งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE SAKKAYAPHOP PRAVESJIT Room : ICT 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ARTIFICIAL INTELLIGENCE SAKKAYAPHOP PRAVESJIT Room : ICT 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE SAKKAYAPHOP PRAVESJIT E-mail : sakkayaphop@yahoo.comsakkayaphop@yahoo.com Room : ICT 1

2 คะแนน รายละเอียดคะแนน (%) เข้าห้อง 10 โปรเจ็ค 30 กลางภาค 40 ปลายภาค 20 รวม 100 2

3 Grade เกรดคะแนน A80 - 100 B+75 - 79 B70 - 74 C+65 - 69 C60 - 64 D+55 - 59 D50 - 54 F0 - 49 3

4 4 Chapter 1 INTRODUCTION TO ARTIFICAL INTELLIGENCE

5 5 Learning Objectives  ทำความเข้าใจแนวความคิดและวิวัฒนาการของ artificial intelligence (AI)

6 6 Concepts and Definitions of Artificial Intelligence  Knowledge-based systems (KBS) เทคโนโลยีที่ใช้ qualitative knowledge แทนที่จะใช้ mathematical models มาให้การสนับสนุนความ ต้องการ  นิยามของ Artificial intelligence (AI)  Artificial intelligence (AI) สาขาย่อยของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ symbolic reasoning และ problem solving  Turing test การทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อวัดความเป็น “intelligence” ของคอมพิวเตอร์

7 7 Concepts and Definitions of Artificial Intelligence  คุณสมบัติของ artificial intelligence  การประมวลผลโดยใช้สัญลักษณ์ (Symbolic processing)  ตัวเลข กับ สัญลักษณ์ (Numeric versus symbolic)  อัลกอริธึม กับ สามัญสำนึก (Algorithmic versus heuristic)  Heuristics องค์ความรู้ที่ใช้ตัดสินใจแบบไม่เป็นทางการในพื้นที่ ๆ ต้องใช้งานซึ่งประกอบด้วย “rules of good judgment” ในด้านนั้น ๆ Heuristics ยังประกอบด้วย องค์ความรู้ว่า จะแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลได้อย่างไร จะวางแผนขั้นตอนในการ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างไร จะประปรุง ประสิทธิภาพได้อย่างไร และ อื่น ๆ

8 8 Concepts and Definitions of Artificial Intelligence  การอนุมาน (Inferencing)  ความสามารถในการให้เหตุผลซึ่งทำให้สามารถ สร้างองค์ความรู้ในระดับสูงจากสามัญสำนึกที่มีอยู่ (existing heuristics)  การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning)  ความสามารถในการเรียนรู้ที่ยอมให้ระบบปรับ พฤติกรรมของตัวระบบเองและสนองตอบต่อการ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอก

9 9 The Artificial Intelligence Field  วิวัฒนาการของ artificial intelligence  ช่วงเวลาที่ได้คำตอบมาแบบง่าย ๆ (Naïve solutions stage)  ช่วงเวลาที่ใช้กรรมวิธีแบบทั่ว ๆ ไป (General methods stage)  ช่วงเวลาที่ใช้องค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่ง (Domain knowledge stage)  Expert system หรือ knowledge-based system  ช่วงเวลาที่รวมหลายอย่างเข้าด้วยกัน (Multiple integration stage)  ช่วงเวลาที่สร้างโปรแกรมประยุกต์ฝังตัวเอาไว้ (Embedded applications stage)

10 10 The Artificial Intelligence Field

11 11 The Artificial Intelligence Field

12 12 The Artificial Intelligence Field  การประยุกต์ใช้ artificial intelligence  Expert system (ES) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กรรมวิธีของความเป็นเหตุเป็น ผลพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในขอบเขตที่กำหนดให้ เฉพาะอันก่อให้เกิดคำแนะนำ หรือ ข้อเสนอแนะ ( เหมือนความชำนาญของมนุษย์ ) ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงในงาน ด้านใดด้านหนึ่ง ( ที่มนุษย์สามารถทำได้ ) ซึ่งต้องให้ การศึกษาและฝึกอบรมเป็นพิเศษนานหลายปี

13 13 The Artificial Intelligence Field  การประมวลผลโดยใช้ภาษาธรรมชาติ (Natural language processing (NLP)) การใช้ตัวประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อเชื่อมต่อกับ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (computer-based system)  NLP มีสองสาขาย่อย คือ  การเข้าใจภาษาธรรมชาติ (Natural language understanding)  การสร้างภาษาธรรมชาติ (Natural language generation)  การเข้าใจคำพูด ( เสียง ) (Speech (voice) understanding) การแปลเสียงของมนุษย์ไปสู่คำแต่ละคำและประโยค ซึ่งสามารถเข้าใจได้โดยคอมพิวเตอร์

14 14 The Artificial Intelligence Field  Robotics and sensory systems  หุ่นยนต์ (Robot) เครื่องจักรที่มีความสามารถในการทำงานที่มนุษย์ ต้องทำด้วยมือได้ โดยที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าไป เกี่ยวข้อง  หุ่นยนต์ที่เป็น “intelligent” จะมีอุปกรณ์ตรวจจับ (sensory apparatus) เช่น กล้อง เป็นต้น เพื่อใช้ รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานของ หุ่นยนต์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับตัวมัน

15 15 The Artificial Intelligence Field  Computer vision and scene recognition  การรู้จำสิ่งที่เห็น (Visual recognition) รูปแบบบางอย่างของ computer intelligence และ decision-making โดยทำการเปลี่ยนสารสนเทศที่ มองเห็น (digitized visual information) อันเป็นการ รับเข้ามาจากตัวตรวจจับของเครื่องจักร เช่น กล้อง เป็นต้น  เป้าประสงค์พื้นฐานของ computer vision ก็คือทำ การแปลความหมายของฉากสถานการณ์ (scenario) แทนที่จะเป็นการสร้างภาพออกมา

16 16 The Artificial Intelligence Field  Intelligent computer-aided instruction (ICAI) การใช้ AI techniques สำหรับทำการฝึกอบรมหรือสอน ผ่านทางคอมพิวเตอร์  Intelligent tutoring system (ITS) Self-tutoring systems ที่สามารถให้แนวทางผู้เรียน ถึงแนวทางที่ดีที่สุดโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้  Automatic programming  ยอมให้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นแบบสร้างขึ้น โดยอัตโนมัติโดยอาศัย AI techniques ที่ฝังตัวอยู่ใน compilers

17 17 The Artificial Intelligence Field  Neural computing  Neural (computing) networks การออกแบบคอมพิวเตอร์ผ่านการทดลองเพื่อทำการ สร้าง intelligent computers ที่ทำงานในในเชิง ฟังก์ชันที่จำลองแบบมาจากสมองของมนุษย์  Game playing  เป็นด้านหนึ่งที่นักวิจัยด้าน AI สนใจค้นคว้า  ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์สำหรับการเสาะหากล ยุธท์ใหม่ ๆ และ แนวความคิดใหม่ ๆ เพราะว่า ผลลัพธ์ที่ได้ง่ายต่อการทำการวัด

18 18 The Artificial Intelligence Field  Language translation การแปลภาษาอัตโนมัติ (Automated translation) โดย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาทำการแปลคำหรือประโยค จากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยไม่ต้องใช้มนุษย์ เข้าไปช่วยแปล  Fuzzy logic แนวทางที่เหมาะสมทางตรรกะแห่งความเป็นเหตุผลที่ สามารถจัดการกับสารสนเทศที่ไม่แน่นอนหรือแยกเป็น ส่วน ๆ (partial information) มีลักษณะคล้ายกับ ความคิดของมนุษย์และมักนำมาใช้กับ expert systems

19 19 The Artificial Intelligence Field  Genetic algorithms Intelligent method ที่ใช้คอมพิวเตอร์จำลอง กระบวนการวิวัฒนาการโดยธรรมชาติเพื่อค้นหารูปแบบ ต่าง ๆ จากกลุ่มของข้อมูลกลุ่มหนึ่ง  Intelligent agent (IA) expert system หรือ knowledge-based system ที่ฝัง ตัวอยู่ใน computer-based information systems ( หรือ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบ ) เพื่อทำให้มัน ฉลาดขึ้น

20 20 จบหัวข้อ 12  คำถาม ………..


ดาวน์โหลด ppt ARTIFICIAL INTELLIGENCE SAKKAYAPHOP PRAVESJIT Room : ICT 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google