งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fundamental of Database Systems ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ธนวัฒน์ แซ่เอียบ โฮมเพจรายวิชา : /db.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fundamental of Database Systems ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ธนวัฒน์ แซ่เอียบ โฮมเพจรายวิชา : /db."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fundamental of Database Systems ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ธนวัฒน์ แซ่เอียบ โฮมเพจรายวิชา : /db

2 Objectives 1. เพื่อให้สามารถออกแบบรูปแบบจำลองเชิง แนวคิดและนอร์มัลไลเซซั่นได้ 2. เพื่อให้สามารถสร้างและดูแลระบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 3. สามารถสร้างคำถามจากระบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์และนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้

3 Course Lecture – วันศุกร์ เวลา ห้อง C104 Lab – วันพฤหัส เวลา ห้อง B101 – การเขียนโปรแกรมภาษา SQL + Java

4 Books Database System Concepts : SILBERSCHATZ, KORTH, SUDARSHAN

5

6 Evaluation การสอบกลางภาค 30% การสอบปลายภาค 40% การสอบภาคปฏิบัติ 15% การบ้านและรายงาน 10% ( ให้เขียนด้วยลายมือ ของตนเอง ) จิตพิสัย 5%

7 To be successful in the course อ่านและเรียนรู้จากหนังสือ ตั้งใจเรียนในชั่วโมง lecture และ lab สอบถามถ้าไม่เข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt Fundamental of Database Systems ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ธนวัฒน์ แซ่เอียบ โฮมเพจรายวิชา : /db.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google