งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

235015, 305450 Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชาปัญญาประดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "235015, 305450 Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชาปัญญาประดิษฐ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 235015, 305450 Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชาปัญญาประดิษฐ์

2 Lecturer Lecturer: อ. ณรงค์ชัย มุ่งแฝง กลาง Office : อาคาร ICT ห้อง ICT 1443 Email : narongchai.mo@up.ac.th URL: www.ict.up.ac.th/narongchai.m o Office Hours : Mon. 13:00 – 16:00 Thu. 09:00 – 12:00

3 Outline Course Description 1 p p 2 Assessment 3 Corse Outline 4 Regulations 5 Objectives

4 Course Description ไทย : หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขั้นตอนวิธีการ ค้นหาการแทนความรู้โดยใช้ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรมความรู้ โปรล็อกเบื้องต้น การ ประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น การ เรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาท เทียม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม หุ่นยนต์ อังกฤษ : -

5 objectives เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และเทคนิค ต่างๆ ของปัญญาประดิษฐ์ นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงาน ในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม นิสิตสามารถนำความรู้พื้นฐานในรายวิชา ปัญญาประดิษฐ์เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาใน เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

6 Assessment (1) เกณฑ์การประเมิน – อิงเกณฑ์ 80 - 100A 75 - 79B+ 70 – 74B 65 – 69C+ 60 – 64C 55 – 59D+ 50 – 54D 00 – 49F หมายเหตุ – เกณฑ์คะแนนที่กำหนดนั้น อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

7 Assessment (2) สอบย่อย 2 ครั้ง 20%  ทุจริตครั้งใดครั้งหนึ่งติด F ทันที คะแนนเข้าห้องและคะแนนส่งงานในคาบ เรียน 20 %  กรณีขาดเรียนโดยไม่มีใบลาลดคะแนน ครั้งละ 2% สอบกลางภาค 30%  ทุจริตครั้งใดครั้งหนึ่งติด F ทันที สอบปลายภาค 30%  ทุจริตครั้งใดครั้งหนึ่งติด F ทันที

8 Crouse Outline (1) ครั้ ง หัวข้อวันที่ 1 แนะนำรายวิชาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) นิยามและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ (Definition and History of Artificial Intelligence) 9ก.ย.579ก.ย.57 2 การแก้ปัญหาและการค้นหาคำตอบทาง ปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสถานะ (Search Space) เทคนิคการค้นหาแบบบอด (Blind Search) 9ก.ย.579ก.ย.57 3 การแก้ปัญหาและการค้นหาคำตอบทาง ปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการค้นหาแบบฮิวริสติก (Heuristics Search) ก.ย.57ก.ย.57

9 Crouse Outline (2) ครั้ ง หัวข้อ วัน ที่ 4 การแก้ปัญหาและการค้นหาคำตอบทาง ปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการค้นหาแบบฮิวริสติก (Heuristics Search)( ต่อ ) - 5 การแทนความรู้ ตรรกะเพรดิเคต กฎการอนุมาน การแทนค่าและการทำให้เท่ากัน รีโชลูชัน - 6 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ตัวแจงส่วนจากบนลงล่าง ตัวแจงส่วนตาราง ไวยากรณ์ข่ายงานเปลี่ยนสถานะ -

10 Crouse Outline (3) ครั้ ง หัวข้อวันที่ 7 การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น นิยามและการประยุกต์การเรียนรู้ของ เครื่อง - 8 สอบกลางภาค - 9 การเรียนรู้ เทคนิคและตัวอย่างการเรียนรู้โดยการ จำ เทคนิคและตัวอย่างการเรียนรู้โดยการ วิเคราะห์ความแตกต่าง เทคนิคและตัวอย่างการเรียนรู้ด้วย เวอร์ชันสเปซ 14 ส. ค. 56

11 Crouse Outline (4) ครั้ ง หัวข้อวันที่ 11 การทำงานแบบวนซ้ำ 21 ส. ค. 56 12 การเขียนโปรล็อกเบื้องต้น 28 ส. ค. 56 13 โครงข่ายประสาทเทียม (Neuron Network) เพอร์เซปตรอน ข่ายงานหลายชั้นและการ แพร่กระจายย้อนกลับ ตัวอย่างการเรียนรู้ด้วยข่ายงาน ประสาทเทียม 4 ก. ย. 56

12 Crouse Outline (5) ครั้ ง หัวข้อวันที่ 14 ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) การคัดเลือกประชากรดีสุด การจับคู่ประชากร การกลายพันธุ์ การสุ่มสร้างประชากร การแทนที่ประชากร - 1515 การเรียนรู้ของหุ่นยนต์ (Robotic Learning) - 1616 สอบปลายภาค -

13 Regulations (1) ตรวจสอบวันเวลาเข้าเรียนและ ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง แต่งกายให้เรียบร้อยถูกระเบียบสถาบันฯ ไม่นำอาหารเครื่องดื่มเข้าห้องปฏิบัติการ เอกสารประกอบการเรียนให้จัดเตรียมมา ทุกครั้งในระหว่างการเรียนแต่ละสัปดาห์ โดยรับได้จากเว็บไซต์รายวิชา ให้นักศึกษาทำการทดลองตามเอกสารด้วย ตนเอง หากไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์และ ผู้ช่วยสอนประจำห้อง ห้ามใช้คอมพิวเตอร์กระทำการอื่นที่ไม่เกี่ยว ของกับบทเรียน เช่น เล่นเกมส์ เล่น อินเตอร์เน็ต ดูคลิปลับ และอื่นๆ

14 Regulations (2) ในกรณีการลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ แนบพร้อมใบลา ในกรณีลากิจอนุญาตเฉพาะการทำกิจกรรม ในฐานะตัวแทนสถาบันเท่านั้น การลาป่วย และลากิจ ต้องแจ้งอาจารย์ ผู้สอนเท่านั้น ลาป่วยต้องส่งเอกสารภายใน 7 วัน ( นับตั้งแต่วันลา ) ลากิจต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 7 วัน

15 Regulations (3) การคิดคะแนนในการเข้าห้องปฏิบัติการ 1 ครั้งประกอบด้วยคะแนนเข้าห้องปฏิบัติการ 0.5 คะแนน นักศึกษาจะได้คะแนนจากการเข้า ห้องปฏิบัติการไม่เกินเวลา 15 นาที ถ้าเข้า หลังจาก 15 นาที จะไม่ได้คะแนน คะแนนการส่งโปรแกรมในห้องปฏิบัติการ 0.5 คะแนน นักศึกษาจะได้คะแนนจากการส่ง โปรแกรมให้อาจารย์และผู้ช่วยสอนใน ห้องปฏิบัติการตรวจภายในเวลาชั่วโมงทำ ปฏิบัติครั้งต่อครั้ง โดยโจทย์จะมาจากเอกสาร การทดลอง ที่เจ้าหน้าที่จะกำหนดให้นักศึกษา ทำภายในแต่ละห้อง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 ข้อ

16 Regulations (4) การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้วิธีการ หรืออัลกอริธึมที่ได้เรียนในห้องเรียนเป็น เครื่องมือสำคัญในการเขียนโปรแกรมเพื่อ ส่งงาน งานที่ได้รับมอบหมาย  ต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้น ห้ามคัดลอกจาก เพื่อนกลุ่มอื่นๆ  ในกรณีที่คัดลอก ให้เอาคะแนนที่ตรวจ มาหารจำนวนคนทั้งหมด  ตรวจสอบชื่อ รหัสนักศึกษาให้เรียบร้อย ก่อนส่งงาน  ส่งงานให้ตรงเวลาเท่านั้น  ไฟล์งานมีไวรัสหรือก่อความเสียหายเป็น สิ่งต้องห้าม

17 Regulations (5) บ้านพัก และ โทรศัพท์มือถืออาจารย์ เป็น สิ่งต้องห้าม ยกเว้นตัวแทนของรายวิชา การ ทุจริต ต่อการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ( สอบย่อย หรือ Midterm หรือ Final ติด F อัตโนมัติ ) การส่งข้อสอบกระดาษเปล่า หรือทำ ข้อสอบน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ (F อัตโนมัติ ) เวลาเข้าเรียนไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ หมด สิทธิ์สอบทุกกรณีและติด F อัตโนมัติ

18 Books(1)

19 Books(2)

20 Books(3)


ดาวน์โหลด ppt 235015, 305450 Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชาปัญญาประดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google