งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. รายชื่อผู้เข้าประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดประชุมเวลา 09.00 น. รายชื่อผู้เข้าประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

8 รายชื่อผู้เข้าประชุม

9 รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คุณสมบัติการเป็นครูและกฎหมายไม่อนุญาตให้จ้างต่อไป

10 ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 รับรอง รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2551

11 4.1 KM จากการอ่าน, ขยายผลการ อบรมภายนอก ( บุคลากร )

12 ปรัชญา (คงเดิม)

13 “ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมจริยธรรม เลิศล้ำ วิชาการ ใฝ่การศึกษา สรรค์สร้าง พัฒนาสังคม ” – วิสัยทัศน์ (VISION) (คงเดิม) เป็นสถาบันอาชีวศึกษาแนวหน้าด้านธุรกิจสุขภาพและ ธุรกิจบริการ – พันธกิจ (MISSION) (เดิมมี 2 ข้อรวมเป็น 1 ข้อ และได้เพิ่มขึ้นมาอีก 3 ข้อ)

14 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายใน ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐานของ สมศ.

15 ยุทธศาสตร์ (STRATEGIES) (เดิมมี 6 ข้อ ตัดข้อที่ 6. มาอยู่ในข้อที่ 5 แทน)

16 1. ผู้เรียนมีคุณภาพคุณธรรม

17 2. หลักสูตรทันสมัยเป็นที่ยอมรับใน การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความ ต้องการของชุมชนและสังคม

18 3. โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพและ คุ้มค่าในการดำเนินงาน

19 4. บุคลากรมืออาชีพ

20 5. ชุมชนและสังคม

21 จากการปรับเปลี่ยนธรรมนูญโรงเรียน เกณฑ์การประเมินการทำงานของ อาจารย์ผู้สอนก็ปรับเปลี่ยนตาม ก่อน เปิดภาคเรียน1/52 ทางฝ่ายสำนัก มาตรฐานจะแจกแบบประเมินตนเอง พร้อมเกณฑ์การประเมินที่เปลี่ยนแปลง ไปให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกคน

22 ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

23 3. การ DROP OUT ของนักศึกษา

24 อิสระในการจัดทำหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียน สามารถพัฒนาหลักสูตร ตรงกับความสนใจของผู้เรียนได้มากขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้น

25 นโยบายการให้การศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล พ. ศ. 2552 เปิดโอกาสให้นักเรียนผู้จบ ม.3 มี ทางเลือกที่เป็นอิสระมากขึ้น โดยไม่ ต้องเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเรียน ระหว่าง โรงเรียนรัฐและเอกชนอีกต่อไป

26 กองทุนกู้ยืมรัฐบาลที่จัดให้กับนักเรียน อาชีวะเพิ่มขึ้น

27 นโยบายการศึกษาของรัฐที่ให้มีสัดส่วน นักเรียนอาชีวะเพิ่มขึ้น 10% เป็น 70:30

28 6. ปัจจุบันเน้นต้องมีความรู้ ภาษาต่างประเทศ จึงจัดการเรียนการ สอน TOEIC

29 - ค่านิยมในปริญญาบัตรทำ ให้ผู้จบ ม. ปลาย หันไปเรียนระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ใน มหาวิทยาลัย

30 3. การต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพครูทำให้ มีข้อจำกัดในการสรรหาครู

31 4. นักเรียนทุกสาขาต้องได้มาตรฐาน วิชาชีพเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น

32 5. ระดับปวส. ต่อปริญญาตรี อาจต้อง ใช้เวลาเรียนมากกว่า 2 ปี

33 6. กฏหมายลิขสิทธิซอฟท์แวร์

34 7. พรบ. โรงเรียนเอกชนปี 2550 ทำ ให้เป็นอุปสรรคด้านการบริหาร

35 8. อยู่ในชุมชนที่เป็นหน่วย ราชการ ไม่ใช่ย่านพักอาศัย ทำให้มี นักเรียนมาเรียนน้อย

36 ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบ

37

38 ดังนั้นอาจารย์จะต้องปรับปรุงตัวให้มี ความกระตือรือร้นเหมือนกับอาจารย์ ในหมวดอื่นๆ ฝากให้หัวหน้าหมวด ดูแลลูกหมวดให้ทั่วถึงกันทุกคน


ดาวน์โหลด ppt เปิดประชุมเวลา 09.00 น. รายชื่อผู้เข้าประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google