งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Electrical Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Electrical Engineering"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Electrical Engineering
ELECTRIC CIRCUITS By Dr. Boonying Charoen Department of Electrical Engineering Khon Kaen University

2 Course Syllabus Objectives : เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานที่ใช้ใน การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ทั้งในสภาวะคงที่และทรานเซียนท์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเชิงความถี่ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในสภาวะสัญญาณป้อนเข้าแบบต่อเนื่อง ไม่เป็นรูปคลื่นซายน์

3 Course Syllabus Prerequisite :   Co – Requisite Fundamental of Physics II Textbooks : R.C. Dorf & J.A. Svoboda : “Introduction to Electric Circuits”, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2001. Recommendation Readings : J.W. Nilsson : “Electric Circuits”, 5th Edition, Addison – Wesley Pub., Co., 1998.

4 Course Syllabus Course Description : กฎต่าง ๆ เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า วงจรความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์วงจรในสภาวะทรานเซียนท์ วงจร RLC ผลตอบสนองเชิงความถี่ วงจรเรโซแนนท์ วงจรไฟฟ้า 3 เฟส อนุกรมฟูเรียร์ และการประยุกต์ในวงจรไฟฟ้า Examination : Midterm Examination 40 % Final Examination % Tests % Homework/Attendances 10 %


ดาวน์โหลด ppt Department of Electrical Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google