งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบอีเลิร์นนิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบอีเลิร์นนิง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบอีเลิร์นนิง
Prajaks Jitngernmadan Faculty of Informatics Burapha University Bangsaen, Chonburi Prajaks Jitngernmadan

2 Principle of e-Learning
สารบัญ Consider multiple perspectives ระบบการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การใช้ story board การประกันคุณภาพสื่ออีเลิร์นนิง ข้อควรคำนึงถึงในการทำสื่ออีเลิร์นนิง Principle of e-Learning

3 Consider multiple perspectives
Principle of e-Learning

4 Consider multiple perspectives
Instructional design contributes theories about how human beings learn, strategies for applying these theories, and methodologies to carry out the strategies. The knowledge of how human beings learn can guide selection and specification of new kinds of learning experiences such as simulations, learning games, online meetings, and discussion forums. Principle of e-Learning

5 Consider multiple perspectives
Software engineering helps us build reliable computer programs. Like it or not, e-learning is software. It runs on a computer, just as a spreadsheet or word processor does. It has a user-interface and may draw content from a distant database. It transmits media over networks. It thus requires the same careful design and quality control as other forms of software. Software engineering contributes the concepts of object design, usability design, and rapid prototyping. Principle of e-Learning

6 Consider multiple perspectives
Media design helps us use digital media well. When the only media were the words on a chalkboard and the instructor’s voice, we did not need to “design” media. Today we must select the appropriate mixture of text, graphics, voice, music, sound effects, animation, and video. We must then sequence these various media and synchronize complementary media. Principle of e-Learning

7 Consider multiple perspectives
Economics helps e-learning deliver value. E-learning costs money. It may generate revenue. It takes time, people, and other resources to create, offer, and maintain. It must be developed under a budget and on schedule. Principle of e-Learning

8 Principle of e-Learning
ระบบการเรียนการสอน โมเดลระบบการเรียนการสอนของ IDI Principle of e-Learning

9 Principle of e-Learning
ระบบการเรียนการสอน หลักการพื้นฐานในการออกแบบโดยทั่วๆ ไป (Generic ISD Model) มักจะมี 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนําไปใช (Implementation) การประเมินผล (Evaluation) ADDIE Principle of e-Learning

10 Principle of e-Learning
ระบบการเรียนการสอน ขั้นการวิเคราะห (Anglysis) วิเคราะหความจําเปน วิเคราะหงาน วิเคราะหการเรียนการสอน วิเคราะหผูเรียน วิเคราะหวัตถุประสงค Principle of e-Learning

11 Principle of e-Learning
ระบบการเรียนการสอน ขั้นการออกแบบ (Design) เป็นกระบวนการกําหนดวา จะดําเนินการเรียนการสอนอย างไร ระบุวัตถุประสงค ระบุวิธีสอน ระบุสื่อการสอน ระบุวิธีการประเมินผล Principle of e-Learning

12 Principle of e-Learning
ระบบการเรียนการสอน ขั้นการพัฒนา (Development) เปนกระบวนการดําเนินการพัฒนา หรือ สรางแผนการเรียนการสอน พัฒนาแผนการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประเมินผลขณะดําเนินการพัฒนา Principle of e-Learning

13 Principle of e-Learning
ระบบการเรียนการสอน ขั้นการนําไปใช (Implementation) เป็นขั้นตอนของการดําเนินการเรียนการสอน ตามที่ไดทําการออกแบบและพัฒนาดําเนินการสอน Principle of e-Learning

14 Principle of e-Learning
ระบบการเรียนการสอน ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพื่อประเมินผลขั้นตอนตางๆ วาเปนไปตามที่ไดวางแผนหรือไม และทําการปรับปรุง /แกไขใหไดระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ Principle of e-Learning

15 Principle of e-Learning
ระบบการเรียนการสอน Principle of e-Learning

16 การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
Successive Approximation Model Principle of e-Learning

17 การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
Successive Approximation Model ขั้นตอนการเตรียมการ (Preparation phase) ขั้นตอนนี้เทียบไดกับ ขั้นตอน Analysis ของโมเดลการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE โดยในโมเดล Successive Approximation Model เปนการเตรียมขอมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบ การค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้อง การใช้ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การใช้ตัวอย่างในชีวิตประจำวัน Principle of e-Learning

18 การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
Successive Approximation Model วงจรการออกแบบ (Iterative design phase) ขั้นตอนนี้เทียบไดกับ ขั้นตอน Design ของโมเดลการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE วงจรนี้มี 3 ขั้นตอน โดยหลักจะออกแบบใหเกิดตนแบบคราวๆ อยางรวดเร็ว เพื่อการศึกษา ทดสอบความเหมาะสม ความตรงตามวัตถุประสงคการเรียนการสอน ทีมงานที่เกี่ยวของทุกสวนจะมีสวนรวมในการศึกษาและทดสอบ ทบทวน ทําการวนซ้ำการออกแบบ จนกวาจะไดตนแบบที่พอใจ หลังจากไดตนแบบแลว จะมีการวางแผนการดําเนินการของโครงการโดยละเอียด และเขาสูขั้นตอนตอไป Principle of e-Learning

19 การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
Successive Approximation Model วงจรการพัฒนา (Iterative development phase) ขั้นตอนนี้เทียบไดกับ ขั้นตอน Development, Implementation, Evaluation ของโมเดลการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE วงจรการพัฒนามี 3 ขั้นตอน ใชหลักการคือ พัฒนาทีละสวน ทุกสวนที่พัฒนาเสร็จจะมีการตรวจสอบ ทดลองใช และปรับปรุง จนกวาจะไดระบบที่น่าพอใจ Principle of e-Learning

20 Principle of e-Learning
การใช้ story board Principle of e-Learning

21 Principle of e-Learning
การใช้ story board การเขียนสตอรี่บอร์ด คือ การเล่าเรื่องเป็นฉาก ๆ เป็นขั้นตอนของการเตรียมการนำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปของมัลติมีเดียต่างๆ ลงในกระดาษ เพื่อให้การนำเสนอข้อความ และสื่อในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อไป สตอรี่บอร์ดนำเสนอเนื้อหา และลักษณะของการนำเสนอ ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ดรวมไปถึงการเขียนสคริปต์ (ซึ่งสคริปต์ในที่นี้ คือ เนื้อหา) ที่ผู้ใช้จะได้เห็นบนหน้าจอ ซึ่งได้แก่ เนื้อหา ข้อมูล คำถาม ผลป้อนกลับ คำแนะนำ คำชี้แจง ข้อความเรียกความสนใจ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ Principle of e-Learning

22 Principle of e-Learning
การใช้ story board ใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนที่เป็นลักษณะต่อเนื่อง ช่วยในการกำกับความยากง่ายของเนื้อหา ช่วยในการเรียงลำดับเนื้อหา สามารถใช้เพื่อเตือนความจำในการลำดับเรื่องราวได้ ช่วยให้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น สามารถใช้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น โดยฌฉพาะสำหรับการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นการรวบรวมแนวความคิด และเป็นเครื่องมือในการสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ได้ Principle of e-Learning

23 การประกันคุณภาพของสื่ออีเลิร์นนิง
ตามหลักของ Michael W. Allen ได้เสนอไว้ดังนี้ Appropriateness บทเรียนตอบสนองวัตถุประสงคการเรียน สอดคลองกับลักษณะผูเรียนเปาหมาย (ภาษาที่ใชเหมาะสม สื่อถูกออกแบบตามระดับและลักษณะผูเรียนเปาหมาย และเปาหมายขององคกร) เสร็จตามกำหนดการ Correctness เนื้อหาบทเรียนถูกตองทั้งสาระ ภาษา ไวยากรณและความหมาย Functionality การออกแบบการทํางานของบทเรียนทั้ง จุดเชื่อมโยง (links) ระบบนําทาง (navigation) ภาพเคลื่อนไหว (animations) การจัดเก็บขอมูลและการแสดงผล การทํางานของบทเรียนและระบบจัดการเรียนรู้ถูกต้อง Usability การออกแบบใหผูเรียนใชงานไดอยางสะดวก เปนไปตามหลักการและจิตวิทยาปฏิสัมพันธระหวาง บุคคลและคอมพิวเตอร (human-computer interaction) และจิตวิทยาการใชงานคอมพิวเตอร ผูใชไมสับสนขณะใช้งาน Design consistency ออกแบบใหมีความสม่ำเสมอในทุกสวน Psychological impact เปนไปตามจิตวิทยาการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนใชงานไดอยางดี Principle of e-Learning

24 ข้อควรคำนึงถึงในการทำสื่ออีเลิร์นนิง
อีเลิรนนิงเปนระบบการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีเปนสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน ดังนั้นในขั้นตอนการวิเคราะห จะตองใหความสําคัญกับการวิเคราะหความพรอมของสภาพแวดลอม (ระบบเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอรของผูสอนและผูเรียน ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน) เพื่อตัดสินใจที่จะใชอีเลิรนนิงในระดับใด สื่อการเรียนในอีเลิรนนิง เปนหลักในการถายทอดความรู สรางและกระตุน การเรียนรู ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบ ควรจะใหความสําคัญตอการออกแบบสื่อการเรียนที่มีการคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่จะมีผลตอการเรียนรูจากสื่อ Principle of e-Learning

25 ข้อควรคำนึงถึงในการทำสื่ออีเลิร์นนิง
อีเลิรนนิงเปนระบบการเรียนการสอนที่รองรับปฏิสัมพันธทางการเรียนสูง (Highly Interaction) ดังนั้น ในขั้นตอนการออกแบบ สามารถขยายและใหความสําคัญตอการออกแบบปฏิสัมพันธทั้ง ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับสภาพแวดลอม (การใชระบบจัดการเรียนรู และเครื่องมือในการเรียนรู) ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับสื่อการเรียน ปฏิสัมพันธ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน (/ผูสอน) โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย Principle of e-Learning

26 ข้อควรคำนึงถึงในการทำสื่ออีเลิร์นนิง
อีเลิรนนิงมีการเก็บขอมูลพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน คําถาม คําตอบ การสื่อสารและโตตอบ ของทั้งผูเรียนและผูสอนไวในระบบ สามารถยอนกลับไปเรียกดูไดตลอดเวลา ในขั้นตอนการออกแบบ สามารถนําไปใชประโยชนทั้งในขั้นตอนการเรียน (ออกแบบกิจกรรมการเรียนที่กระตุนใหผูเรียนสามารถคิดไตรตรอง ทบทวนการเรียนรูของตนเองจากบันทึกการเรียนรูที่ผูเรียนไดกระทําไว) หรือในขั้นตอนการประเมินผล ควรจะใหความสําคัญตอการประเมินผลโดยการใชพฤติกรรมการเรียนรวมกับการประเมินผลการเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียน Principle of e-Learning

27 Principle of e-Learning
Questions??? Principle of e-Learning


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบอีเลิร์นนิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google