งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 2. ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 2. ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายนามสมาชิกคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 2. ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา 3. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ 4. อ.ทิพวรรณ รัตนวงศ์ 5. ผศ.มลฑา เมืองทรัพย์ 6. อ.ภณ ใจสมัคร 7. อ.มาโนช พรหมปัญโญ 8. อ.พิสุทธิ์ พวงนาค 9. น.ต.หญิง เกสร เกษมสุข 10. อ.ศุลีมาศ โพธินิล 11. อ.พจมาลย์ สกลเกียรติ 12. ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

2 ยุทธศาสตร์ 1 เครือข่ายเข้มแข็ง
กลยุทธ์: ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สอน สื่อการสอน และนวัตกรรมการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ ๆ (GE Learning Innovation) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สอน โครงการสร้างสื่อการตระหนักรู้การเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคม ASEAN Objective: 1. สร้างความเข้าใจ/ตระหนักรู้ Objective: 2. ปรับทัศนคติ/ปรับตัว

3 ยุทธศาสตร์ 1 เครือข่ายเข้มแข็ง
โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชา GE Objective: 1 สาระการเรียนตามกรอบ TQF-GE Objective: 2 เทคนิคการสอน Objective: 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

4 ยุทธศาสตร์ 2 เสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ 2 เสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ โครงการส่งเสริมการสร้างงานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) วิชา GE ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) วิชา GE ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) Objective: 1 ทีมวิจัยร่วมกัน KPI: ผลงานวิจัยเครือข่าย โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของการเรียนรู้ GE

5 ยุทธศาสตร์ 3: ความเป็นพลเมือง
กลยุทธ์: พัฒนาและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง โครงการจัดเวลาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ (ด้านจิตสาธารณะในทุกระดับ :ผู้เรียน ผู้สอน ชุมชน สถาบัน ฯลฯ) โครงการศึกษาดูงานด้าน GE : การสอน หลักสูตร การวัดผล และการประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt 1. ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 2. ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google