งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
กรมส่งเสริมการเกษตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 กุลฤดี  พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร 1

2 วิวัฒนาการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระยะที่ 1 มติ ครม.7 เมษายน 2553 เริ่มใช้ 1 เมษายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 แจ้งตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร0506/ว78 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน ชองรัฐทุกแห่ง ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี สอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานในระบบ (e-Government Procurement) ระยะที่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป 2

3 วิวัฒนาการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระยะที่ 2 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2555 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ไปยังระบบ GFMIS Web Online ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 3

4 วิวัฒนาการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระยะที่ 3 e-market e-bidding คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน เห็นชอบแนวทาง การปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นำร่อง 12 แห่ง วันที่ 16 เมษายน 2558 นำร่อง แห่ง วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นำร่อง แห่ง วันที่ 1 มิถุนายน หน่วยงานภูมิภาค ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก บางจังหวัด วันที่ 1 กรกฎาคม หน่วยงานภูมิภาค ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ บางจังหวัด 4

5 วัตถุประสงค์ e-GP ระยะที่ 3
1 สร้างมาตรฐานสากลและ เป็นที่ยอมรับให้กับระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ให้ ครบวงจร 2 เพิ่มความโปร่งใสของ การจัดซื้อจัดจ้าง และ ส่งเสริมให้เกิดการ แข่งขัน อย่างเป็นธรรม 3 เป็นแหล่งข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างที่ให้ หน่วยงานกลาง หรือ หน่วยงานภาครัฐ นำข้อมูลไปอ้างอิงในการ กำหนดราคากลาง หรือ การของบประมาณ ต่อไปได้ 4 ลดขั้นตอนและเพิ่ม ประสิทธิภาพของการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 5 เพื่อลดต้นทุนของ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 5

6 4 จ้างงออกแบบและควบคุมงาน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 12 วิธี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 การจัดซื้อ จัดจ้าง 6 การซื้อหรือการจ้าง วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธี e- Auction 2 จ้างที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก 4 จ้างงออกแบบและควบคุมงาน วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 6

7 วงเงินงบประมาณกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
หลักการจัดซื้อจัดจ้างเดิม วงเงินงบประมาณกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท ตกลงราคา 100,000 – 2,000,000 บาท สอบราคา เกิน 2,000,000 บาท e-Auction 7

8 สินค้ากำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์
หลักการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ สินค้ากำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าไม่ซับซ้อน สินค้าซับซ้อน E-Bidding E-Market ทุกขั้นตอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 8

9 การใช้บังคับ ไม่รวมถึง
หลักการของ e-mark และ e-bidding ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 การใช้บังคับ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งของส่วนราชการ ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท -การจ้างที่ปรึกษา -การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ การซื้อ/จ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข ไม่รวมถึง 9

10 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา Request For Quotation : RFQ • การจัดซื้อพัสดุมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท • ผู้เสนอราคาต้องเสนอผ่านระบบ e-GP ในวันและเวลาทำการ ที่ส่วนราชการกำหนด เสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว รายต่ำสุด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา หากมีเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำสุด ที่เสนอเข้ามาในระบบ e-GP ลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 1.สำหรับการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งเกิน 100,000 บาท 2. รายละเอียดคุณลักษณะ ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือ บริการทั่วไป มีมาตรฐาน 3. กำหนดให้ส่วนราชการจัดหาสินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า Electronic Catalog : e-catalog การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) •การจัดซื้อพัสดุมีราคาเกิน 5,000,000 บาท •ผู้เสนอราคาต้องเสนอผ่านระบบ e-GP ในวันและเวลาทำการที่ส่วนราชการกำหนด เสนอราคาได้หลายครั้งภายในเวลา 30 นาที รายต่ำสุดจะมีสัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอ ในกรณีเสนอต่ำสุดเท่ากันหลายราย พิจารณารายแรกที่เสนอเข้ามาในระบบ e-GP เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 10

11 สินค้านำร่องในระบบ e-market
วัสดุสำนักงาน ได้แก่ รหัส UNSPSC สินค้า ผงหมึก / ตลับผงหมึก (Toner) กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป แฟ้มเอกสาร เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม ซองเอกสาร ยารักษาโรค ได้แก่ รหัส UNSPSC รหัส GPUID ชื่อยา คุณสมบัติยา 698113, , calcium carbonate ยาป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม 317735, , , , , , , doxazosin ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต 11

12 หลักเกณฑ์การพิจารณาสินค้าหรือบริการที่มีความซับซ้อน
วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เกณฑ์การพิจารณาราคา หลักเกณฑ์ราคา (Price) พิจารณาผู้เสนอราคารายต่ำสุดที่เสนอราคา ในกรณีเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย พิจารณารายแรกที่เสนอราคาเข้ามาในระบบ e-GP เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 1. สำหรับการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งเกิน 100,000 บาท 2. รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ 3. เป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มีกำหนดไว้ในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ราคา (Price) พิจารณาผู้เสนอราคารายต่ำสุดที่เสนอราคา ในกรณีเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย พิจารณารายแรกที่เสนอราคาเข้ามาในระบบ e-GP เป็นผู้ชนะการเสนอราคา หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นว่าคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหามิใช่พิจารณาจากราคาอย่างเดียว ควรนำการประเมินค่าประสิทธิภาพมาเปรียบเทียบราคา เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี มีการกำหนดให้น้ำหนักตัวแปรหลัก ตัวแปรรอง พิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาที่เท่ากันโดยพิจารณาตัวแปรหลักที่มีน้ำหนักมากที่สุด หลักเกณฑ์การพิจารณาสินค้าหรือบริการที่มีความซับซ้อน •มีเทคนิคเฉพาะของสินค้าหรือบริการนั้น •การดำเนินงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงหรือมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ •ต้องใช้บุคลากรในสาขาวิชาชีพชั้นสูง หรือผู้มีฝีมือ หรือมีความชำนาญพิเศษ •คำนึงถึงเทคโนโลยีของสินค้าและข้อกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา •รายละเอียดข้อเสนอเทคนิคแตกต่างกันต้องพิจารณาข้อเสนอแต่ละราย •สินค้าหรือบริการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายมีมาตรฐานสินค้าต่างกัน เปิดโอกาสให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ •สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ประเทศ ไอที Hardware หรือ Software ที่จำเป็นต้องเข้าศึกษารูปแบบการทำงานก่อนจัดทำ 12

13 ตารางการเผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินที่จัดหา ระยะเวลาการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า (วันทำการ) คำนวณราคา ไม่น้อยกว่า (วันทำการ) เกิน 1,000,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 5 3 เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท เกิน10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 7 เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป 15 ตามหนังสือ ที่ กค (กวพ) /ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 13

14 e-market ผู้ค้า ส่วนราชการ e-Catalog Market 14 ประกาศ ผู้ค้า ตอบกลับ
ข้อมูลสินค้า - รหัสสินค้า (UNSPSC) - คุณสมบัติ ประกาศ ผู้ค้า ตอบกลับ ประกาศ สินค้า - คุณสมบัติสินค้า - จำนวน ผู้ค้า - คุณสมบัติ ฯลฯ ใบเสนอราคา - สินค้า - ราคา ฯลฯ ส่วนราชการ RFQ,RFA ผู้ชนะการเสนอราคา 14

15 e-bidding ส่วนราชการ ผู้ค้า ประชาชนทั่วไป 15 เสนอราคา เผยแพร่/วิจารณ์
ประกาศ จัดทำ ร่างประกาศ ประกวดราคาฯ ประกาศ ประกวดราคาฯ พิจารณาผล ประกาศผู้ชนะ 15

16 อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน
ผู้ค้า : ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสินค้า ผู้ค้า ลงทะเบียน บันทึกข้อมูลสินค้า (e-Catalog) อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน 16

17 อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน
ผู้ค้า : เสนอราคา ผู้ค้า ประกาศฯ รับเอกสาร เสนอราคา อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน 17

18 การรับราคา - ราคา - Price Performance 18

19 หลักการเดิม เสนอราคา ต่ำสุด 2 ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-เชิงบริหาร -เชิงทุน -เชิงไขว้ ตรวจสอบความถูกต้อง - คุณสมบัติผู้เสนอราคา -ใบเสนอราคา - เอกสารหลักฐานต่าง ๆ - ตัวอย่าง แบบรูปรายการละเอียด คัดเลือก - พัสดุ/งานจ้าง - คุณภาพ/คุณสมบัติประโยชน์ต่อทางราชการ 1 3 เสนอราคา ต่ำสุด 19

20 รวม/คะแนนเมื่อถ่วงน้ำหนักแล้ว
ตัวอย่าง การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ (Price Performance) ตัวแปรหลักที่ใช้ประเมิน น้ำหนัก บริษัท/คะแนนที่ได้ A B C D 1.ราคา 50 83 100 2.คุณภาพและคุณสมบัติ ที่ใช้ประโยชน์ต่อทางราชการ 10 90 80 70 3.การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 40 ฉลากเขียว+มอก+ISO มอก ผลิตในประเทศ รวม/คะแนนเมื่อถ่วงน้ำหนักแล้ว 75 78.5 74 73 20

21 ภาพรวมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
21

22 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google