งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายนามสมาชิกคณะอนุกรรมการดำเนิน กิจกรรมการสร้างรายวิชาและจัดการเรียน การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 2. ดร. จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายนามสมาชิกคณะอนุกรรมการดำเนิน กิจกรรมการสร้างรายวิชาและจัดการเรียน การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 2. ดร. จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายนามสมาชิกคณะอนุกรรมการดำเนิน กิจกรรมการสร้างรายวิชาและจัดการเรียน การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 2. ดร. จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา 3. ผศ. ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 4. อ. ทิพวรรณ รัตนวงศ์ 5. ผศ. มลฑา เมืองทรัพย์ 6. อ. ภณ ใจสมัคร 7. อ. มาโนช พรหมปัญโญ 8. อ. พิสุทธิ์ พวงนาค 9. น. ต. หญิง เกสร เกษมสุข 10. อ. ศุลีมาศ โพธินิล 11. อ. พจมาลย์ สกลเกียรติ 12. ผศ. ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

2 ยุทธศาสตร์ 1 เครือข่ายเข้มแข็ง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ จัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ผู้สอน สื่อการสอน และนวัตกรรมการ สอนวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ ๆ (GE Learning Innovation) กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ จัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ผู้สอน สื่อการสอน และนวัตกรรมการ สอนวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ ๆ (GE Learning Innovation) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สอน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สอน โครงการสร้างสื่อการตระหนักรู้การเข้าสู่ การเป็นสมาชิกประชาคม ASEAN โครงการสร้างสื่อการตระหนักรู้การเข้าสู่ การเป็นสมาชิกประชาคม ASEAN Objective: 1. สร้างความเข้าใจ / ตระหนักรู้ Objective: 1. สร้างความเข้าใจ / ตระหนักรู้ Objective: 2. ปรับทัศนคติ / ปรับตัว Objective: 2. ปรับทัศนคติ / ปรับตัว

3 ยุทธศาสตร์ 1 เครือข่ายเข้มแข็ง โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้วิชา GE โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้วิชา GE Objective: 1 สาระการเรียนตามกรอบ TQF-GE Objective: 1 สาระการเรียนตามกรอบ TQF-GE Objective: 2 เทคนิคการสอน Objective: 2 เทคนิคการสอน Objective: 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) Objective: 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

4 ยุทธศาสตร์ 2 เสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตที่พึง ประสงค์ โครงการส่งเสริมการสร้างงานวิจัยในชั้น เรียน (Classroom Research) วิชา GE ตาม กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) โครงการส่งเสริมการสร้างงานวิจัยในชั้น เรียน (Classroom Research) วิชา GE ตาม กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) วิชา GE ตาม กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) วิชา GE ตาม กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) Objective: 1 ทีมวิจัยร่วมกัน Objective: 1 ทีมวิจัยร่วมกัน KPI: ผลงานวิจัยเครือข่าย KPI: ผลงานวิจัยเครือข่าย โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของการ เรียนรู้ GE โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของการ เรียนรู้ GE

5 ยุทธศาสตร์ 3: ความเป็นพลเมือง กลยุทธ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความ เป็นพลเมือง กลยุทธ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความ เป็นพลเมือง โครงการจัดเวลาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การเรียนรู้ ( ด้านจิต สาธารณะในทุกระดับ : ผู้เรียน ผู้สอน ชุมชน สถาบัน ฯลฯ ) โครงการจัดเวลาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การเรียนรู้ ( ด้านจิต สาธารณะในทุกระดับ : ผู้เรียน ผู้สอน ชุมชน สถาบัน ฯลฯ ) โครงการศึกษาดูงานด้าน GE : การ สอน หลักสูตร การวัดผล และการ ประเมินผล โครงการศึกษาดูงานด้าน GE : การ สอน หลักสูตร การวัดผล และการ ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt รายนามสมาชิกคณะอนุกรรมการดำเนิน กิจกรรมการสร้างรายวิชาและจัดการเรียน การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 2. ดร. จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google