งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต MH ตามวัย EC ระบบสธ. รพ. จิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต MH ตามวัย EC ระบบสธ. รพ. จิตเวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต MH ตามวัย EC ระบบสธ. รพ. จิตเวช

2 Conceptual Frame Work Plan

3 Conceptual Frame I / KM ( สร้าง K, แลกเปลี่ยน เรียนรู้และ พัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง ) Service dev. การพัฒนาการให้บริการ / มาตราฐานบริการ การจัดบริการ - ในรพ. จิตเวช - ในเครือข่าย ผลลัพธ์ ( KPI ) TrainingResearch - การพัฒนา Module - Tr. Process - Supervision - Certification - การตั้งโจทย์วิจัยให้ตอบสนอง - การทำ R/D ที่ cost effective - Multicenter R/D

4 กรณีศึก ษา BP : ศูนย์ สุรา โอกาสพัฒนา : EC manmade disaster

5 การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ≠ เชิง กิจกรรม 1. องค์ประกอบใหญ่มีความ เชื่อมโยง 2. องค์ประกอบย่อยชัดโดยมี know how 3. ใช้ทรัพยากรทั้งองค์กร โดยเฉพาะคน 4. มุ่งผลลัพธ์

6 การ พัฒนา EC องค์ประกอบ ใหญ่ องค์ประกอบ ย่อย ทรัพยากร ผล เชื่อมโยง ชัดเจน, KH ใช้ทั้งองค์กร มุ่งผลลัพธ์ ขาดความเชื่อมโยง คลุมเครือทั้งกิจกรรม และ KH ใช้เฉพาะกลุ่ม มีแต่ผลผลิต

7 Work plan กิจกรรมวัตถุประสงค์ จัดตั้งทีม SSSO ( อาจจำเป็นต้องมีการ Recruit คนเพิ่ม ) เพื่อเป็น Core ทีมในการพัฒนา EC ใน กรมและเตรียมการณ์เป็นหน่วยงานใน อนาคต สังเคราะห์แนวทางการพัฒนา EC ( คณะทำงานร่วมของ สนพ, รพ, กลุ่มทปษ ) เพื่อจัดทำแนวทางดำเนินการพัฒนา EC ตาม conceptual Frame อบรมทีม EC ของรพ. ต่างๆ และ Coaching เพื่อสร้างทักษะในการทำ EC และมีแผน ยุทธศาสตร์ในการทำ EC ให้บรรลุผล ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการตั้ง EC

8 กระบวนกา ร และ เครื่องมือ (Process &Tools) การฝึกอบรม และการ เรียนรู้ (Training&Le arning) การสื่อสาร (Communi cation) การวัดผล (Measure ments) การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล (Recognition and Reward) เป้าหมาย (Desired State) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) Management) 12 3 4 56 กระบวนการบริหารการ เปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

9 กรณี EC 1. ความเข้าใจของผู้บริหาร รพ. ใน 2 ประเด็น - เลือก EC ด้านไหน - สร้าง EC เชิงกลยุทธ ( ≠ กิจกรรม ) 2. คนที่มีฉันทะ และการลงทุนกับคน - ระยะสั้น - ระยะยาว 3. แผน กลุยุทธ / ทีม ที่ใช้ทรัพยากรทั้ง องค์กร 4. การจัดการพิเศษ - ระดับกรม - ระดับหน่วยงาน

10 EC 2 แนว - เรื้อรัง / รุนแรง - ยุ่งยาก / ซับซ้อน - ขยายผลให้ รพ. อื่น ๆ ยกระดับ SS - มีบริการหลักเป็น ฐาน - อาศัยบริการของ เครือข่าย

11 1 รพ. SS - เป็น ss ทั้ง 3 ด้าน ( เรื้อรัง / รุนแรง - ยุ่งยาก / ซับซ้อน ) โดยเรียนรู้ / พัฒนาจาก รพ. ที่เป็น EC ด้านนั้น ๆ - เป็น EC เรื่องใดเรื่อง หนึ่ง ใน 3 ด้าน - ชัด พัฒนาเชิง ยุทธศาสตร์ - ไม่ชัด ศึกษาความ เป็นไปได้ และ / หรือ

12 รพ. จิตเวชเลย : นพ. ดุสิต รพ. จิตเวชนครพนม : พญ. ศุภ รัตน์ รพ. จิตเวชนครสวรรค์ : นพ. ยง ยุทธ รพ. จิตเวชสระแก้ว : นพ. ประ เวช ศึกษาความเป็นไปได้ ร่วมกับที่ปรึกษา

13 ทางเลือก EC - ตาม SS - เฉพาะประเด็น - Med. ( academic ) Hub

14 การจัดการ ระดับกรม คณะ 4 ทีม SSSO - การทำแผน - การสนับสนุน ทรัพยากร - การติดตาม - แผนกลยุทธ - Know how /Coaching - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( สนพ., ทปษ., รพ.)

15 ประเด็นพิจารณาฯ 1. กรอบแนวคิด 2. การพัฒนา EC ของกรม 3. การบริหารการเปรียนแปลง 4. ทางเลือก EC 5. การจัดการระดับกรม

16 พัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักคิด : Good start, Last ever การคัดกรอง / ประเมิน พัฒนาการ ( คุณภาพและเครื่องมือ ) พัฒนาคน / บริการและ เครื่องมือ ( พัฒนาการ 56 ) 1 วัย 3 ระบบ การเชื่อมโยงกับศูนย์ เด็กเล็ก และอนุบาล โอกาสการ พัฒนา

17 ระบบ บริการ ปกติ ? แนะนำ ป้องกัน พัฒนาการล่าช้า ประเมิน ล่าช้ า ? แก้ไข / ส่งต่อ ติดตาม คัดกรอง N Y Y N

18 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บริการที่ ครอบคลุม คลีนิก วัยรุ่น Outreach - ปัญหาสุขภาพ - Contraception - Termination - โรงเรียน - หอพัก - สถานประกอบการ

19 ควรแยกคลินิกวัยรุ่น จาก psychosocial clinic ปริมาณงาน (10% ของวัยรุ่นอายุ 15- 19 ปี ) ลักษณงาน ( คลินิก + outreach) สมรรถนะ ( เพศศึกษา, ทางเลือกการ คุมกำเนิด, ทางเลือกการตั้งครรภ์ )

20 สุขภาพจิตวัย ทำงาน / สูงอายุ ปัญหา พฤติกรรม ปัญหา อารมณ์ Preventive Csg - บูรณาการ : บริการ, คน, เครื่องมือ - รูปแบบ : NCD, ผู้ สูงอายุ, ผู้พิการ Preventive Csg - บูรณาการ : บริการ, คน, เครื่องมือ - รูปแบบ : NCD, ผู้ สูงอายุ, ผู้พิการ Supportive Csg -psychosocial clinic ( กรมเป็นเจ้าภาพการ พัฒนา ) - ปัญหา : ครอบครัว, ความรุนแรง วิกฤติสุขภาพ Supportive Csg -psychosocial clinic ( กรมเป็นเจ้าภาพการ พัฒนา ) - ปัญหา : ครอบครัว, ความรุนแรง วิกฤติสุขภาพ

21 การให้คำปรึกษาปัญหา สุขภาพจิต Preventive counselingSupportive counseling คลีนิกสังคมจิตใจ บูรณาการ ปัญหาสุขภาพจิต ดื่ม / สูบ / เสพ / เล่น พฤติกรรม สุขภาพ การดูแล ตนเอง จาก NCD BA./BI. เทคนิดการ ให้คำปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิต เทคนิดการ ให้คำปรึกษา CBT Satir Buddhist Family Counseling Mi./MC. ความรุนแรง ท้องไม่ พร้อม ยาเสพ ติด พฤติกรรมเสพติด ( ติดเกม ติดพนัน ) มาตรฐานบริการ ( เชื่อมโยงกับคลีนิกสุขภาพต่างๆ ) มาตรฐานบริการ + Certify Co. ( เชื่อมโยงกับคลีนิกสุขภาพ / จิตเวช )

22 สุขภาพจิตผู้ พิการ ผู้พิการด้าน จิตเวช ผู้พิการ ทางกาย - เข้าถึงสิทธิ ของสปสช. - ใช้สิทธิตาม พรบ. - บูรณาการ

23 สรุปประเด็น เสนอแนะ WCC คลินิกวัยรุ่น Psychosocial clinic ( เชื่อมโยงกับคลินิกสุขภาพและจิต เวช ) บูรณาการงานสุขภาพจิตกับ NCD, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ภัยพิบัติ

24 งานสุขภาพจิตใน ระบบสธ. บูรณา การ เน้นสุขภาพจิต / จิตเวช - WCĈ - คลินิก วัยรุ่น - NCD - ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ - ภัยพิบัติ - WCĈ - คลินิก วัยรุ่น - NCD - ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ - ภัยพิบัติ - psychosocial clinic - คลินิกสุขภาพจิตและ จิตเวช - psychosocial clinic - คลินิกสุขภาพจิตและ จิตเวช


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต MH ตามวัย EC ระบบสธ. รพ. จิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google