งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณา การ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณา การ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณา การ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

2 2 ประกอบด้วย 4 โครงการ 1. โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความ ปลอดภัยอาหารในส่วนภูมิภาค 2. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะ พร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP 3. โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และ การสร้างและพัฒนา ระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม (Demand) 4. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ การสาธารณสุข

3

4 ตลาดสดน่าซื้อผ่านเกณฑ์มาตรฐานประเภทที่ 1 ตลาดสดน่าซื้อ ผ่าน เกณฑ์ 100% ปีงบประมาณ 2558 เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละ 100 ร้านอาหารแผงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละ 80 ยังไม่ผ่านเกณฑ์

5 ร้านอาหาร / แผงลอย

6 ตลาดสด 6

7 2. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม จำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา

8 ประเด็น สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปบรรจุพร้อม จำหน่าย มาตรฐาน Primary GMP ต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง จังหวัดสถานที่ผลิตอาหาร ต้นแบบ ประเภทอาหาร อุบลราชธ านี กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนข้าว กล้องงอกร่องมาลี ข้าวกล้องงอก ศรีสะเกษบริษัท ดีมาฟู้ดส์ จำกัดหอมเจียว กระเทียมเจียว ยโสธรกลุ่มวิสาหกิจผลิตผลิตภัณฑ์ ถั่ว ถั่วลิสงอบแห้ง ถั่วกรอบ แก้ว อำนาจเจริ ญ ครัวอิ่มอร่อยกระหรี่ปั๊ป มุกดาหาร 1. วิสาหกิจชุมชนเกษตร อินทรีย์บ้านาโสก 1. ข้าวกล้องไรซ์เบอรรี่ ข้าว กล้อง หอมมะลิแดงและข้าว กล้องหอมมะลิ 2. กล้วยฉาบเลิศรส 2. กล้วยฉาบ

9 9 เกณฑ์ชี้วัด ร้อยละ 60 9 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ : ควรมีการประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Primary GMP ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ : ควรมีการประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Primary GMP สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP มีคะแนนตรวจประเมิน

10 โครงการแก้ปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยา เสพติด 10 เปรียบเทียบผู้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟู ตามชนิดการบำบัดรักษา ปี 2558 ต้องโทษ บังคับบำบัด สมัครใจ

11 การดำเนินงานตามประกาศ คสช.108/2557 - มีศูนย์ติดตามดูแลช่วยเหลือในหมู่บ้าน / ชุมชน - เชื่อมโยงข้อมูลยาเสพติดกับศูนย์ข้อมูลด้าน Demand ของอำเภอ - กำหนดทีมติดตามชัดเจน บูรณาการทำงานกับโครงการเยี่ยมบ้าน ปกติของสาธารณสุข ( ใน Family Folder) - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพ การศึกษาต่อ จัดพิมพ์สมุดบันทึกการติดตาม 11 ผู้เสพ / ผู้เสพติดยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่าย การพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม

12 12 ปัญหาอุปสรรค 1. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า 2. ขาดการให้ความร่วมมือในการบำบัดฟื้นฟู ระบบสมัครใจ 3. บุคลากรประจำคลินิกย้ายบ่อยและไม่มี ระบบการจัดการรองรับ ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการกำหนดพื้นที่นำร่องในจังหวัดที่มีความ พร้อม เช่น ยโสธร 2. ต้องการให้โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฎิบัติ เข้าสู่การ ประเมิน HA ยาเสพติด 3. ผลักดันให้มีการนำ Service Plan สาขายาเสพ ติดลงสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้มี ระบบบริการที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ

13 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ สถานบริการสาธารณสุข 13 ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจราชการแบบบูรณาการ เห็นว่า ปัญหามูลฝอยติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุขค่อนข้างสูงจึงมี มติให้เพิ่มประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ จังหวัด จำน วน รพ. ผลการประเมิน ผ่าน ร้อย ละ ไม่ ผ่าน ร้อย ละ อุบลราชธ านี 262180.77519.23 ศรีสะเกษ 22940.911359.09 ยโสธร 991000- อำนาจเจริ ญ 7571.43228.57 มุกดาหาร 7342.86457.14 รวม 714766.202433.80 แผนภูมิแสดงผลการประเมินการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อฯ ปีงบประมาณ 2558

14 14 ขอขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt 1 คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณา การ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google