งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยสรุป 10 ขั้นตอนในการ implement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยสรุป 10 ขั้นตอนในการ implement"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยสรุป 10 ขั้นตอนในการ implement

2 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดความเป็นเลิศให้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดความเป็นเลิศให้ชัดเจน องค์กรส่วนใหญ่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ แต่หากจะเริ่ม กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ ขอให้กลับมาทบทวนตนเองให้ ชัดเจนว่า วิสัยทัศน์ที่กำหนด มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสื่อให้ ทุกคนในองค์กร เข้าใจและจับต้องได้หรือไม่ ขอให้กำหนดให้ชัดเจนว่าความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ประกอบด้วยกี่ด้าน อะไรบ้าง ขอให้กำหนดให้ชัดเจนว่าความเป็นเลิศที่ต้องการไกลแค่ไหน และ เมื่อไร -ของคณะฯไม่ชัดและไม่แรง

3 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สะท้อนความเป็นเลิศให้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สะท้อนความเป็นเลิศให้ชัดเจน ขอให้กำหนดให้ชัดเจนว่า ตัวชี้วัดปลายทางสุดที่สะท้อน ความเป็นเลิศขององค์กร คืออะไร ขอให้กำหนดให้ชัดเจนว่า คู่เทียบที่สะท้อนให้เห็นความเป็น เลิศคือใคร ขอให้ผู้บริหารหาทางขายฝันบ่อยๆ จนกลายเป็นฝันร่วมกัน ของคนทั่วทั้งองค์กร Goal คืออะไร ต้องตั้งให้ชัดเจน และมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่สะท้อนความเป็นเลิศให้ชัดเจน และ select คู่เทียบเลย(ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาตัวเรา) จากนั้นขายฝันบ่อยๆจนเขา feel the pain ร่วมกัน นั้นคือการ share vision

4 ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาบริบทขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ขอให้ร่วมกันวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร และกำหนดให้ ชัดเจนว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ลูกค้า/ผู้รับบริการสำคัญ/ คู่ความร่วมมือสำคัญของเราคือใคร เขาสำคัญอย่างไร ความ คาดหวังของพวกเขาคืออะไร ขอให้วิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า เราให้บริการอะไร อยู่ในตลาดใด ใครคือคู่แข่งขันสำคัญ ทุกวันนี้เรา operate อย่างไร budget งบแผ่นดิน, revenue เงินรายได้, research funding, donate มาจากไหนบ้าง (stakeholder ทั้งหลาย) การบริหารสิ่งเหล่านี้ ต้องการ network อะไรมั้ย เราจะรู้เลยว่าเราต้องบริหารกับใครบ้าง นี้คือการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

5 ขอให้วิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า อะไรคือความท้าทายเชิงกลยุทธ์
อะไรคือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ของเราทั้งด้าน ด้านธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านสังคมชุมชน ขอให้สื่อสารบริบทสำคัญเหล่านี้ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางระบบบริหารองค์กร ต่อไป ต้องสื่อสารจนทุกคน feel the pain

6 ขั้นตอนที่ 4 วางระบบงานและระบบการนำองค์กร
ขั้นตอนที่ 4 วางระบบงานและระบบการนำองค์กร ขอให้กำหนดระบบงานองค์กรให้ชัดเจน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ กระบวนการสำคัญๆ หากใช้ระบบ Committee ในการบริหารจัดการ ก็ให้กำหนดให้ ชัดเจนว่า Committee แต่ละชุดรับผิดชอบเรื่องอะไร ขอให้กำหนด DARA ให้ชัดเจน ขอให้กำหนดระบบการนำองค์กรให้ชัดเจน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ ขอให้กำหนด Level of Deployment ให้ชัดเจน ขอให้กำหนดเครื่องมือคุณภาพและเครื่องมือบริหารที่ชัดเจน องคาพยพที่สำคัญคืออะไร DARA หมายถึง

7 ตัดสินใจว่าองค์กรของเราจะมีกี่ระบบ

8

9 ใครจะเป็นเจ้าของระบบ ที่จะขับเคลื่อน อย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ
Input System Output Store Support Centre Distribution Centre Store Operation Leadership Process Strategy & RM Process Performance Excellence Process CG CSR Process CAFM Mer. & MK Business Unit Warehouse & Distribution Convenience Service Delivery HR Excel Process IT Process FIN & ACC Process Vision Mission & Goals Customer & Stakeholder Requirements อธิบายให้เข้าใจว่าความเป็นเลิศคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด Customer & Stakeholder Value

10 กำหนด DARA ให้ชัดเจน D : Duty ภารกิจที่ชัดเจน
A : Authority อำนาจสั่งการที่ชัดเจน R : Responsibility หน้าที่ที่ต้องทำที่ชัดเจน A : Accountability ความรับผิดชอบที่ชัดเจน

11

12 เมื่อได้ “ดารา” ครบถ้วนแล้ว
ดารา ทุกคนจะแสดงร่วมกันอย่างไร จะต้องกำหนด “ระบบ การนำองค์กร”ร่วมกัน ระบบการนำองค์กร คือ วิธีการที่ leader exercise leadership ดังนั้นผู้นำต้องแสดงภาวะผู้นำที่เป็น MD KKU style ไม่ใช่ต่างๆคนต่างเป็นในสไตล์ตัวเอง ทุกคนต้อง act แบบเดียวกัน

13 WHAT IS “LEADERSHIP SYSTEM”
FORMAL AND INFORMAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE, POLICIES, AND PROCEDURES THROUGH WHICH LEADERSHIP IS EXCERCISED. ITS KEY ELEMENTS INCLUDE THE MECHANISM FOR MAKING, COMMUNICATING, AND EXECUTING DECISION, AND FOR SELECTING AND TRAINING LEADERS AND MANAGERS. Business Dictionary ระบบการนำองค์กร คือ วิธีการที่ leader exercise leadership ดังนั้นผู้นำต้องแสดงภาวะผู้นำที่เป็น style เดียวกัน ไม่ใช่ต่างๆคนต่างเป็นในสไตล์ตัวเอง ทุกคนต้อง act แบบเดียวกัน

14 การจัดทัพองค์กรมีความจำเป็น
จากนั้น leadership system ต้องกำหนด เพราะคือ way การนำสู่การปฏิบัติ (How leadership is exercised, formally and informally, throughout the organization) การวัด ดู behave ของ leader และ outcome องค์กร Leader waste: underperform, retard ………. Leadership effectiveness is not measured. Personal performance needs are not defined. Leaders do not use the same set of standards.

15 ขั้นตอนที่ ทบทวน/วางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าตอบสนองความท้าทาย และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และความเป็นเลิศที่กำหนด กลยุทธ์จะต้องมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะเอาชนะความท้าทาย และทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริง ตัวชี้วัดกลยุทธ์จะต้องวัดผลสำเร็จที่แท้จริง มีเป้าหมายที่ ชัดเจน และมีการคาดการณ์ผลการดำเนินการอย่างเป็นระบบ แผนปฏิบัติการจะต้องตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ อย่างแท้จริงทั้งระยะสั้นและระยะยาว งบประมาณและทรัพยากร จะต้องบูรณาการส่งเสริม ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการอย่างแท้จริง ผู้บริหารจะต้องใส่ใจติดตาม ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนกล ยุทธ์อย่างแท้จริง ไม่ใช่ Plan แล้วนิ่ง

16 ขั้นตอนที่ 6 ทบทวนและปรับปรุงระบบการทำงาน ในทุกด้านขององค์กร
ขั้นตอนที่ ทบทวนและปรับปรุงระบบการทำงาน ในทุกด้านขององค์กร ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ ทำการทบทวนและหาทางปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน วัดผลได้ ทำซ้ำได้ และมีประสิทธิผลดี เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการขององค์กร มีแนวทางที่ชัดเจนในการนำสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง มีเป้าหมาย ตัววัดที่ชัดเจน และมีกลไกในการทบทวนและปรับปรุง อย่างเป็นระบบ ระบบที่วางไว้ บูรณาการกับความต้องการขององค์กร กลยุทธ์ และ เชื่อมโยงส่งเสริมความสำเร็จกับกระบวนการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมุน ADLI ให้ได้ในทุกด้าน committee ควรเปลี่ยนทุก 2 ปี เพื่อไม่ให้เบื่อ ขณะเดียวกันเป็นการ test performance ของคนด้วย การขับเคลื่อนยาน ต้องตั้งเป้า และปรับ approach (double loop learning อย่างน้อยปีละรอบ) ตามด้วยการกำหนด KPI ที่ต้องสามารถไล่ชั้นกันลงมา จึงจำเป็นต้องมี review และ improve ดังนั้นประชุมคณะกรรมการคณะฯต้องทำ Performance review และ improve (และต้องทำ regression และ correlation ด้วยเพื่อช่วยในการ forecast) ไม่ใช่ Fire fighting อยู่ตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่ เหนื่อยตาย ผู้บริหารทุกระดับต้อง behave แบบนี้

17 Management Process Redesign
Identify Gap/OFI Learn from best practices Redesign Deploy Evaluate

18 ขั้นตอนที่ 7 ทบทวน/สร้างมาตรวัดขององค์กร ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
ขั้นตอนที่ ทบทวน/สร้างมาตรวัดขององค์กร ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ทำการทบทวนตัวชี้วัดขององค์กรให้มีความ ครอบคลุมทั้งด้านการกระจายกลยุทธ์ และตัววัดใน การดำเนินการประจำวัน สร้างความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดตั้งแต่ระดับองค์กร ลงสู่บุคลากร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการรวบรวม และวิเคราะห์ตัวชี้วัด ให้แยก performance ของคนออกก่อน เพราะกลัวและไม่กล้าที่จะ set

19 ขั้นตอนที่ 8 วางระบบองค์กรให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุง สร้างนวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 8 วางระบบองค์กรให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุง สร้างนวัตกรรม การจัดการความรู้และ Best Practices กำหนดให้ชัดเจนว่าผู้บริหารแต่ละระดับ ควรติดตามตัวชี้วัดใดบ้าง กำหนดวงรอบการติดตามผลการดำเนินการในทุกระดับ ตั้งแต่ ผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการ ผู้จัดการ ลงไปถึงทีมพัฒนาชุดต่างๆ กระตุ้นให้นำตัวชี้วัดที่เก็บไว้ มาทบทวน และหาโอกาสในการ ปรับปรุง กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการให้ดีขึ้น โดยใช้ เครื่องมือพัฒนาคุณภาพและเครื่องมือสร้างนวัตกรรมที่ได้กำหนดไว้ เก็บบทเรียนที่ได้รับ และรวบรวม Best Practices และหาทางขยาย ผลอย่างมีประสิทธิผล เป้าต้องมี วงรอบในการติดตาม (Fact based systematic review) และต้องมีการ analyze ข้อมูล และใช้ improvement tool ให้ได้

20 ขั้นตอนที่ ทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มั่นใจว่าส่งเสริมความสำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง ทบทวนระบบ HR เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการประเมินผล ระบบการให้ค่าตอบแทน และระบบรางวัล ยกย่องชมเชย ระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ ระบบจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ระบบการวางแผนอัตรากำลัง ระบบการจัดการขีดความสามารถบุคลากร ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการ และการดูแลความผาสุกของบุคลากร บูรณาการกับความสำเร็จขององค์กร กลยุทธ์ และเกิดการ มุ่งเน้นลูกค้า และสร้างความผูกพันตลอดจนส่งผลให้เกิดผลการ ดำเนินการขององค์กรที่ดีอย่างแท้จริง HR ต้องเป็น strategic partner และต้องมองไปข้างหน้า

21 ขั้นตอนที่ หมั่นทบทวนประสิทธิผลของการบริหารองค์กร เทียบกับความเป็นเลิศที่ต้องการ และหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง ผู้บริหาร หมั่นทบทวนประสิทธิผลของการบริหาร องค์กร โดยเปรียบกับความเป็นเลิศที่ต้องการตามวงรอบ ที่กำหนด หาทางปรับปรุงระบบบริหารองค์กร และผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยหาทางขับเคลื่อนผ่าน 10 ขั้นตอนนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

22 ใครจะเป็นเจ้าของระบบ ที่จะขับเคลื่อน อย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ
Input System Output Store Support Centre Distribution Centre Store Operation Leadership Process Strategy & RM Process Performance Excellence Process CG CSR Process CAFM Mer. & MK Business Unit Warehouse & Distribution Convenience Service Delivery HR Excel Process IT Process FIN & ACC Process Vision Mission & Goals Customer & Stakeholder Requirements อธิบายให้เข้าใจว่าความเป็นเลิศคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด Customer & Stakeholder Value

23 Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. George Bernard Shaw


ดาวน์โหลด ppt โดยสรุป 10 ขั้นตอนในการ implement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google