งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบ และ การเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบ และ การเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบ และ การเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ระเบียบ และ การเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดย...งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

2 คำนิยาม “การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3 คำนิยาม (ต่อ) “การฝึกอบรมประเภท ก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

4 คำนิยาม (ต่อ) “การฝึกอบรมประเภท ข” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เบิก - จ่ายได้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด – ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และ ประหยัด)

6 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ต่อ) (เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด)
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้า รับการอบรม (เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินใบละ บาท) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (เท่าที่จ่ายจริงแห่งละ ไม่เกิน 1,500.- บาท) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ (เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด)

7 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร

8 บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ประธานในพิธี เปิด-ปิด แขกผู้มี เกียรติและผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม ผู้สังเกตการณ์

9 ค่าสมนาคุณวิทยากร หลักเกณฑ์การจ่าย วิทยากรบรรยาย ไม่เกิน 1 คน
วิทยากรบรรยาย ไม่เกิน 1 คน วิทยากรอภิปราย / สัมมนาเป็น คณะ ไม่เกิน 5 คน วิทยากรแบบแบ่งกลุ่ม ไม่ เกินกลุ่มละ 2 คน (วิทยากรเกินที่กำหนดให้เฉลี่ย จ่าย)

10 ค่าสมนาคุณวิทยากร (ต่อ)
หลักเกณฑ์การจ่ายการนับเวลาบรรยาย นับตามเวลาที่กำหนดในตารางของการ ฝึกอบรม ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหาร ว่าง แต่ละชั่วโมงของการฝึกอบรมต้องไม่น้อย กว่า 50 นาที ชั่วโมงการอบรมไม่ถึง 50 นาทีแต่ไม่ น้อยกว่า 25 นาทีให้เบิก ค่า สมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง

11 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ บาท การฝึกอบรมประเภท ข / การฝึกอบรม บุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ บาท วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600.- บาท การฝึกอบรมประเภท ข / การฝึกอบรม บุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200.- บาท

12 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร (ต่อ)
การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณก่อนและต้องเป็นกรณีที่จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กำหนด วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการเดียวกับผู้จัดหรือไม่ก็ตาม ให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินอัตราที่กำหนด (ให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรเป็นหลักฐานการจ่าย)

13 มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย ของ สป
มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย ของ สป. การเบิกค่าอาหาร (ในสถานที่ราชการ) ประเภทการฝึกอบรม สถานที่ราชการ ในประเทศ ครบมื้อ ไม่ครบมื้อ การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 การฝึกอบรมประเภท ข ไม่เกิน 400

14 การเบิกค่าอาหาร (ในสถานที่เอกชน)
ประเภทการฝึกอบรม สถานที่เอกชน ในประเทศ ครบมื้อ ไม่ครบมื้อ การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกิน 1,200.- ไม่เกิน 850 การฝึกอบรมประเภท ข ไม่เกิน 950 ไม่เกิน 700 ** ทั้งนี้ หากส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดฝึกอบรมในสถานที่เอกชนให้ระบุความจำเป็นที่ต้องจัดในสถานที่เอกชนไว้ในโครงการด้วย

15 อัตราการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สถานที่ราชการ เบิกได้ไม่เกิน 35 บาท / มื้อ / คน สถานที่เอกชน เบิกได้ไม่เกิน 50 บาท / มื้อ / คน

16 ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ค่าเช่าที่พัก ประเภทการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว (บาท/วัน/คน) ค่าเช่าห้องพักคู่ การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกิน 2,400.- บาท ไม่เกิน 1,300.- บาท การฝึกอบรมประเภท ข ไม่เกิน 1,450.- บาท ไม่เกิน บาท

17 ค่ายานพาหนะ การใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัด หรือ ยืมจากส่วน ราชการอื่น / หน่วยงานอื่น ให้เบิกค่าน้ำมันเท่าที่จ่ายจริง กรณีเช่า / เหมายานพาหนะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

18 การคำนวณเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการฝึกอบรมมีการจัดอาหาร)
ให้นับเวลาตั้งแต่ออกจากที่อยู่ / ที่ทำงาน จนกลับถึง ที่อยู่ / ที่ทำงาน 24 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วันหรือเกินกว่า 12 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน ให้หักค่าเบี้ยเลี้ยงที่คำนวณได้ มื้อละ 1 ใน 3 ของ อัตรา เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

19 (อบรม / ประชุมวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา)
ตัวอย่าง ตารางการฝึกอบรม กำหนดการ (อบรม / ประชุมวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา) โครงการ วันที่ สถานที่ 8.30–9.00 น ลงทะเบียน 9.00–9.30 น พิธีเปิดการอบรม 9.30–10.30 น การบรรยายเรื่อง โดย ตำแหน่ง 10.30–12.00 น. การอภิปราย เรื่อง ผู้ดำเนินการอภิปราย โดย ผู้ร่วมอภิปราย (1) ตำแหน่ง หน่วยงาน (2) ตำแหน่ง หน่วยงาน (3) ตำแหน่ง หน่วยงาน (4) ตำแหน่ง หน่วยงาน 12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

20 ตัวอย่าง ตารางการฝึกอบรม (ต่อ)
ตัวอย่าง ตารางการฝึกอบรม (ต่อ) 13.00–15.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม - กลุ่มที่ (1) โดย ตำแหน่ง หน่วยงาน โดย ตำแหน่ง หน่วยงาน - กลุ่มที่ (2) โดย ตำแหน่ง หน่วยงาน โดย ตำแหน่ง หน่วยงาน - กลุ่มที่ (3) โดย ตำแหน่ง หน่วยงาน น. นำเสนอผลการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ น. ปิดการอบรม ***************************** ***หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา น. และ น.

21 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
เกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ในการจัดทำโครงการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

22 เกณฑ์การใช้เงินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ค่าใช้จ่ายในการประชุม / อบรม / สัมมนา ในสถานที่ราชการ ภายในจังหวัด อำเภอ (1.1) ค่าอาหาร * ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน บาท / มื้อ * ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน บาท / มื้อ (1.2) ค่าสมนาคุณวิทยากร * บุคลากรในสังกัด สสจ.นว. ( สสจ.นว. / รพช. / สสอ. / รพ.สต. ) บุคลากรต่างหน่วยงานเบิกได้ไม่เกิน 300 บาท / ชั่วโมง (บุคลากรในหน่วยงานผู้จัดไม่ให้เบิก) * บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในจังหวัด (ศูนย์วิชาการต่างๆ) และ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท / ชั่วโมง * บุคลากรนอกสังกัด ที่เป็นราชการ / เอกชน เบิกได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด (1.3) ค่าพาหนะ / เบี้ยเลี้ยง * เจ้าหน้าที่ให้เบิกจากต้นสังกัด (ยกเว้น อสม. / บุคคลภายนอก เบิกตามจริง) * ค่าจ้างเหมายานพาหนะวิทยากรไม่เกิน 4,000 บาท / วัน (รวมค่าน้ำมัน)

23 เกณฑ์การใช้เงินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ)
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ภายใน จังหวัด / อำเภอ * ให้เบิก 120 บาท / วัน (ออกปฏิบัติงานเกิน 6 ชั่วโมง ไม่เกิน 12 ชั่วโมง) (3) เงินรางวัล จ่ายได้เฉพาะในกรณีจัดกิจกรรมการ ประกวด / แข่งขัน (3.1) หน่วยงานจ่ายในอัตรา รางวัลที่ 1 = 5,000 บาท รางวัลที่ 2 = 3,000 บาท รางวัลที่ 3 = 2,000 บาท รางวัลชมเชย = 1,000 บาท และให้ไม่เกิน 20% ของหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด

24 เกณฑ์การใช้เงินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ)
(3.2) บุคคลจ่ายได้ในอัตรา รางวัลที่ 1 = 3,000 บาท รางวัลที่ 2 = 2,000 บาท รางวัลที่ 3 = 1,000 บาท รางวัลชมเชย = บาท และให้ไม่เกิน 20% ของ บุคคลที่ส่งเข้าประกวด

25 เกณฑ์การใช้เงินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ)
(4) การใช้จ่ายเงิน * ให้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ได้รับอนุมัติหรือตามรายละเอียดใน โครงการ / ภายในปีงบประมาณ (**กรณีเหตุจำเป็นไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการก่อนจะหมดเวลาดำเนินการตามโครงการนั้นๆโดยให้ผู้อนุมัติโครงการเป็นผู้อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ) * โครงการระดับอำเภอ (ประชุม / อบรม / สัมมนา) เสนอนายแพทย์ สสจ. ลงนามอนุมัติโครงการ * โครงการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลและโครงการประชุมคณะ กรรมการ / คณะทำงาน ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง เสนอนายแพทย์ สสจ. ลงนามอนุมัติโครงการ * โครงการระดับจังหวัด (การประชุม / อบรม / สัมมนา) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

26 เกณฑ์การใช้เงินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ)
(5) การยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในโครงการให้ดำเนินการ ยืมเงินก่อนระยะเวลาดำเนินการตามกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 7 วันทำการ ***หากมีความจำเป็นอื่นๆที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กำหนดได้ให้ทำบันทึกเสนอนายแพทย์ สสจ. เป็นกรณีๆไป***

27 การยืมเงินราชการ

28 การยืมเงินจัดประชุม / อบรม
สัญญาการยืมเงิน จำนวน 3 ฉบับ ผู้ยืมต้องระบุรายการค่าใช้จ่ายโดยแยกตาม รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ สำเนาโครงการที่จัดประชุม / อบรม ที่ระบุ รายการค่าใช้จ่าย ตารางกำหนดการการจัดประชุม / อบรม ที่ระบุ วัน/เวลา/สถานที่ ชัดเจน สำเนาบันทึกขออนุมัติจัดประชุม / อบรม สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร (ถ้ามีการเบิกค่า สมนาคุณวิทยากร) สำเนาหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบรายชื่อผู้เข้า รับการประชุม (***เอกสารที่เป็นสำเนารับรองสำเนาถูกต้องทุก ฉบับ***)

29 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักฐานที่ใช้ประกอบ ในการเบิกจ่าย

30 หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ได้รับ มอบหมาย พร้อมตารางกำหนดการประชุมที่ ระบุ วัน / เวลา / สถานที่ชัดเจน บันทึกขออนุมัติจัดประชุมที่ระบุรายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / อบรม แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการ ฝึกอบรม ใบประเมินผลการฝึกอบรมที่รายงานต่อหัวหน้า ส่วนผู้จัดอบรมภายใน วัน หลังจาก การประชุม / อบรม รายชื่อผู้เข้ารับการประชุม / อบรม

31 ค่าอาหาร (หลักฐานประกอบ)
ค่าอาหาร (หลักฐานประกอบ) บันทึกขออนุมัติเบิก – จ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน ของผู้รับจ้าง แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ (โดยแยกรายการค่าอาหารกลางวัน กับ อาหารว่างและเครื่องดื่ม) * ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ของโรงแรมหรือผู้ประกอบการ * ใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน * กรณีบุคคลธรรมดาไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ให้ได้ ให้ใช้ใบสำคัญรับเงินโดยลงชื่อในใบสำคัญรับเงินพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับจ้าง แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม รายชื่อผู้เข้ารับการประชุม / อบรม *** กรณีผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนแต่จะขอเบิกเต็มจำนวนจะต้องทำบันทึกชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลที่เบิกเต็มจำนวน เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

32 ค่าสมนาคุณวิทยากร (หลักฐานประกอบ)
ค่าสมนาคุณวิทยากร (หลักฐานประกอบ) บันทึกขออนุมัติเบิก - จ่าย สำเนาหนังสือเชิญ วิทยากร ใบสำคัญรับเงิน สำเนาบัตร ประจำตัววิทยากร

33 ค่าจ้าง (หลักฐานประกอบ)
ค่าจ้าง (หลักฐานประกอบ) บันทึกขออนุมัติเบิก-จ่าย อนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง (วงเงินเกิน 5, บาท คีย์ e - GP เข้าใน ระบบเพื่อทำจ่ายตรงเข้าผู้รับจ้าง) ใบสั่งจ้าง (ติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาท) ใบแจ้งหนี้ (กรณีสำรองเงินใช้ ใบเสร็จรับเงิน) ใบส่งมอบงาน ใบตรวจรับ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

34 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (หลักฐานประกอบ)
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (หลักฐานประกอบ) ใบขออนุญาตไปราชการ กรณีใช้รถราชการ เอกสารการขอใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) กรณีใช้พาหนะส่วนตัว บันทึกขอใช้พาหนะส่วนตัวพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ พร้อมเขียน แบบ บค 111 เพื่อเบิกค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว หนังสือเชิญประชุม / อบรม (เรื่องเดิม) หลักฐานอื่นๆ เช่น - ใบเสร็จค่าที่พักและใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) - ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สรุปประชุม / อบรม เสนอผู้มีอำนาจลงนาม (กลุ่มงานใน สสจ.นว เสนอ นพ.สสจ. , ระดับอำเภอให้ สสอ. หรือ ผอ. ลงนาม) (**กรณีใช้เงินงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์**)

35 ค่าตอบแทนนอกเวลา (หลักฐานประกอบ)
ค่าตอบแทนนอกเวลา (หลักฐานประกอบ) บันทึกขออนุมัติเบิก - จ่าย บันทึกขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ คำสั่งแต่งตั้งบุคคลทำงานนอกเวลาราชการ รายงานผลการปฏิบัติงาน หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ

36 ประชุมราชการ (หลักฐานประกอบ)
ประชุมราชการ (หลักฐานประกอบ) หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ ประชุม บันทึกขออนุมัติจัดประชุม รายชื่อผู้เข้ารับการประชุม ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงินผู้รับจ้าง สำเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้าง สรุปรายงานการประชุม เอกสารรับรองการจัดประชุมและจำนวนผู้ เข้าประชุมโดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โดยแนบรายมือชื่อผู้เข้าประชุม)

37 **หมายเหตุ ก่อนการจัดประชุม / อบรม ทุกครั้ง ผู้จัดต้องประสานผู้เข้ารับการประชุม / อบรม เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการประชุม / อบรม ให้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อจัดอาหารที่จะประชุม / อบรม ได้ตรงตามจำนวน จะได้ไม่มีปัญหาในการเบิกจ่ายหรือขอเบิกเต็มจำนวน

38 ปัญหาที่พบ

39 การส่งสัญญายืมเงินโครงการ ไม่จัดทำบันทึกขอ อนุมัติจัดประชุมเสนอ ผู้มี อำนาจลงนามอนุมัติ
กรณีเบิกค่าที่พัก (พักคนเดียว) ไม่จัดทำบันทึก ชี้แจงเหตุผลขอพักคนเดี่ยว การเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะ (กิโลเมตรละ 4 บาท) ไม่จัดทำบันทึกชี้แจงขอใช้พาหนะส่วนบุคคล เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ การเบิกค่าลงทะเบียนให้แยกออกจากชุดเบิก ค่าใช้จ่ายไปราชการโดยการทำบันทึกอนุมัติ เบิก - จ่ายเงินแยกออกต่างหาก

40 มีการสำรองเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วแต่ นำมายืมเงิน
มีการยืมเงินไปแล้วแต่ใช้บัตรเครดิตในการจ่าย เช่น ค่าที่พัก ก่อนส่งใช้หลักฐานให้หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับ ในการเขียนโครงการไม่แยกอัตราค่าอาหาร กลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม

41 มิให้ยืมเงินกรณีที่มีการก่อหนี้ตามระเบียบ พัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก , ค่าเช่าห้องประชุม , ค่าวัสดุ ฯลฯ บันทึกขออนุญาตไปราชการไม่ระบุพนักงาน ขับรถยนต์ลงไปในใบ ขออนุญาตและ ไม่ระบุเวลาออกเดินทาง ไม่มีการรับรองเอกสารถูกต้องในฉบับที่เป็น สำเนา ในเอกสารใบสั่งจ้างไม่มีการประทับตราวันที่ ลงในอากรแสตมป์

42 มีการแก้ไขบันทึกขออนุญาตไปราชการ มี การใช้น้ำยาลบคำผิด หรือ เซ็นชื่อกำกับ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาต แต่ที่ถูก ต้องเซ็นกำกับโดยผู้ที่ลงนามอนุมัติใน หนังสือขออนุญาตไปราชการเท่านั้น ใบสำคัญรับเงินแก้ไขโดยการใช้น้ำยาลบ คำผิด

43 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบ และ การเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google