งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทบุคลากร นักวิชาการสาธารณสุข, นักทรัพยากรบุคคล, จพ.ธุรการ Production Line 1.จัดทำแผนบุคลากร 2.จัดประชุม/สัมมนา 3.ประเมินผลและจัดการความรู้ 4.ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทบุคลากร นักวิชาการสาธารณสุข, นักทรัพยากรบุคคล, จพ.ธุรการ Production Line 1.จัดทำแผนบุคลากร 2.จัดประชุม/สัมมนา 3.ประเมินผลและจัดการความรู้ 4.ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทบุคลากร นักวิชาการสาธารณสุข, นักทรัพยากรบุคคล, จพ.ธุรการ Production Line 1.จัดทำแผนบุคลากร 2.จัดประชุม/สัมมนา 3.ประเมินผลและจัดการความรู้ 4.ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์

3 1. งานจัดทำแผนบุคลากร สำรวจความต้องการจัดอบรม / จัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรระดับโรงพยาบาล ประเมินแผน 2. งานประชุม / สัมมนา การจัดการ เรื่องการประชุมภายนอก และจัด ประชุมภายในโรงพยาบาล ในเรื่องที่เป็น ภาพรวม 3. งานประเมินผลและจัดการความรู้ ประเมินผลผล และการบันทึกสรุป การไป ประชุมภายนอก และการจัดประชุมภายใน โรงพยาบาล นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ โรงพยาบาล (Knowledge Management) 4. งานร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เป็นสถานที่ฝึกปฎิบัติงานของ นักศึกษา ฝึกงาน ในวิชาชีพต่างๆ ภาระงานพัฒนาบุคลากร

4 งานพัฒนาบุคลากรค่าเวลามาตรฐาน (นาที) (นาที) งานทำแผนพัฒนาบุคลากร1,700/แผน งานประชุม/ฝึกอบรม484/ครั้ง งานบันทึกข้อมูลและประเมินผล90/ครั้ง งานร่วมผลิตบุคลากรการแพทย์120/ครั้ง Standard time

5 สรุปกรอบอัตรากำลังตาม FTE Active bed งานพัฒนาคุณภาพงานพัฒนาบุคลากรงานห้องสมุด* กรอบ ขั้นสูงขั้นต่ำขั้นสูงขั้นต่ำขั้นสูงขั้นต่ำ >1, , *ไม่รวมโรงพยาบาลที่มีศูนย์แพทย์

6 Production Line (ภาระงานหลัก) Standard time ค่าเวลามาตรฐาน (นาที) 1. งานบริหารแผนพัฒนาบุคลากร 2. งานฝึกอบรมและศึกษาต่อ 3. งานประเมินผลและจัดการความรู้ 4. งานร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง การแพทย์และสายงานอื่นๆ 5. งานธุรการและสารบัญทางการพัฒนา บุคลากร 6. งานวิจัยและการจัดทำวารสาร 7. งานพฤติกรรมและคุณธรรมของบุคลากร กิจกรรมกลุ่ม HRD การทบทวน ภาระงานหลัก เพื่อจัดวางกรอบ FTE


ดาวน์โหลด ppt ประเภทบุคลากร นักวิชาการสาธารณสุข, นักทรัพยากรบุคคล, จพ.ธุรการ Production Line 1.จัดทำแผนบุคลากร 2.จัดประชุม/สัมมนา 3.ประเมินผลและจัดการความรู้ 4.ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google