งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ของนายณรงค์ สมบัติใหม่

2 Education for All Problem
All for Education Education for All Problem

3 Vision : ฝันที่เป็นจริง ทางเลือก ทางรอดของชุมชน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับชุมชน (2563) ทางเลือก ทางรอดของชุมชน

4 พันธกิจ จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
จัดการความรู้ และให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างอาชีพ และพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่ชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม และชุมชน อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5 เป้าหมาย 1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพภายใต้
หลักธรรมาภิบาล(4.5) 2. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรสามารถ สร้างงาน สร้างอาชีพ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้(4.1,4.2) 3. สามารถให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ท้องถิ่น ชุมชนได้ อย่างเป็นระบบ(4.2,4.3) 4. มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (4.4)

6 แนวทางการบริหารทรัพยากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร (2560-2563)
การบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.)

7 การบริหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตรตามพันธกิจของ วชช.
จัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชนตามความต้องการของชุมชน โดยขยายไปยังหน่วยจัดต่างๆ ให้มากขึ้นและสามารถ เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย โดยทำหลักสูตรร่วมกัน

8 การบริหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตรตามพันธกิจของ วชช.
จัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (1 ภาคเรียน – 1 ปี) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ตาม ความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานท้องถิ่น (เน้นฝึกทักษะอาชีพไม่เน้นทฤษฎี) แต่สามารถ นำไปเทียบโอนได้

9 การบริหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตรตามพันธกิจของ วชช.
บริการวิชาการและจัดหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) เพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชนสามารถ พึ่งตนเองได้

10 การบริหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตรตามพันธกิจของ วชช.
4. ส่งเสริมงานวิจัย  วิจัยในชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาและ พัฒนาการเรียนการสอน

11 การบริหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตรตามพันธกิจของ วชช.
4. ส่งเสริมงานวิจัย  วิจัยชุมชน เพื่อศึกษาบริบท ปัญหา ความ ต้องการของชุมชน และนำผลการวิจัยมาจัด การศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความ ต้องการของชุมชน

12 การบริหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตรตามพันธกิจของ วชช.
4. ส่งเสริมงานวิจัย วิจัยสถาบัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ สภาพและ ปัญหาของชุมชน

13 การบริหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตรตามพันธกิจของ วชช.
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/คุณธรรม โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ กิจกรรมของนักศึกษา(สถานศึกษาคุณธรรม)

14 การบริหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตรตามพันธกิจของ วชช.
6. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า

15 จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.)

16 จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.)

17 จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.)
เน้นทวิภาคี (โรงเรียนในโรงงาน) ร่วมกับสถาน ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคผลิต ภาค บริการ และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้โดย พัฒนาระบบที่เอื้ออำนวย และเหมาะสม

18 จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.)
สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 โดยร่วมมือกับเครือข่ายในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ทักษะชีวิต&อาชีพ,ทักษะIT,ทักษะ21st Century : คิดสร้างสรรค์,คิดวิเคราะห์,แก้ปัญหา,เจรจาต่อรอง,ทำงานร่วมกัน)

19 จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.)
เร่งปรับภาพลักษณ์การเรียนการสอนและผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จัดโดย วชช.พิจิตร ให้เป็นที่ยอมรับ โดยพัฒนาคุณภาพครู หลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา(สถานศึกษาคุณธรรม) สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก

20 จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.)
พัฒนาตัวป้อน โดยจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีพ “เตรียมอาชีวะ : Pre VEd.”

21 จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.)
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. และ ตามมาตรฐานหลักสูตร

22

23 PHICHIT COMMUNITY COLLEGE MODEL(PCC.MODEL)


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google