งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ภาระงานของ บุคลากรสายสนับสนุน สุพรรณ กาญจน เจตนี 24-25 มิ. ย. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ภาระงานของ บุคลากรสายสนับสนุน สุพรรณ กาญจน เจตนี 24-25 มิ. ย. 57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ภาระงานของ บุคลากรสายสนับสนุน สุพรรณ กาญจน เจตนี 24-25 มิ. ย. 57

2 การวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการที่ถูกนำมาใช้ใน การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับงาน ซึ่งมีหลากหลายวิธีตาม ลักษณะงาน ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน นำมาใช้ ใน HRM 1. การวางแผน HR 2. การสรรหาคัดเลือก 3. การฝึกอบรมและพัฒนา 4. การกำหนดค่าตอบแทน 5. การประเมินผลการปฏิบัติการ 6. การออกแบบงานและอื่นๆ

3 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์งานที่ดี - มีความตื่นตัว (active) - มีความรู้และประสบการณ์ - มีพื้นฐานการวิจัย - มีความสามารถในการวิเคราะห์ - มีบุคลิกภาพเหมาะสม - มีความสามารถในการ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน - มีความเข้าใจในงาน

4 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ อย่างเป็น ระบบเกี่ยวกับภาระงานงานหนึ่ง ผลการวิเคราะห์งาน 1. เอกสารบรรยายลักษณะงาน (job Description : JD) 2. เอกสารระบุเฉพาะของงาน (Job Specification : JC) เกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้ที่ทำงานในหน้าที่นั้น 3. มาตรฐานการทำงาน (Job Standard) กำหนดแนวทางในการทำงานแต่ละ ประเภท 4. การประเมินค่างาน (Job Evaluation)

5 วิธีการวิเคราะห์งาน แก้ปัญหา work load และอัตรากำลังคน 1. วิเคราะห์ชั่วโมงและปริมาณงาน และวิธีปฏิบัติงาน - วิเคราะห์งานแต่ละกิจกรรมใช้ เวลาในการทำงานกี่นาที กี่ชั่วโมง กี่ วัน กี่เดือน กี่ปี 2. วิเคราะห์ความถี่ในการปฏิบัติงาน เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน 3. วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร ว่าใช้ อะไรบ้าง ( ที่ไม่ใช่คน ) 4. วิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน

6

7

8 วิธีหาเวลาในการทำงาน - จับเวลาในการทำงานแต่ละชิ้น - วิเคราะห์กระบวนการทำงานหรือการไหล ของงาน - ศึกษากระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ - หาเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอนใน กระบวนการนั้น - รวมเวลาที่คนทำงานจริงทุกขั้นตอนของ กระบวนการนั้น ตัวอย่าง แบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน …. ขั้นตอนที่กระบวนการ ทำงาน / ลักษณะ การทำงาน เวลาที่ใช้

9

10

11 มาตรการดำเนินการหลังการ วิเคราะห์งาน คนขาด /workload สูง - ทำ OT - ลดขั้นตอนการทำงาน ปรับวิธีการ ทำงาน - เกลี่ยงาน - หาคนทำงานเพิ่ม ( จำเป็น ) เพิ่ม อัตรากำลัง คนเกิน / งานน้อย - เพิ่มงาน - เกลี่ยคนไปทำงานที่ขาดคน


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ภาระงานของ บุคลากรสายสนับสนุน สุพรรณ กาญจน เจตนี 24-25 มิ. ย. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google