งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 2
ในวันที่ สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสุโขทัย โดย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2

2 กำหนดการจัดทำแผน ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 2
12 กรกฎาคม 2560 17– 31 กรกฎาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 ทบทวนแผนปี 2560 และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปี 2561 ทุก C ทำแผนปฏิบัติการ ส่งแผนปฏิบัติการ ให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 รวบรวมจัดกลุ่ม นำเสนอแผนปฏิบัติการ (เชิญประชุมDefend แผน/งบประมาณ) ปรับแผนปฏิบัติการ (สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ปรับแผนและงบ ตามมติที่ประชุม) สิงหาคม 2560 20 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 1 ตุลาคม 2560 เสนอแผนให้ ผอ.เขต, สธน.,ผตร. สนง.เขต2 รวบรวม ปรับแผนอีกครั้ง เสนอแผนงาน /โครงการต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ดำเนินงานตาม แผนงาน /โครงการ

3 ประเด็นนำเสนอ 1 2 3 4 5 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 – 2564
ประเด็นมุ่งเน้น ประเด็นพัฒนา ประเด็นสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นเพิ่มเติม ปี 2561 ตัวชี้วัดปี 2561 / PA ปี 2561 เสนอแผนปฏิบัติการปี 2561 1 2 3 4 5

4 “เขตสุขภาพที่ 2 รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”
วิสัยทัศน์ “เขตสุขภาพที่ 2 รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” 1. สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยการรวมพลังสังคม ภาคีเครือข่าย และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 2. จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนให้เข้าถึงบริการทุกมิติที่ได้มาตรฐานโดยเครือข่ายที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อสามารถบริการ เบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการ 3. บริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล พันธกิจ เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (P&P Excellence) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ(Service Excellence) การบริหารจัดการกำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) ระบบบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 1.1 สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ 1.2 สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 1.3 สร้างความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 1.4 มุ่งจัดการปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Health determinant) โดยการสร้างระบบสุขภาพเชิงรุก 2.1 มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ปฐมภูมิ 2.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนอง Health need บนหลักการ One region One hospital 2.3 พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Service Academic และ Research) 3.1 พัฒนาระบบการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 3.3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสร้างขวัญกำลังใจ 4.1 เสริมสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่ตอบสนองการใช้ทุกมิติและทุกระดับ 4.2 ส่งเสริมการใช้ยาที่มีเหตุผล และสร้างระบบยาที่สามารถสนับสนุนภารกิจอย่างเพียงพอ 4.3 นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในระบบบริหารจัดการ 4.4 วางแผนการลงทุนระยะยาวที่สอดคล้องกับ health need และ health service 4.5 พัฒนาระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

5 2 ประเด็นสู่ความเป็นเลิศ
9 ประเด็น สุขภาพ 10 ประเด็นพัฒนา 2 ประเด็นสู่ความเป็นเลิศ 12 ประเด็นเพิ่มเติม ประเด็นเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561

6 ประเด็นที่ 1. ประเด็นทางสุขภาพที่มุ่งเน้น ประกอบด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ผู้รับผิดชอบหลัก SP NCD/ สคร.2 การตายจากการบาดเจ็บทางถนน (RTI) ผู้รับผิดชอบหลัก SP อุบัติเหตุ/สคร.2 โรคไข้เลือดออกและซิก้า ผู้รับผิดชอบหลัก สคร.2 คุณภาพเด็กไทย ผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์อนามัยที่ 2 โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้รับผิดชอบหลัก SP สาขาหัวใจฯ โรคมะเร็ง ผู้รับผิดชอบหลัก SP สาขามะเร็ง ผู้สูงอายุ ผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์อนามัยที่ 2 มารดาตาย ผู้รับผิดชอบหลัก MCH Boardเขต/ศูนย์อนามัยที่ 2 ฆ่าตัวตายสำเร็จ ผู้รับผิดชอบหลัก SP จิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

7 ประเด็นที่ 2. ประเด็นพัฒนา ประกอบด้วย
ประเด็นที่ 2. ประเด็นพัฒนา ประกอบด้วย การบริหารจัดการระบบข้อมูล(Information system) ผู้รับผิดชอบหลัก CIO การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ(District Health System) ผู้รับผิดชอบหลัก SP ปฐมภูมิ การบริหารและพัฒนากำลังคน ผู้รับผิดชอบหลัก CHRO การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(Primary care cluster) ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการ PCC เขต การบริหารการเงินการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก CFO การส่งต่อ ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการส่งต่อ ธรรมาภิบาล (Good governance) ผู้รับผิดชอบหลัก COO การวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากร ผู้รับผิดชอบหลัก COO การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล ผู้รับผิดชอบหลัก COO/CIO การวิจัยและพัฒนา (R&D) ผู้รับผิดชอบหลัก CRO ประเด็นที่ 3 ประเด็นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ประกอบด้วย Service plan สาขาตา ผู้รับผิดชอบหลัก SP สาขาตา 2 Service plan สาขาทารกแรกเกิด ผู้รับผิดชอบหลัก SP สาขาทารกแรกเกิด

8 ประเด็น PA 12 ประเด็น ประกอบด้วย
DHB ผู้รับผิดชอบหลัก SP PCC PCC ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการส่งต่อ TB ผู้รับผิดชอบหลัก สคร.2 HAPPY MOPH ผู้รับผิดชอบหลัก CHRO การเงินการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก CFO Green &Clean hospital ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการคุ้มครองฯ/ศูนย์อนามัยที่ 2 RDU ผู้รับผิดชอบหลัก SP RDU EOC ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการ EOC/SAT SP (IMD, OTP,MIS,ODS) ผู้รับผิดชอบหลัก SPทุกสาขา/SPศัลยกรรม/SPปลูกถ่าย องค์กรคุณภาพ( HA , รพ.ติดดาว ,PMQA) ผู้รับผิดชอบหลัก SP PCC 11. Herb ผู้รับผิดชอบหลัก SP แพทย์แผนไทย 12. ประเด็นเพิ่มเติมตามบริบทเขตสุขภาพ ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2

9 สรุป PA ของปลัดกรทรวงสาธารณสุขและ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 จำนวน 12 ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด *1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ ท้องถิ่นอย่างคุณภาพ *2. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุก และภัยสุขภาพ ร้อยละของจังหวัด มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง *3 โครงการ GREEN&CLEAN Hospital ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital *4. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด่าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) *5. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) *6. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบ ODS *7. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครบวงจรและระบบการส่งต่อ ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป *8. โครงการเฉลิมพระเกียรติ์ ร. ๑๐ (TB) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ *9. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จำนวนเมืองสมุนไพร *10. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate) *11. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HAขั้น 3 3) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว *12. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

10 แนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ปี 2561
กลยุทธ์/แนวทาง/วิธีการ Action plan …… ……..

11 การพิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ปี 2561
1. การบริหารจัดการระบบข้อมูล(Information system) 2. การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ(District Health System) 3. การบริหารและพัฒนากำลังคน 4. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary care cluster) 5. การบริหารการเงินการคลัง 6. การส่งต่อ 7. ธรรมาภิบาล (Good governance) 8. การวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากร 9. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล 10. การวิจัยและพัฒนา (R&D) PA 2561 การพิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ประเด็นเขตสุขภาพที่ 2 *1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ *2. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุก และภัย *3 โครงการ GREEN&CLEAN Hospital *4 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ *5. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล *6. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery *7. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครบวงจรและระบบการส่งต่อ *8. โครงการเฉลิมพระเกียรติ์ ร. ๑๐ (TB) *9. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร\ *10. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข *11. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ *12. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 1. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 2. การตายจากการบาดเจ็บทางถนน (RTI) 3. โรคไข้เลือดออกและซิก้า 4. คุณภาพเด็กไทย 5. โรคหลอดเลือดหัวใจ 6. โรคมะเร็ง 7. ผู้สูงอายุ 8. มารดาตาย 9. ฆ่าตัวตายสำเร็จ 1. Service plan สาขาตา 2 Service plan สาขาทารกแรกเกิด กลยุทธ์/แนวทาง Action plan …… ……..

12 แผนปฏิบัติการ ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 2

13 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
Promotion Prevention & Protection Excellence นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ DHB แผนการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) แผนการพัฒนาคุณภาพ DHS & DHB & PCC & รพ.สต.ติดดาว PCC แผนพัฒนาPrimary Care Cluster Green &Clean hospital โครงการพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2

14 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
Promotion Prevention & Protection Excellence นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ โรคไข้เลือดออกและซิก้า โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยยุงลายผ่าน Web Apication สคร.2 คุณภาพเด็กไทย และมารดาตาย โครงการสร้างคนไทยคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 2 ผู้สูงอายุ ใช้งบของศูนย์อนามัยที่ 2 ESC/EOC ใช้งบ สคร.

15 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ TB งบ สคร. 2 1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกัน ดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค 2. โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองเชิงรุกและการดูแลรักษาวัณโรค วัณโรคดื้อยาเชิงคุณภาพ (จังหวัดสุโขทัย,อำเภอหนองไผ่,อำเภอวังเจ้า) 3. โครงการพัฒนาความครอบคลุมการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 4. โครงการนิเทศติดตาม ประเมินการดำเนินงานเครือข่ายวัณโรค และเครือข่ายห้องปฏิบัติการฯภาครัฐและภาคเอกชน 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานวัณโรคด้านการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 6. โครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรควัณโรคในพื้นที่จังหวัดตาก

16 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ RDU โครงการประชุมวิชาการ RDU   One day Surgery โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม บนหลักการ One region One hospitalและการพัฒนา One Day Surgery & Minimal Invasive Surgery(MIS) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศด้านศัลยกรรม โครงการชี้แจงตัวชี้วัดในสาขาศัลยกรรมในระบบ HDC โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม โครงการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม เขตสุขภาพที่ 2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านศัลยกรรมระดับจังหวัด

17 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ Herbal City โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแปรรูปเบื้องต้นอย่างมีคุณภาพ โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ กำหนดมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย (Clinical Practice Guideline, CPG) ให้เป็นที่ยอมรับ สื่อสารผลงานวิจัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของการใช้ยาแผนไทยต่อสหวิชาชีพ การวิจัยทางคลินิกของตำรับยาสมุนไพรและวิจัยคุณประโยชน์ของสมุนไพรในอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน service plan สาขาการแพทย์แผนไทยฯ เขต 2

18 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โครงการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยง เขตสุขภาพ ที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561 การตายจากการบาดเจ็บทางถนน (RTI) โครงการพัฒนาเครือข่ายสหสาขาในการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน สคร. โครงการพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน SP อุบัติเหตุ

19 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ   โรคหลอดเลือดหัวใจ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในเขตสุขภาพที่ 2 2.โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Echotrophysiology study,EPS) 3. การประชุมวิชาการวาร์ฟารินคลินิกเครือข่ายเขต 2 " การพัฒนาคุณภาพวาร์ฟารินคลินิก" รพ.อต. 1.โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology study,EPS) 2. การประชุมวิชาการวาร์ฟารินคลินิก Warfarin clinic รพ.พุทธชินราช พล. ส่งพยาบาลอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตด้านหัวใจ รพ.พช

20 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ   โรคมะเร็ง โครงการลดบุหรี่และสุราเพื่อลดอุบัติการณ์มะเร็งตับและปอดรายใหม่ โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ประชุมติดตามประเมินผลโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรCancer Nurse Co-ordinator (CNC) หลักสูตร 5 วัน โครงการอบรมหลักสูตร Cancer Nurse Co-ordinator (CNC) 10 วัน โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล โดยใช้โปรแกรม Thai Cancer Based (TCB)

21 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ ฆ่าตัวตายสำเร็จ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ใน เขตสุขภาพที่ 2 Service plan สาขาตา โครงการคัดกรอง และผ่าตัดต้อกระจกในประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี 2561 (เป้าหมาย≥95%) Service plan สาขาทารกแรกเกิด โครงการ Site visit & Sharing โครงการวิชาการมารดาและทารก (PPHN) SP ช่องปาก โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โครงการประชุมวิชาการทันตกรรม SP ออโทรปิดิก โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561

22 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ SP สุขภาพจิต โครงการพัฒนางานสุขภาพจิต กลุ่มเทคนิคการแพทย์ โครงการพัฒนาคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๒ SP อายุรกรรม โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสาขาอายุรกรรม(Sepsis) SP ไต โครงการพัฒนา CKD clinic ใน รพ.ช พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒

23 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ SP ยาเสพย์ติด โครงการพัฒนาระบบบริการยาเสพย์ติด SP ประคับประคอง อบรมพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 2 หลักสูตร 5 วัน อบรมพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 2 หลักสูตร 4 สัปดาห์ ประชุมวิชาการงาน Palliative Care เขตสุขภาพที่ 2 ( 2 วัน) ติดตามเยี่ยมหน่วยการดูแลแบบประคับประคองเขตสุขภาพที่ 2 พยาบาลเขตสุขภาพที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขต 2" สูติกรรม อบรมARIC/การใช้HHHFNC โดยทีมวิทยากร รพ.พุทธฯ

24 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ   HAPPY MOPH การนำ MOPH สู่การปฏิบัติ เขตสุขภาพที่ 2 การบริหารและพัฒนากำลังคน การอบรมบุคลากรก่อนประจำการ เขตสุขภาพที่ 2 หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" การพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2

25 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ การเงินการคลัง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์การประสิทธิภาพการเงินการคลังระบบบัญชีและพัสดุ (FAI Grading) หน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระเบียบพัสดุ การจัดซ้อจัดจ้าง ตาม พรบ.พัสดุ

26 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ การบริหารจัดการระบบข้อมูล (Information system) โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรม/ผลงานเด่น โครงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลในระบบบริการสุขภาพด้านการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ และการให้รหัส ICD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ เขตสุขภาพที่ 2

27 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ  ธรรมาภิบาล (Good governance) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2

28 นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น
Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) นโยบาย & ประเด็นมุ่งเน้น ปี 2561 โครงการ  การวิจัยและพัฒนา (R&D) โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 2561 และจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2562 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 (Theme ปี 2561) จ.สุโขทัย การประชุมพัฒนาเพิ่มคุณค่าผลงานวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยตอบโจทย์ปัญหาวิจัยของ เขตสุขภาพที่ 2 โครงการประชุมวิชาการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โครงการวิจัยการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ 2 ปีละ 1-2 เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยตอบโจทย์ปัญหาสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 โครงการศึกษาความชุก ปัจจัยเสี่ยง เพื่อพัฒนาดัชนีบ่งชี้และระบบคัดกรองความเสี่ยงต่อของโรคมะเร็งตับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย สคร.2

29


ดาวน์โหลด ppt การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google