งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการจ้าง พนักงานกระทรวง สาธารณสุข การดำเนินการจ้าง พนักงานกระทรวง สาธารณสุข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการจ้าง พนักงานกระทรวง สาธารณสุข การดำเนินการจ้าง พนักงานกระทรวง สาธารณสุข 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การดำเนินการจ้าง พนักงานกระทรวง สาธารณสุข การดำเนินการจ้าง พนักงานกระทรวง สาธารณสุข 1

3 หนังสือ กส. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.040/ ว 182 ลว.26 มี. ค.57 เรื่อง การจ้างพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข 2

4 “ การจ้าง พกส. ทุกกรณี ต้องไม่ เกินกรอบร้อยละ 80 ของจำนวนที่ ควรมี (FTE) หรือมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ควรมี แต่ไม่เกิน (FTE) ตามที่คณะกรรมการเขต บริการสุขภาพหรือคณะกรรมการที่ กรมแต่งตั้งอนุมัติ หรือกรอบ อัตรากำลังที่ กพส. อนุมัติ ” 3

5 1. การจ้างตำแหน่งเดิมที่ ว่างลง จ้างตำแหน่งเลขที่เดิม ( ทดแทน ) สายงานเดิม จ้างตำแหน่งเลขที่เดิม ปรับเปลี่ยนสายงานใหม่ 4

6 2. การจ้างตำแหน่ง ใหม่ จ้างโดยขอกำหนด ตำแหน่งเลขที่ใหม่ 3. การจ้างงานในตำแหน่งที่ไม่มีใน โครงสร้างของหน่วยบริการ 5

7 ตัวอย่าง 6

8 รายละเอียดการขอใช้ตำแหน่งเลขที่เดิมโดยเปลี่ยนตำแหน่งสายงานใหม่ โรงพยาบาล ……………………. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด …………………..…… เขตสุขภาพที่ ……… ระดับโรงพยาบาลตาม Service Plan......... ขนาด รพ. ที่ขึ้นทะเบียน ……...… เตียง Active bed ………. เตียง ประชากรในความรับผิดชอบ ………………………. ราย ลำดั บที่ ตำแห น่ง เลขที่ ตำแหน่ง สายงาน เดิมที่ จ้าง ตำแหน่ง สายงาน ใหม่ที่ ต้องการ จะสรรหา กรอบอัตรากำลัง พกส. จำนวนบุคลากรที่จ้างไว้แล้ว กรอ บ คงเ หลือ 100 % ( ราย ) 80% ( ราย ) เขต อนุมัติ.....% ( ราย ) ขรก. ลปจ. พรก. ลจช. พก ส. รวม ( ราย ) 7

9 รายละเอียดการขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล ……………………. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด …………………..…… เขตสุขภาพที่ ……… ระดับโรงพยาบาลตาม Service Plan......... ขนาด รพ. ที่ขึ้นทะเบียน ……...… เตียง Active bed ………. เตียง ประชากรในความรับผิดชอบ ………………………. ราย ลำดั บที่ ตำแหน่ง จำนว นที่ ขอ จ้าง เพิ่ม ( ราย ) กรอบอัตรากำลัง พกส. จำนวนบุคลากรที่จ้างไว้แล้ว กรอบ คงเห ลือ 100 % ( ราย ) 80% ( ราย ) เขต อนุมัติ.....% ( ราย ) ขรก. ลปจ. พรก. ลจช. พกส. รวม ( ราย ) 8


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการจ้าง พนักงานกระทรวง สาธารณสุข การดำเนินการจ้าง พนักงานกระทรวง สาธารณสุข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google