งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทบุคลากร นักวิชาการสาธารณสุข, นักทรัพยากรบุคคล, จพ.ธุรการ Production Line 1.จัดทำแผนบุคลากร 2.จัดประชุม/สัมมนา 3.ประเมินผลและจัดการความรู้ 4.ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทบุคลากร นักวิชาการสาธารณสุข, นักทรัพยากรบุคคล, จพ.ธุรการ Production Line 1.จัดทำแผนบุคลากร 2.จัดประชุม/สัมมนา 3.ประเมินผลและจัดการความรู้ 4.ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทบุคลากร นักวิชาการสาธารณสุข, นักทรัพยากรบุคคล, จพ.ธุรการ Production Line 1.จัดทำแผนบุคลากร 2.จัดประชุม/สัมมนา 3.ประเมินผลและจัดการความรู้ 4.ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์

3 1. งานจัดทำแผนบุคลากร สำรวจความต้องการจัดอบรม / จัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรระดับโรงพยาบาล ประเมินแผน 2. งานประชุม / สัมมนา การจัดการ เรื่องการประชุมภายนอก และจัด ประชุมภายในโรงพยาบาล ในเรื่องที่เป็น ภาพรวม 3. งานประเมินผลและจัดการความรู้ ประเมินผลผล และการบันทึกสรุป การไป ประชุมภายนอก และการจัดประชุมภายใน โรงพยาบาล นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ โรงพยาบาล (Knowledge Management) 4. งานร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เป็นสถานที่ฝึกปฎิบัติงานของ นักศึกษา ฝึกงาน ในวิชาชีพต่างๆ ภาระงานพัฒนาบุคลากร

4 งานพัฒนาบุคลากรค่าเวลามาตรฐาน (นาที) (นาที) งานทำแผนพัฒนาบุคลากร1,700/แผน งานประชุม/ฝึกอบรม484/ครั้ง งานบันทึกข้อมูลและประเมินผล90/ครั้ง งานร่วมผลิตบุคลากรการแพทย์120/ครั้ง Standard time

5 สรุปกรอบอัตรากำลังตาม FTE Active bed งานพัฒนาคุณภาพงานพัฒนาบุคลากรงานห้องสมุด* กรอบ ขั้นสูงขั้นต่ำขั้นสูงขั้นต่ำขั้นสูงขั้นต่ำ >1, , *ไม่รวมโรงพยาบาลที่มีศูนย์แพทย์

6 Production Line (ภาระงานหลัก) Standard time ค่าเวลามาตรฐาน (นาที) กิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่ม การทบทวน ภาระงานหลัก เพื่อจัดวางกรอบ FTE


ดาวน์โหลด ppt ประเภทบุคลากร นักวิชาการสาธารณสุข, นักทรัพยากรบุคคล, จพ.ธุรการ Production Line 1.จัดทำแผนบุคลากร 2.จัดประชุม/สัมมนา 3.ประเมินผลและจัดการความรู้ 4.ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google