งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่ร้านค้าควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่ร้านค้าควรทราบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่ร้านค้าควรทราบ

2 สิ่งที่ร้านค้าควรทราบ
การเปิดเอกสารใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมการส่งสินค้า เงื่อนไขการรับสินค้า การนำส่งใบลดหนี้ ตามใบส่งคืนสินค้า วิธีการจ่ายเงินและงวดการจ่ายเงิน ของแต่ละเงื่อนไข ข้อมูลที่นำแสดงบน Web Billing การขอรับ User Name & Password ในการเข้า FAST Web Billing การนำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แทนร้านค้า การสอบถามข้อมูลที่ FAST & ODP สำนักงานใหญ่ /สาขา

3 การเปิดเอกสารใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินพร้อมการส่งสินค้า
เอกสารที่ต้องนำมาพร้อมกับการส่งสินค้า ประกอบด้วย : ต้นฉบับใบส่งสินค้า 1 ฉบับ ต้นฉบับใบกำกับภาษี 1 ฉบับ ( กรณีอยู่ในระบบ VAT ) ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ ใบสั่งซื้อ 1 ฉบับ ( สั่งพิมพ์จาก WEB PO ) สำเนาใบส่งสินค้า ฉบับ แผนกรับ-ส่งสินค้า ประทับตรารับสินค้า บนเอกสารทุกฉบับ และคืน “ สำเนาใบส่งสินค้า” ให้ร้านค้าเก็บเป็นหลักฐาน หมายเหตุ กรณีเอกสารการค้ารวมอยู่ในชุดเดียวกัน คือ ใบส่งสินค้า / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ให้นำส่งเพียง 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ และ สำเนา เอกสาร

4 เงื่อนไขการรับสินค้า
กรณีร้านค้าออกเอกสาร ราคา หรือจำนวน สินค้าไม่ถูกต้อง ตามใบสั่งซื้อ ( PO ) บริษัทจะพิจารณาเงื่อนไขการรับสินค้าในแต่ละกรณีดังนี้ :

5 เงื่อนไขการรับสินค้า
No กรณี PO Invoice สินค้าจริง บริษัททำการรับสินค้า ใบส่งคืนสินค้า ( Auto Return) หมายเหตุ ใบรายงาน ปัญหา 1 ส่งสินค้าตรงตามใบสั่งซื้อ 10 - 2 ส่งสินค้าเกินจำนวนสั่งซื้อ เฉพาะจำนวน 12 คืนเฉพาะสินค้าที่เกิน มี 3 ส่งสินค้าเกินจำนวนสั่งซื้อ ทั้งจำนวน & INV. คืนสินค้าที่เกิน PO จำนวน 2 ชิ้น โดยร้านค้าออกใบลดหนี้ 4 ส่งสินค้าน้อยกว่าจำนวนที่สั่งซื้อ 8 PO ใช้แล้วไม่สามารถใช้ได้อีก

6 เงื่อนไขการรับสินค้า...(ต่อ) บริษัททำการรับสินค้า
No. กรณี PO Invoice สินค้าจริง บริษัททำการรับสินค้า ใบส่งคืนสินค้า (Auto Return) หมายเหตุ ใบรายงาน ปัญหา 5 ส่งสินค้าราคาต่ำกว่าใบสั่งซื้อ 10 ชิ้น 110 บาท 100 บาท รับสินค้า โดยเปิด PO ใหม่ ซึ่งมีผลในวันถัดไป - 6 ส่งสินค้าขาดจำนวน ( Invoice ถูกต้อง) 10 8 2 รับสินค้าตาม INV โดยมี Auto Return สินค้าขาดส่ง 2 ชิ้น โดยร้านค้าออกใบลดหนี้ มี 7 จำนวนสินค้าจริงกับจำนวนชิ้นใน Invoice ไม่ถูกต้อง 12 9 ไม่รับสินค้า

7 เงื่อนไขการรับสินค้า...(ต่อ) บรัษัททำการรับสินค้า
No กรณี PO Invoice สินค้าจริง บรัษัททำการรับสินค้า ใบส่งคืนสินค้า ( Auto-Return ) หมายเหตุ ใบรายงาน ปัญหา 8 ส่งสินค้าไม่ตรงตามสั่ง ปากกา 10 ปากกา 10 ไม้บรรทัด 10 ไม่รับสินค้า - 9 ส่งสินค้าโดยไม่มีใบสั่งซื้อ 10 ชิ้น

8 การส่งใบลดหนี้ ( Credit Note) ตามใบส่งคืนสินค้า
ต้นฉบับใบลดหนี้ ฉบับ สำเนาใบลดหนี้ ฉบับ ใบส่งคืนสินค้า ฉบับ หมายเหตุ จำนวนเงินในใบลดหนี้ต้องเท่ากันกับใบส่งคืนสินค้า และ จัดทำใบลดหนี้ ตามใบส่งคืนสินค้า แบบ 1 : 1 เสมอ นำส่งใบลดหนี้ได้ที่ FAST อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ สีลม ชั้น 4 ได้ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา – น.

9 การส่งใบลดหนี้ ( Credit Note) ตามใบส่งคืนสินค้า
FAST จะประทับตรารับเอกสารลงในสำเนาใบลดหนี้ และ คืนให้ร้านค้าเพื่อเป็นหลักฐานการรับใบลดหนี้ ใบส่งคืนสินค้าของวันที่ 1 – 30 ในแต่ละเดือน กำหนดให้ส่งใบลดหนี้ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป กรณีส่งใบลดหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดวันตามข้อ 4 ร้านค้าจะถูก Hold Payment กรณีร้านค้าติดประเด็นเรื่องระบบ ไม่สามารถออก ใบลดหนี้ 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบส่งคืนสินค้าได้ ให้ร้านค้าทำหนังสือแจ้งไปยังฝ่าย Financial Controller ที่ ODP สำนักงานใหญ่ ตึกจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 14

10 วิธีการจ่ายเงินและงวดการจ่ายเงิน ของแต่ละเงื่อนไข สิ่งที่ร้านค้าควรทราบ
การจ่ายเงินของแต่ละเงื่อนไข ( Due Payment & Payment Method) เงื่อนไข วิธีการจ่าย งวดการจ่าย เครดิต 30 วัน & 60 วัน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จ่ายศุกร์ที่ 1 ของเดือน ที่ 3 เครดิต 45 วัน & 75 วัน จ่ายศุกร์ที่ 4 ของเดือน ที่ 3

11 วิธีการจ่ายเงินและงวดการจ่ายเงิน ของแต่ละเงื่อนไข
ยกตัวอย่าง การจ่ายชำระค่าสินค้าในแต่ละงวดของแต่ละเงื่อนไข เงื่อนไข ข้อมูลจ่าย กำหนดจ่าย Credit 30 วัน INVOICE รับตั้งแต่วันที่1-31 ธันวาคม 51 INVOICE รับตั้งแต่วันที่1-31 มกราคม 52 วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 52 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 52 Credit 60 วัน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 52 Credit 45 วัน วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 52 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 52 Credit 75 วัน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 52

12 วิธีการจ่ายเงินและงวดการจ่ายเงิน ของแต่ละเงื่อนไข
วิธีการจ่ายชำระค่าสินค้า ผ่านระบบของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ จ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ทางร้านค้า ตามเลขที่บัญชีธนาคารของร้านค้า ธนาคารจะจัดส่ง ใบแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงิน ให้ร้านค้าทราบก่อนวันจ่ายล่วงหน้า 1 วัน โดยระบบจะ Auto Fax เอกสารส่งให้ ตามเบอร์ FAX ที่ร้านค้าแจ้งเมื่อทำการใบเปิดหน้าบัญชี หมายเหตุ กรณีที่ร้านค้าไม่ได้รับใบแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงิน สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ใหม่ ตามเงื่อนไขกำหนด ดังนี้ กรณีร้องขอภายใน 1 เดือนนับจากวันที่จ่าย - ให้ร้านค้าแจ้งขอเอกสารที่ธนาคาร กรณีร้องขอภายหลัง โดยมีระยะเวลาเกิน 1 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่จ่าย – ให้ร้านค้าแจ้งขอเอกสารผ่านทาง ได้ที่ FAST

13 วิธีการจ่ายเงินและงวดการจ่ายเงิน ของแต่ละเงื่อนไข
วิธีการจ่ายชำระค่าสินค้า ผ่านระบบของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ต่อ) ร้านค้า สามารถติดต่อ ขอรับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทฯทำการหักหน้าบัญชี ได้ที่ ธนาคาร โดยให้นำใบแจ้งรายละเอียดการจ่าย แสดงเป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ทุกวันทำการ ดังนี้ กรณีขอรับเอกสาร ในวันเดียวกันกับวันที่จ่าย ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป กรณีขอรับเอกสารในวันอื่น สามารถติดต่อขอรับได้ ตั้งแต่เริ่มเวลาเปิดทำการธนาคาร สถานที่ตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ( Standard Chartered ) Pick & Place Center ( พิค แอนด์ เพลส เซ็นเตอร์ ) 900/31 อาคารชุดเอสวีซิตี้ เลขที่ 12 ชั้น LG ห้อง 4/2-6 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนามวา กรุงเทพฯ 10120 หมายเลขโทรศัพท์

14 ข้อมูลที่แสดงบน Web Billing ของ FAST
ข้อมูลข่าวสาร Highlight แจ้งเรื่องด่วน ข่าวทั่วไป ข้อมูลเฉพาะร้านค้า (ต้องใช้ Username & Password ) ข้อมุลร้านค้าเงื่อนไข Consignment ข้อมุลร้านค้าเงื่อนไข Credit ข้อมูลอื่นๆ & ข่าวสารอื่นๆ

15 ข้อมูลที่แสดงบน Web Billing

16 ข้อมูลที่แสดงบน Web Billing

17 ข้อมูลที่แสดงบน Web Billing

18 ข้อมูลที่แสดงบน Web Billing
ข้อมูลร้านค้าเงื่อนไข Credit รายงาน ระยะเวลานำแสดงบน WEB Billing รายงานเช็คคงค้าง ภายในวันที่ 10 ของเดือน รายงาน RTV Note สำหรับร้านค้าที่ไม่ได้นำส่งใบลดหนี้ กรณีส่งคืนปกติ แจ้งขึ้น WEB 2 รอบ ประมาณวันที่ 3 ของเดือนถัดไป แจ้งเพื่อทราบ โดยร้านค้าต้องนำส่งใบลดหนี้ ภายในวันที่ 10 วันที่ 20 ของเดือนถัดไป แจ้งเพื่อทราบในการถูก Hold Payment รายงาน RTV Note & Invoice สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้นำส่งใบลดหนี้ กรณี Auto Return ทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

19 ข้อมูลที่แสดงบน Web Billing
ข้อมูลร้านค้าเงื่อนไข Credit รายงาน ระยะเวลานำแสดงบน WEB Billing รายงาน RTV Note & Invoice สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้นำส่งใบลดหนี้ กรณี Auto Return ------ไม่มี------ รายงาน RTV Note & Invoice ที่ถูกระงับจ่ายเนื่องจากยังไม่ได้รับใบลดหนี้ กรณีส่งคืนปกติ รายงาน RTV Note & Invoice ที่ถูกระงับจ่ายเนื่องจากยังไม่ได้รับใบลดหนี้ กรณี Auto Return ประมาณวันที่ 20 ของเดือนถัดไป รายงานการจ่ายค่าสินค้า ก่อนวันครบกำหนดการจ่ายเงิน 5 วันทำการ

20 การขอรับ User Name & Password
ร้านค้าสามารถขอรับ User name & Password เพื่อเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ บน FAST Web Billing Address : ได้ 2 แนวทางดังนี้ แนวทางที่ 1 ร้านค้าติดต่อรับที่ FAST Customer Service อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ สีลมชั้น 4 โดยนำหลักฐานมาแสดง ประกอบด้วย : 1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท ลงบนหนังสือ 2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ที่มาขอรับ สามารถเข้ามารับได้ ทุกวัน ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการ ในเวลา –12.00 น. และ เวลา น.

21 การขอรับ User Name & Password
แนวทางที่ 2 ขอรับ Password & User Name ผ่านทาง โดยร้านค้าแจ้ง รายละเอียด ประกอบด้วย : 1. รหัสร้านค้า 2. ชื่อร้านค้า โดยส่ง เพื่อขอรับ Password & User Name ได้ที่ Address : และ ทางร้านค้าจะได้รับเอกสารคู่มือการใช้ Web Billing และ สิ่งที่ร้านค้าควรทราบ สำหรับเป็นข้อมุลในการดำเนินการ

22 การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนร้านค้า
สำหรับรายได้ทุกประเภทที่บริษัทฯเรียกเก็บจากร้านค้า เฉพาะ เงื่อนไข “ หักหน้าบัญชี “ จากค่าสินค้า ค่าทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่บริษัทฯ จ่ายชำระให้ร้านค้า ทางบริษัทฯจะเป็นผู้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนร้านค้า โดยขอให้ร้านค้าตอบรับในเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ใบเสร็จรับเงินหรือ ใบกำกับภาษี ที่บริษัทออกให้จากรายได้ที่หน้าบัญชีจะเพิ่มข้อความ “บริษัทได้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับค่า......(รายได้)....ในอัตรา.....(WHT)….% เป็นจำนวนเงิน บาทแทนร้านค้าแล้ว และจะดำเนินการนำส่งภาษีดังกล่าวต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป” กรมสรรพากรอนุโลมให้ร้านค้าใช้ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี ที่มีข้อความตาม (1) เป็นหลักฐานยืนยันการหักภาษี ณ ที่จ่ายของร้านค้า โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆเพิ่มเติม

23 การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนร้านค้า
ร้านค้าไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อขอเรียกเงินคืนจากบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป

24 การสอบถามข้อมูล สอบถามเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อที่ FAST
ข้อมูลบน WEB Billing ได้แก่ รายงานต่างๆที่แสดงบน WEB ขั้นตอนการใช้ WEB Billing การขอ User Name & Password ( รวมทั้งกรณีจำ Password ไม่ได้ ) ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่าย ชำระค่าสินค้าทุกเงื่อนไข การขอเอกสาร และ สอบถามในเรื่องเอกสารการเงินและบัญชีได้แก่ ประวัติการจ่ายชำระค่าสินค้า การนำส่งใบลดหนี้ /ใบเพิ่มหนี้ การส่งจดหมายขอยันยอดเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ระหว่างกัน การรับวางบิลยอดขายประเภทสินค้าบริการ

25 การสอบถามข้อมูล ช่องทางติดต่อ FAST โทรศัพท์ Call Center : 02-100-5777

26 การสอบถามข้อมูล สอบถามเรื่องดังต่อไปนี้ให้ติดต่อที่ ODP สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา เรื่องที่สอบถาม ติดต่อ สำนักงานใหญ่ การรับคืนสินค้า ไม่ได้รับใบส่งคืนสินค้า RTV Note การเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่ รวมทั้งเบอร์โทรสารและโทรศัพท์ รายการแจ้งหนี้ต่างๆ ที่ไม่ตรงตามข้อตกลง ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ :

27 การสอบถามข้อมูล สอบถามเรื่องดังต่อไปนี้ให้ติดต่อที่ ODP สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา เรื่องที่สอบถาม ติดต่อ สาขา การขอยกเลิกเอกสารซื้อ และ การส่งคืนสินค้า ODP แต่ละสาขา

28 ขอบคุณค่ะ....


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่ร้านค้าควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google