งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พนักงานกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินการจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1

2 หนังสือ กส. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201. 040/ว 182 ลว. 26 มี. ค
หนังสือ กส. ด่วนที่สุด ที่ สธ /ว 182 ลว.26 มี.ค.57 เรื่อง การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2

3 “การจ้าง พกส. ทุกกรณี ต้องไม่เกินกรอบร้อยละ 80 ของจำนวนที่ควรมี (FTE) หรือมากกว่าร้อยละ ของจำนวนที่ควรมี แต่ไม่เกิน (FTE) ตามที่คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพหรือคณะกรรมการที่กรมแต่งตั้งอนุมัติ หรือกรอบอัตรากำลังที่ กพส.อนุมัติ” 3

4 1. การจ้างตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
จ้างตำแหน่งเลขที่เดิม (ทดแทน) สายงานเดิม จ้างตำแหน่งเลขที่เดิม ปรับเปลี่ยนสายงานใหม่ 4

5 2. การจ้างตำแหน่งใหม่ จ้างโดยขอกำหนดตำแหน่งเลขที่ใหม่
3. การจ้างงานในตำแหน่งที่ไม่มีในโครงสร้างของหน่วยบริการ 5

6 ตัวอย่าง 6

7 รายละเอียดการขอใช้ตำแหน่งเลขที่เดิมโดยเปลี่ยนตำแหน่งสายงานใหม่
โรงพยาบาล ……………………. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด …………………..…… เขตสุขภาพที่ ……… ระดับโรงพยาบาลตาม Service Plan ขนาด รพ.ที่ขึ้นทะเบียน ……...… เตียง Active bed ………. เตียง ประชากรในความรับผิดชอบ ………………………. ราย ลำดับที่ ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งสายงานเดิมที่จ้าง ตำแหน่งสายงานใหม่ที่ต้องการจะสรรหา กรอบอัตรากำลัง พกส. จำนวนบุคลากรที่จ้างไว้แล้ว กรอบคงเหลือ 100% (ราย) 80% (ราย) เขตอนุมัติ .....% (ราย) ขรก. ลปจ. พรก. ลจช. พกส. รวม (ราย) 7

8 รายละเอียดการขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาล ……………………. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด …………………..…… เขตสุขภาพที่ ……… ระดับโรงพยาบาลตาม Service Plan ขนาด รพ.ที่ขึ้นทะเบียน ……...… เตียง Active bed ………. เตียง ประชากรในความรับผิดชอบ ………………………. ราย ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวนที่ขอจ้างเพิ่ม (ราย) กรอบอัตรากำลัง พกส. จำนวนบุคลากรที่จ้างไว้แล้ว กรอบคงเหลือ 100% (ราย) 80% (ราย) เขตอนุมัติ .....% (ราย) ขรก. ลปจ. พรก. ลจช. พกส. รวม (ราย) 8


ดาวน์โหลด ppt พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google