งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการ ห้องสมุดมีชีวิต และการขยายเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการ ห้องสมุดมีชีวิต และการขยายเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการ ห้องสมุดมีชีวิต และการขยายเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต

2 ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี รุ่นที่ 3 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

3 ห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

4 ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 5 ประเภท 2 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

5 L = leaning person I = Interesting V = Vision I = Intelligent N = News G = Games

6 L = learning centre I = Innovation B = Best practice R = Responsibility A =Acheivement L = Languages Y = Yearn for

7 วิธีการดำเนินการ การดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี

8 ขั้นตอนการดำเนินงานห้องสมุดมี ชีวิต 1. แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด 2. จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดการดำเนินงาน ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. ประชุมคณะกรรมการและประชุมชี้แจงครูทั้ง โรงเรียน 4. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายจากสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ TK park ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติกกรุงเทพฯ 5. กำหนดรายการที่จะพัฒนา

9 6. จัดทำรูปแบบรายการ 7. จัดจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ / จัดซื้อหนังสือสื่อ การเรียนรู้ 8. ดำเนินการจัดและตกแต่งห้องสมุดบริเวณ ใกล้เคียง และลงรายการหนังสือสื่อใหม่และการ จัดเข้าชั้นวาง 9. ปรับปรุงและพัฒนาคิดค้นกิจกรรมส่งเสริมการ อ่าน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 10. การกำหนดรูปแบบการให้บริการห้องสมุด ต้นแบบในโรงเรียน 11. กำหนดรูปแบบแนวทางขยายเครือข่ายและ เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ขั้นตอนการดำเนินงานห้องสมุดมี ชีวิต

10 ผู้แทนสำนักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษา สพฐ. มาเยี่ยมห้องสมุด โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ พร้อมทั้งให้ คำแนะนำในการปรับปรุงห้องสมุด ให้เป็น ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11 โรงเรียนปลายหาดสำราญวิทยา มา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ ปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

12 โรงเรียนกันตังพิทยากร เยี่ยมชม ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี

13 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 13 นิเทศติดตามการ ดำเนินงานของโรงเรียน

14 ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นคณะนิเทศและติดตามการวาง แผนการปฏิบัติงานในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียน เยี่ยม ชมห้องสมุด

15 บันทึกการเยี่ยมชมห้องสมุด


ดาวน์โหลด ppt นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการ ห้องสมุดมีชีวิต และการขยายเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google