งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3 วิถีแห่งองค์กรอัจฉริยะ ความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร อาจไม่สำคัญเท่าความสามารถในการปรับตัว การเรียนรู้ การสร้างและการใช้ความรู้ ที่นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าขององค์กร ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๐

4 วิถีแห่งองค์กรอัจฉริยะ Knowledge-based organization Knowledge-creating organization Value-added

5 วิถีแห่งองค์กรอัจฉริยะ Knowledge Body of knowledge Knowledge spiral Application of knowledge Leverage of knowledge Organization Intelligence

6 พัฒนาความสามารถสู่องค์กรอัจฉริยะ ๑. มีความมุ่งหมาย มุ่งมั่นที่ชัดเจน มั่นคง ไม่คลอนแคลน ๒. ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ๓. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ที่กลมกลืนกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ๔. ภาวะผู้นำ และทีมแกนนำจัดการความรู้

7 พัฒนาความสามารถสู่องค์กรอัจฉริยะ ๕. จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ๖. พัฒนาทักษะพื้นฐานของพนักงาน ๗. พัฒนาทักษะในการใช้ “ตัวช่วย” ต่อการจัดการความรู้ ๘. องค์กรที่ “ไร้กำแพง” ๙. บรรยากาศแห่งอิสรภาพ และบรรยากาศเชิงบวก

8 พัฒนาความสามารถสู่องค์กรอัจฉริยะ ๑๐. จัดการคนเก่ง จัดการขุมทรัพย์ทางปัญญา ๑๑. มีและใช้ระบบบันทึก “ขุมความรู้” และ “คลังความรู้” ๑๒. มีและใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

9 พัฒนาความสามารถสู่องค์กรอัจฉริยะ พัฒนาทักษะในการใช้ “ตัวช่วย” ต่อการจัดการความรู้ มีและใช้ระบบบันทึก “ขุมความรู้” และ “คลังความรู้” มีและใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

10 OI : Technological Integration Organization Intelligence Information Repository Network & Communities Community of Practice Technologies for Communication & Knowledge Sharing Technologies for Discovery & Creation Technologies for Managing Repositories

11 KM : Technological Integration Knowledge Management Document & Content Management Systems Search Engines e-Learning e-Discussion / Web board e-Meeting Systems & VDO Conference e-Broadcasting Groupware Weblog

12 KM & OI : Technological Integration Share Knowledge Distribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge

13 KM & OI : Technological Integration Share Knowledge Distribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge Group Collaboration Systems Groupware Intranet

14 KM & OI : Technological Integration Share Knowledge Distribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge Office Systems Word Processing Desktop Publishing Electronics Calendars Desktop Databases

15 KM & OI : Technological Integration Share Knowledge Distribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge Knowledge Work Systems Computer-Aided Design: CAD Virtual Reality Investment Workstations

16 KM & OI : Technological Integration Share Knowledge Distribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge Artificial Intelligence Systems Expert Systems Neural Network Fuzzy Logic Genetic Algorithm Intelligent Agents

17 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์

18 วิทยากร อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google