Economy Creative City/ District = Charoenkrung Creative Entrepreneur

3 Creative District Components/Drivers
Strong Community/ Stake Holder Platform Historic Preservation Program, Tax credits, and incentives Anchor Cultural Institution Incubation Facilities and Programs (TCDC) Creative Cluster (Art&Jewelry) Creative Ecology (TCDC) Economic Development Plan of the District Financial Mechanism & Incentives Affordable Live/Work Spaces

4 Historical + Business + Affordable Space

5 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2559-2562
ถนนเจริญกรุง 200, ,000 บาท / ตารางวา

6 Creative District Components/Drivers
Strong Community/ Stake Holder Platform Historic Preservation Program, Tax credits, and incentives Anchor Cultural Institution Incubation Facilities and Programs (TCDC) Creative Cluster (Art7&Jewelry) Creative Ecology (TCDC) Economic Development Plan of the District Financial Mechanism & Incentives Affordable Live/Work Spaces

7 New TCDC at CHAROENKRUNG
Open in April 2017

8 Creative District Components/Drivers
Strong Community/ Stake Holder Platform (Co-Create Charoenkrung) Historic Preservation Program, Tax credits, and incentives Anchor Cultural Institution Incubation Facilities and Programs (TCDC) Creative Cluster (Art&Jewelry) Creative Ecology (TCDC) Economic Development Plan of the District Financial Mechanism & Incentives Affordable Live/Work Spaces

9 Co-Create Charoenkrung Project
Design thinking Workshop with stakeholders

10 World Architecture Festival 2016, Arena Berlin, Germany
บริษัทฉมา โซเอ็น ได้รับรางวัล Highly Commended หมวด Future Masterplaning Project จากผลงาน “โครงการผังแม่บทฟื้นฟูย่านเจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung)”

11 Creative District Components/Drivers
Strong Community/ Stake Holder Platform (Co-Create Charoenkrung) Historic Preservation Program, Tax credits, and incentives Anchor Cultural Institution Incubation Facilities and Programs (TCDC) Creative Cluster Creative Ecology ( TCDC) Economic Development Plan of the District Financial Mechanism & Incentives Affordable Live/Work Spaces

12 Government & Private Stakeholder
ภาครัฐ ต่างประเทศ UNESCO สศช. (สภาพัฒน์ฯ) สนับสนุน Creative Cities Network และดูแลอุตสาหกรรมวัฒนธรรม นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ และจัดเก็บตัวเลขเศรษฐกิจสร้างสรรค์ UNDP สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ TCDC สร้างองค์ความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาผู้ประกอบการ/นักออกแบบ UNCT AD สศอ. องค์กรในต่างประเทศ จัดทำ Creative Economy Report ร่วมกับ UNDP และดูแลฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วโลก นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม ภาคเอกชน กสอ. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ สภาอุตฯ หอการค้า ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม ดำเนินวิสาหกิจ และการค้าขาย อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ สสว. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประ กอบการ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจใน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มากกว่า 50 สมาคม กระทรวง พาณิชย์ จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 359,515 ราย (ปี 2557) DITP นักออก แบบ ส่งเสริมการตลาด/การส่งออก สมาคมวิชาชีพด้านการออกแบบ สาขาต่างๆ มากกว่า 5 สมาคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร DIP กระทรวงวิทย์ สถาบัน การศึกษา ภาคการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 37 แห่ง และ 71 คณะ ที่เปิดสอนด้านการออกแบบและสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย 1,586 ครั้ง (ปี 2556) สวทช. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ กระทรวง ICT กระทรวง มหาดไทย นักศึกษา ด้านการออกแบบ จบการศึกษา 30,000 คนต่อปี ที่จะกลาย เป็นนักออกแบบและผู้ประกอบการในอนาคต สวทน. ทำนโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สถาบัน การเงิน NIA แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ เร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน กระทรวง วัฒนธรรม ETDA พัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP กระตุ้นการ พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ชุมชน ดูแลทุนทางวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง การท่องเที่ยวฯ SiPA* พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย (ปัจจุบันกำลังปรับบทบาท) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว

13 Government & Private Stakeholder
ภาครัฐ ต่างประเทศ UNESCO สศช. (สภาพัฒน์ฯ) สนับสนุน Creative Cities Network และดูแลอุตสาหกรรมวัฒนธรรม นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ และจัดเก็บตัวเลขเศรษฐกิจสร้างสรรค์ UNDP สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ TCDC สร้างองค์ความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาผู้ประกอบการ/นักออกแบบ UNCT AD สศอ. องค์กรในต่างประเทศ จัดทำ Creative Economy Report ร่วมกับ UNDP และดูแลฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วโลก นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม ภาคเอกชน กสอ. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ สภาอุตฯ หอการค้า ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม ดำเนินวิสาหกิจ และการค้าขาย กระทรวง การคลัง อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ สสว. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประ กอบการ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจใน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มากกว่า 50 สมาคม กระทรวง พาณิชย์ จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 359,515 ราย (ปี 2557) BOI DITP นักออก แบบ ส่งเสริมการตลาด/การส่งออก สมาคมวิชาชีพด้านการออกแบบ สาขาต่างๆ มากกว่า 5 สมาคม Creative District คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร DIP กระทรวงวิทย์ สถาบัน การศึกษา ภาคการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 37 แห่ง และ 71 คณะ ที่เปิดสอนด้านการออกแบบและสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย 1,586 ครั้ง (ปี 2556) สวทช. เจ้าของ อสังหาริม ทรัพย์ กรุงเทพมหานคร พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ กระทรวง ICT กระทรวง มหาดไทย นักศึกษา ด้านการออกแบบ จบการศึกษา 30,000 คนต่อปี ที่จะกลาย เป็นนักออกแบบและผู้ประกอบการในอนาคต สวทน. ทำนโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สถาบัน การเงิน NIA แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ เร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน กระทรวง วัฒนธรรม ETDA พัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP กระตุ้นการ พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ชุมชน ดูแลทุนทางวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง การท่องเที่ยวฯ SiPA* พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย (ปัจจุบันกำลังปรับบทบาท) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว

14 Co-Create Charoenkrung next step
Creative district Platform - R &D - Co- create Charoenkrung Project Creative district pilot project Prototypes implementation Co-create partner activities Government agencies co-create program - Project workshop Prototypes Utilized abandon space More green space Signage Street linkage Water front recreation activity Development Plan of the District In 2018 Projects Design residency Charoenkrung promotion event

15 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Co-Create Charoenkrung

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google