งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ HR นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ HR นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ HR นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

2 ร้อยละของข้าราชการจำแนกตามประเภท (N=2,140 ตำแหน่ง) ร้อยละของข้าราชการจำแนกตามประเภท (N=1,928 คน) ข้อมูลข้าราชการกรมอนามัยปัจจุบัน ตำแหน่งว่าง 210

3 ร้อยละของข้าราชการจำแนกตามอายุ 38.02% 47.93%

4 ร้อยละของข้าราชการกรมอนามัยจำแนกตามวุฒิการศึกษา ภาพรวม = เอก : โท : ตรี : ต่ำตรี = 1 : 5 : 10 : 1 ส่วนกลาง = เอก : โท : ตรี : ต่ำตรี = 1: 8.8 : 9 : 1 ศูนย์เขต = เอก : โท : ตรี : ต่ำตรี = 1: 5 : 13 : 1.2 สัดส่วน ที่มา : นายจรัญ จักรวาลชัยศรี ประธานคณะทำวิเคราะห์สถานการณ์กำลังคนกรมอนามัย

5 ความสามารถพิเศษส่วนกลาง (คน)ศูนย์(คน)รวม(คน) ข้าราชการทั้งหมด44914311880 ภาษาอังกฤษ3998137 ด้านสารสนเทศ(IT)118329447 ด้านวิจัย 4171112 ด้านฝึกอบรม/สอน64281345 ด้านวางแผนงาน/ยุทธศาสตร์322860 อื่นๆ174355529 รวมที่ตอบ46811621630 ไม่ตอบ-19269250 ร้อยละไม่ตอบ-4.2318.7913.29 วุฒิการศึกษาและความสามารถพิเศษ

6 เป้าหมายชีวิตการทำงาน เป้าหมายชีวิตด้านส่วนกลางศูนย์เขตรวม ข้าราชการทั้งหมด4491,4311,880 บริหาร 227 561 788 (63.09%) วิชาการ 115 376 491 (39.31%) รวมตอบ3429371,249 รวมไม่ตอบ 107 (23.83%) 494 (34.52%) 601 (31.96%) ที่มา : นายจรัญ จักรวาลชัยศรี ประธานคณะทำวิเคราะห์สถานการณ์กำลังคนกรมอนามัย

7 อัตรากำลัง  จำนวน(คน) 255725582559รวม การสูญเสียอัตรากำลัง 1. ลาออก 274053120 2. ให้โอน14351665 อัตรากำลัง  จำนวน(คน) 255725582559รวม การเข้ารับราชการ 1. บรรจุใหม่ 627045177 2. รับโอน365645137 3. บรรจุกลับ6219 ความเคลื่อนไหวอัตรากำลังข้าราชการ (พ.ศ. 2557 – 2559)

8 ข้าราชการเกษียณ 5 ปี (2559 – 2563) รวม 351 ราย คน

9 ตำแหน่งว่าง คน ความเคลื่อนไหวอัตรากำลังข้าราชการ ณ ปัจจุบัน

10 ต้องการย้ายงานส่วนกลางศูนย์รวม ข้าราชการทั้งหมด 44914311880 ตอบ 366 (81.96%) 957 (67.16%) 1323 (70.69%) ไม่ตอบ 83 (18.48%) 474 (33.12%) 557 (30.05%) ไม่ต้องการย้ายงาน 251 (55.9%) 776 (54.23%) 1,027 (54.62%) ต้องการ ย้ายงาน 115 (25.61%) 181 (12.47%) 296 (15.74%) แสดงต้องการย้ายของข้าราชการส่วนกลางและภูมิภาค(ศูนย์)

11 ผลการสำรวจความคิดเห็น ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอนามัย ปี 2558 (n=408คน) ที่มา : สำนักงานก.พ.

12 ลำดับที่คำถาม เห็นด้วยอย่างยิ่ง & เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย & ไม่เห็นด้วยอย่าง ยิ่ง ไม่ทราบ ข้อมูล 1ท่านเชื่อมั่นว่าผู้บริหารของส่วนราชการของท่านเป็น แบบอย่างที่ดี 85.8012.002.20 2นโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส่วนราชการท่านมีส่วนสนับสนุนให้หน่วยงานของท่าน บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ 83.6014.701.70 3ท่านเห็นว่ากลุ่มข้าราชการที่มีทักษะ หรือสมรรถนะที่ได้รับ การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และพัฒนาตามแผนพัฒนา ทางก้าวหน้าในอาชีพช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของส่วนราชการ 80.2017.602.20 4ส่วนราชการของท่านมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนา ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 74.0023.502.50 5ส่วนราชการของท่านมีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนา บุคลากร 71.5026.002.50 6หน่วยงานของท่านมีการคัดเลือกและพัฒนาข้าราชการที่ ดีทำให้ได้กลุ่มบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 69.1026.704.20 7หน่วยงานของท่านมีการสำรวจกำลังคนอยู่สม่ำเสมอ68.7027.004.40 8ท่านเห็นว่าส่วนราชการของท่านมีการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งสอดคล้องกับความจำเป็นของส่วนราชการ 66.1031.20 2.70 9ท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีกำลังคนเพียงพอ58.6041.10 0.20 ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

13 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ลำดับที่คำถาม เห็นด้วยอย่างยิ่ง & เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย & ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่ทราบ ข้อมูล 1ฐานข้อมูลของท่านที่ปรากฎในระบบข้อมูล สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้จริง 79.4017.003.70 2ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้าน ทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการของท่าน 79.2018.902.00 3ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของ ประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 74.7024.201.00 4ท่านเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจ กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคุ้มค่า เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 69.6026.004.40

14 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ลำดับที่คำถาม เห็นด้วย อย่างยิ่ง & เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย & ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง ไม่ทราบ ข้อมูล 1ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้คำแนะนำในการ ทำงาน และสนับสนุนท่านในการพัฒนาและเรียนรู้อยู่ เสมอ 80.7018.700.70 2ท่านมีความพึงพอใจต่อการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการและการเลื่อนเงินเดือนในปีที่ผ่านมา 76.7023.000.20 3ท่านได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 76.2023.000.70 4การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในส่วนราชการของท่าน เชื่อมโยงกับระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนบุคคล 70.4026.702.90 5ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ69.9029.201.00 6การประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการของท่าน สามารถจำแนก/แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่าง ชัดเจน 68.4027.903.70 7ส่วนราชการของท่านมีการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิด ความผูกพันต่อองค์กร 62.3036.501.20 8ส่วนราชการของท่านนำผลการสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจมาปรับปรุงการบริหารทรัพยากร บุคคลในหน่วยงาน 58.6034.506.90

15 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ลำดับที่คำถาม เห็นด้วย อย่างยิ่ง & เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย & ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง ไม่ทราบ ข้อมูล 1ท่านได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคจาก การดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จากส่วนราชการของท่าน เช่น การแต่งตั้ง การ โอน การย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการพัฒนา เป็นต้น 75.3022.002.70 2ส่วนราชการของท่านมีการสื่อสารให้ข้าราชการ ได้รับรู้ รับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร บุคคลอย่างสม่ำเสมอ 67.4029.902.70 3การตัดสินใจของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของท่าน ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการ พัฒนา เป็นต้น ตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม ตาม ความสามารถและผลงานอย่างแท้จริง 64.9027.907.10 4ท่านสามารถเข้าถึงช่องทางการอุทธรณ์และร้อง ทุกข์ โดยเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 55.9034.309.80

16

17 คือ หลักการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย สู่การ เปลี่ยนแปลงสังคมไทยที่สอดรับกับโมเดล ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนแปลงกรมอนามัยให้เป็น องค์กร คุณภาพคู่คุณธรรม เปลี่ยนแปลงสังคมไทยด้วยพลังของ ชาวกรมอนามัยที่ก้าวข้ามผ่าน”กับดักทาง ความคิด และการยึดติดกับผลสำเร็จในอดีต” กรมอนามัย 4.0 จะเปลี่ยนให้เรา กลายเป็น กรมนวัตกรรม ที่พร้อมจะผลิตองค์ ความรู้อันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า ตอบสนองทุก ความต้องการของประชาชนตามช่วงเวลาที่ เปลี่ยนแปลงไป กรมอนามัย 4.0 HR4.0 ระบบอนามัย (สส.และอวล.)ยั่งยืน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย การปฏิรูประบบ บริหารและวิธี ทำงาน พัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม การอภิบาลระบบ ผ่านภาคี เครือข่าย 01 02 03 04 3L ANAMAI 4.0

18 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) เป้าประสงค์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มิติที่ 4 การเติบโต นวัตกรรมและ ศักยภาพ วิสัยทัศน์กรมฯ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง ระบบอนามัย สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่าง ยั่งยืน มิติที่ 1 ประชาชน เป้าประสงค์ที่ 1 ตั้งครรภ์ คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ ปลอดภัย เป้าประสงค์ที่ 3 อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เป้าประสงค์ที่ 1 เด็กวัยเรียน เจริญเติบโตเต็ม ศักยภาพและมี ทักษะสุขภาพ เป้าประสงค์ที่ 1 วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและ พฤติกรรมอนามัยการ เจริญพันธุ์ที่เหมาะสม เป้าประสงค์ที่ 1 ประชากรวัยทำงาน หุ่นดี สุขภาพดี เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี เป้าประสงค์ที่1 ชุมชนมีความเข้มแข็งใน การจัดการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมของชุมชน (Active Communities) 1.1 ส่งเสริมการเกิด และเติบโตคุณภาพ 1.2 ส่งเสริมเด็กวัย เรียนให้แข็งแรงและ ฉลาด 1.3 ส่งเสริมพฤติกรรม อนามัยการเจริญพันธุ์ที่ เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพวัยทำงานที่พึง ประสงค์ 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุ ไทยเพื่อเป็นหลักชัย ของสังคม เป้าประสงค์ที่ 2 เด็กอายุ 0-5 ปี มี พัฒนาการสมวัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ที่ 1 ภาคีเครือข่ายประชารัฐร่วมดำเนินการสามารถนำสินค้าและบริการ (Product) ของกรมอนามัยไปใช้อย่างเหมาะสม เป้าประสงค์ที่ 2 เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) มิติที่ 2 คุณภาพระบบ ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม มิติที่ 3 กระบวนการ ภายใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 18 ยุทธศาสตร์ HR

19 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการบริหารจัดการความรู้ 3 2 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนความมั่นคงและ หลักประกันในชีวิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับศักยภาพ งานทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่ HR 4.0 HR 4.0 KM Work Life Balance

20 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนความมั่นคงและ หลักประกันในชีวิต ( Work - Life Balance) (The Right balance) เป้าประสงค์ : ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) เป้าประสงค์ : มุ่งสู่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 4.0 1.พัฒนาระบบ E-Career Path 2.เสริมสร้าง Core Valueใน หน่วยงาน 3. Compensation & benefit 1.ปฏิรูประบบ กระบวนงานภายใน (work Flow) 2.ปฏิรูประบบ Recruitment 3.ปฏิรูประบบ ฐานข้อมูล สารสนเทศ HR ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับศักยภาพงานทรัพยากรบุคคล มุ่งสู่ HR 4.0 Learning Personal Learning Organization เป้าประสงค์ : Learning Organization 4.0 1. ปฏิรูปและบริหารจัดการความรู้ทุกช่วงวัย (KM : Knowledge management) Innovator Researcher ภายนอก - partnership 5 กลุ่มวัย+อวล. ภายใน – ทุกGen + ผู้จะเกษียณ + Talent Management 2.เพิ่มคุณภาพระบบงานพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากร (Training & Developing)

21


ดาวน์โหลด ppt ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ HR นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google